Архив


Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на фискални устройства за автомати за платено паркиране, намиращи се на територията на град Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТДоставка, монтаж и гаранционна поддръжка на фискални устройства за автомати за платено паркиране, намиращи се на територията на град Стара Загора, съобразени…

Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект Модернизиране на отделение по лъчелечение към Комплексен онгологичен център – Стара Загора ЕООД

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ"Избор на изпълнител за публичност и визуализация на проект „Модернизиране на отделение по лъчелечение към „Комплексен онгологичен център – Стара Загора ЕООД",…

Избор на изпълнител с предмет: Публичност на проект Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция и реклама и маркетинг на създадената туристическа атракция

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТИзбор на изпълнител с предмет: "Публичност на проект "Превръщане на културно-исторически паметници от античния период на Стара Загора в туристическа атракция" и…

Изготвяне на технически инвестиционни проекти, изпълнение на СМР, доставка и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел за обекти: Детски площадки в междублокови пространства на територията на гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изготвяне на технически инвестиционни проекти, изпълнение на СМР, доставка и монтаж на детски съоръжения, предвидени в инвестиционния проект, доставка и монтаж на паркова мебел за…

Изграждане на многофункционална спортна зала в УПИ I училище в квартал 36 по плана на гр. Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изграждане на многофункционална спортна зала в УПИ I училище в квартал 36 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.518.99 по…

Отпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за данъци за 2013

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТОтпечатване, сгъване, пликоване и разпространение до адрес на задължените лица на съобщенията за задълженията за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните…

Доставка и внедряване на програмен продукт за нуждите на детски градини и детски ясли – Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТДоставка и внедряване на програмен продукт за нуждите на детски градини и детски ясли – Стара Загора           СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА…

Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор и контрол по време на строителството на обекти по Интегриран воден проект за Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ по: "Интегриран воден проект за Стара Загора" финансиран от…

Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора" във връзка с изпълнение на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали