Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Заявление

Описание на услугата: Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в кметството на населеното място, а за град Стара Загора в съответното административно бюро по местоживеене.

Регистрацията на пътните превозни средства с животинска тяга се извършва въз основа на писмена молба подадена от собственика.

Определеното длъжностно лице, извършващо регистрацията, установява чрез оглед спазването на изискванията по чл. 31 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора, вписва данните за собственика и пътното превозно средство в регистър по образец на общината и издава свидетелство за регистрация по образец.


Номерът на свидетелството за регистрация е идентичен с поредния номер на вписването в регистъра.

Срок:  3 дни.

Такса: няма

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали