Проект „Енергийно обновяване на българските домове"

Проектът  „Енергийно обновяване на българските домове" финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 града и е с продължителност три години (2012-2015 г.).

Брошура 2.07 MB

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.
Конкретен бенефициент е дирекция „Жилищна политика" в Министерство на регионалното развитие.


Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност ще получават Сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ.

Размер на финансовата помощ
За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ от 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция (разходи за строително-монтажни работи; изготвяне на технически/работни проекти; оценка на съответствието; авторски и строителен надзор; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация; разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи).
Във връзка с реализирането на проекта Фонд за жилищно обновяване ще подпомага процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 25% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок-секция.

Допустими дейности за финансиране:

- подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);
- топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви и др.);
- основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на собствениците на самостоятелни обекти и смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;
- изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират приходи в процеса на експлоатация на съоръженията;
- ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация, включително радиаторни термостатични вентили и разпределители в общите части на сградата/блок-секцията;
- ремонт на електроинсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в сградата/блок секцията; инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление, в т.ч. балансиране, регулиране и др. на потреблението на топлинна и електрическа енергия към локалните източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в общите части на сградата/блок-секцията;
- газифициране на сгради (вътрешна сградна разпределителна мрежа и котел/котли), при наличие на изградена до сградата разпределителна газопроводна мрежа; - съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата/блок-секцията в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект.

Критерии за допустимост на сградите:
1. Териториален обхват - 36 градски центрове.
2. Обособеност - сградата/блок-секцията трябва да отговаря едновременно на следните определения
- многофамилна жилищна сграда - сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа.
- сграда/блок-секция - строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи и има самостоятелно обособен генератор на топлина/студ или няма генератор на топлина/студ. Сграда/блок-секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.
3. Възраст - проектирането на сградата да е започнало преди 26 април 1999 г.
4. Състояние на носещата конструкция - сградата да е конструктивно устойчива (установява се след извършване на техническото обследване).

Етапи за кандидастване
Етап 1 подаване на заявление на интерес и подкрепа
Етап 2 подаване на заявление за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност
повече информация за етапите

Кандидатстването стартира от 02 юли 2012 година

Контакти на Проектните мениджъри:

Контакти за Югоизточен район: Бургас, Казанлък, Сливен, Стара Загора и Ямбол 412.84 KB

Контакти за предоставяне на информация по проект "Енергийно обновяване на българските домове":

Електронна поща: [email protected]

Всеки вторник и четвъртък от 10:00 до 14:00 ч. в сградата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще се провеждат информационни срещи с бенефициенти относно проект „Енергийно обновяване на българските домове". Срещите ще протичат под формата на дискусия с представители на дирекция „Жилищна политика", като целта е да се разяснят актуалните въпроси и стъпки във връзка с предстоящото кандидатстване от страна на собствениците за обновяване за енергийна ефективност на сгради. За да участвате в информационна среща е необходимо да заявка за участие и да я изпратите на електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали