Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора

Размер на шрифта: A A A


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора" във връзка с изпълнение на договор BG161PO001/1.1-12/2011/058, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"

Документация за участие 5.72 MB

Образци на декларации 5.04 MB  

Количествено-стойностни сметки 166.03 KB

Заявление за закупуване на документация 28.5 KB


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 20/12/2012
Час: 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/12/2012
Час: 12:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/12/2012
Час: 14:00
Място: Сградата на Общинска администрация Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали