Архив


Избор на финансова институция за издаване на банкова гаранция за обезпечаване на плащания във връзка с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Избор на финансова институция за издаване на банкова гаранция за обезпечаване на плащания във връзка с подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по проект…

Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора” по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора”

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Ремонтни дейности в сгради на тролейбусно депо град Стара Загора" по проект: „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора", Договор…

Извършване на одит на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на одит на проект „Изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 20/11/2013Час:…

Разработване, внедряване и извън гаранционна поддръжка на програмен продукт за нуждите на Дирекция „Общинска собственост" към Община Стара Загора

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Разработване, внедряване и извън гаранционна поддръжка на програмен продукт за нуждите на Дирекция „Общинска собственост" към Община Стара Загора"          …

Доставка на представително облекло и обувки за нуждите на Общински духов оркестър при община Стара Загора

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на представително облекло и обувки за нуждите на Общински духов оркестър при община Стара Загора"   СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 19/11/2013Час: 17:30 СРОК…

I ОУ "Георги Бакалов": Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст, подлежащи на задължително обучение през учебната 2013/2014 година, по утвърдени маршрутни разписания" по…

Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Абонаментно сервизно техническо обслужване на паркова техника, включващо доставка и подмяна на резервни части, консумативи за експлоатация, профилактика и почистване"…

Доставка и монтаж на оборудване за седем броя ЦНСТ в град Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на оборудване за седем броя ЦНСТ в град Стара Загора" във връзка с изпълнение на договор BG161PO001/1.1-12/2011/058, финансиран по Оперативна програма…

Доставка на сухи стерилизатори-сушилни за нуждите на детски ясли и заведениия за социални услуги в община Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка на сухи стерилизатори-сушилни за нуждите на детски ясли и заведениия за социални услуги в община Стара Загора"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 01/11/2013Час:…

Доставка и монтаж на асансьорни уредби за два центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ„Доставка и монтаж на асансьорни уредби за два центъра за настаняване от семеен тип в град Стара Загора"    СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯДата: 01/11/2013Час:…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали