Обява за прием на документи от кандидати за потребители на социална услуга "Асистентска подкрепа"

Размер на шрифта: A A A

Обява
за прием на документи от кандидати за потребители на социалната услуга
„Асистентска подкрепа“ (СУАП)

Община Стара Загора в качеството си на доставчик на социални услуги продължава предоставянето на грижа в домашна среда и разширява достъпа с новата си социална услуга „Асистентска подкрепа“.

Финансирането е осигурено със средства от държавния бюджет.

На територията на Община Стара Загора се предвиждат да бъдат обхванати 386 потребители.

Броят часове се определя според индивидуалните нужди на всяко лице и се предоставят от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

Максималният брой часове за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно (всеки работен ден), съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
 • деца с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители могат да заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:

 • Заявление-декларация (по образец);
 • Декларация за лични данни (по образец);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • за дете - удостоверение за раждане (за справка);
 • документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);
 • документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК//НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК (копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копия);
 • пълномощно (нот. заверено), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично (копие).

Документи от кандидатите се подават всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

 • в сградата на СУАП - фронт офис № 1 с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Димитър Караджов“ № 2;
 • на телефон: 0882 346 992;
 • на електронна поща: [email protected].
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали