Отваряне на ценови оферти - Упражняване на строителен надзор на всички видове СМР по проект Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция

Oтварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в открита процедура по ЗОП, с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на всички видове строително – монтажни…

Техническа помощ за управление на проект „Интегриран воден проект на Стара Загора"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Техническа помощ за управление на проект „Интегриран воден проект на Стара Загора"        СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 08/03/2013Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата:…

Избор на изпълнител за публичност на проект Античното наследство на Тракия и маркетинг и реклама на създадените туристичeски продукти по проекта

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител за публичност на проект „Античното наследство на Тракия" и маркетинг и реклама на създадените туристичeски продукти по проект «Античното наследство…

Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на фискални устройства за автомати за платено паркиране, намиращи се на територията на град Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТДоставка, монтаж и гаранционна поддръжка на фискални устройства за автомати за платено паркиране, намиращи се на територията на град Стара Загора, съобразени…

Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект Модернизиране на отделение по лъчелечение към Комплексен онгологичен център – Стара Загора ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект „Модернизиране на отделение по лъчелечение към „Комплексен онгологичен център – Стара Загора ЕООД",…

Избор на изпълнител с предмет: Публичност на проект Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция и реклама и маркетинг на създадената туристическа атракция

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТИзбор на изпълнител с предмет: "Публичност на проект "Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" и…

Изготвяне на технически инвестиционни проекти, изпълнение на СМР, доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел за обекти: Детски площадки в междублокови пространства на територията на гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изготвяне на технически инвестиционни проекти, изпълнение на СМР, доставка и монтаж на детски съоръжения, предвидени в инвестиционния проект, доставка и монтаж на паркова мебел за…

Изграждане на многофункционална спортна зала в УПИ I училище в квартал 36 по плана на гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изграждане на многофункционална спортна зала в УПИ I училище в квартал 36 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.518.99 по…

Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за данъци за 2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТОтпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните…

Доставка и внедряване на програмен продукт за нуждите на детски градини и детски ясли – Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТДоставка и внедряване на програмен продукт за нуждите на детски градини и детски ясли – Стара Загора           СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА…

Горещ телефон
за сигнали