Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора

Размер на шрифта: A A A


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„Упражняване на строителен надзор по изграждане на седем центъра за настаняване от семеен тип на територията на град Стара Загора" във връзка с изпълнение на договор BG161PO001/1.1-12/2011/058, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"

Документация за участие 5.72 MB

Образци на декларации 5.04 MB  

Количествено-стойностни сметки 166.03 KB

Заявление за закупуване на документация 28.5 KB


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Дата: 20/12/2012
Час: 16:00

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ
Дата: 27/12/2012
Час: 12:00

УСЛОВИЯ ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Дата: 28/12/2012
Час: 14:00
Място: Сградата на Общинска администрация Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали