Архив


Доставка на оборудване за административни цели за нуждите на ЗИП по проект: Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Доставка на оборудване за административни цели за нуждите на ЗИП по проект: „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците - Стара…

Строителен надзор на обекти: Изграждане на РЦУО-Стара Загора, ПС Казанлък, ПС Гурково, ПС Гълъбово и външни връзки

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Строителен надзор на обекти: „Изграждане на РЦУО-Стара Загора, ПС Казанлък, ПС Гурково, ПС Гълъбово и външни връзки."               СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 25/03/2013Час: 17:30…

Избор на изпълнител за проектиране на площадно пространство в УПИ XIV- жс, КОО, пг и ип, кв.1 гр.Стара Загора - идеен проект

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ„Избор на изпълнител за проектиране на площадно пространство в УПИ XIV- жилищно строителство, КОО, подземни гаражи и исторически паметник кв.1 гр.Стара Загора - идеен проект."       …

Избор на изпълнител на логистична услуга по участия в събития по проект "Античното наследство на Тракия"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Избор на изпълнител на логистична услуга по участия в събития – международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири по проект: "Античното…

Доставка на антипаркинг колчета - 2000 бр.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТДоставка на антипаркинг колчета - 2000 бр. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНАДата: 14/02/2013СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 21/02/2013Час: 17:00

Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на охладено трупно свинско месо (белени половини или четвъртини) за изхранване на хищни животни в Зоопарк – Стара Загора".  …

Доставка на стандартни пътни знаци и указателни табели за Община Стара Загора за 2013 - 2015 година

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на стандартни пътни знаци и указателни табели за постоянна и временна сигнализация на движението по пътищата, както и прилежащите им консумативи за монтаж, за…

Извършване на строително монтажни работи по две обособени позиции

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТИзвършване на строително монтажни работи по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Функционално преустройство в процеса на строителството на 10 бр.…

Отваряне на ценови оферти - Упражняване на строителен надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова пристройка за отделение по лъчелечение към КОЦ-Стара Загора

Oтварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Упражняване на строителен надзор на преустройството на съществуващите болнични сгради и изграждане на нова…

Отваряне на ценови оферти - Упражняване на строителен надзор по изграждане на 7 центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора

Oтварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали