Архив


Доставка и монтаж на машини и съоръжения за помпена станция по проект „Интегриран воден проект за Стара Загора“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Доставка и монтаж на машини и съоръжения за помпена станция”   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 28/05/2014Час: 17:30 СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИДата:…

Отваряне на Ценовите оферти за обществена поръчка „Изработване на проект, доставка, изграждане и въвеждане на информационна система (телематика) в Градски Транспорт на гр. Стара Загора"

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомявам, че отварянето на Ценовите оферти на допуснатите до оценяване участници в обществена поръчка с предмет „Изработване на проект, доставка, изграждане…

Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани МПС на територията на гр. Стара Загора”    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 30/05/2014Час: 17:30…

Избор на изпълнител за застраховане на имущество – имоти, собственост на Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за застраховане на имущество – имоти, собственост на Община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 13/05/2014Час: 17:30 СРОК…

Избор на изпълнител за строителство на обект: Детска ясла № 2 – преустройство и пристройка на съществуваща сграда – бивш ЦУТНТ,ограда и подпорна стена, в кв.87, УПИ III3156-Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Избор на изпълнител за строителство на обект: Детска ясла № 2 – преустройство и пристройка на съществуваща сграда – бивш ЦУТНТ,ограда и подпорна…

Изготвяне на технически проекти с цел кандидатстване по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год. за нуждите на Община Стара Загора

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Изготвяне на технически проекти с цел кандидатстване по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за…

Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Доставка на технологично мобилно оборудване и механизация по проект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”    - 25.04.2014 г.…

Обява за организиране и провеждане на професионално обучение по проект "Красива България" на регистрирани в ДБТ безработни лица

  Община Стара Загора обявява организиране и провеждане на курс за професионално обучение за придобиване на квалификация на регистрирани в ДБТ безработни лица, въз основа на подписано с Министерство на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали