Архив


Отваряне на Ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на 14 нови тролейбуси, специализиран автомобил за ремонт и поддръжка и доставка и оборудване за тролебусно депо гр. Стара Загора"

  „Тролейбусни превози" ЕООД, гр. Стара Загора, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на…

Изработване на работни инвестиционни проекти в 16 обособени позиции в рамките на проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по ОП "Регионално развитие" за периода 2014-2020 г."

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТИзработване на работни инвестиционни проекти в 16 обособени позиции в рамките на проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативната програма "Регионално развитие" за…

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детски заведения в гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за детски заведения в гр. Стара Загора" по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на…

Изготвяне на инвестиционни проекти и строителни работи по градска пътна мрежа гр. Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Изготвяне на инвестиционни проекти и строителни работи по градска пътна мрежа гр. Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в…

Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Стара Загора"          СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 09/12/2013Час:…

Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Стара Загора, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество битови отпадъци за депониране

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Предоставяне на услуги по предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Стара Загора, включващо сепариране и транспортиране на редуцираното количество…

Избор на финансова институция за издаване на банкова гаранция за обезпечаване на плащания във връзка с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Избор на финансова институция за издаване на банкова гаранция за обезпечаване на плащания във връзка с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект…

Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор…

Извършване на одит на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на одит на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 20/11/2013Час:…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали