Извършване на строително монтажни работи по проект: „Сграда за образователни, здравни и социални дейности - преустройство на съществуваща сграда на детска градина в УПИ I- 253, кв.15, гр. Стара Загора"

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на строително монтажни работи по проект: „Сграда за образователни, здравни и социални дейности - преустройство на съществуваща сграда на детска градина в УПИ I-…

Изготвяне на проект за музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Изготвяне на проект за музей „Литературна Стара Загора" с изграждане на постоянна експозиция – преустройство на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.515.15.1.18…

Извършване на одит на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на одит на проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора""    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 03/06/2014Час: 17:30 СРОК…

Извършване на одит на проект „Античното наследство на Тракия"

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на одит на проект „Античното наследство на Тракия""    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 03/06/2014Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата: 10/06/2014Час:…

Извършване на ремонт на съществуващи обекти: Детска градина № 29 „Славейче" и Детска градина № 66 „Детски рай", гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Извършване на ремонт на съществуващи обекти: Детска градина № 29 „Славейче" и Детска градина № 66 „Детски рай", гр. Стара Загора”   СРОК ЗА…

Избор на изпълнител за извършване на одит на проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора"

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител за извършване на одит на проект „Помощ в дома за лица с увреждания в община Стара Загора",…

Доставка и монтаж на машини и съоръжения за помпена станция по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на машини и съоръжения за помпена станция”   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 28/05/2014Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата:…

Отваряне на Ценовите оферти за обществена поръчка „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора"

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че отварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в обществена поръчка с предмет „Изработване на проект, доставка, изграждане…

Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на гр. Стара Загора”    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 30/05/2014Час: 17:30…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали