Дневен ред на заседание № 10 което ще се проведе на 28.06.2012

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 28 юни 2012 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 1 143.33 KB

2. Дарение на имот – частна общинска собственост на Старозагорската Света Митрополия.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 2 144.78 KB

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане на Община Стара Загора съгласно Заповед № РД-09-279/14.06.2012г. на Областен управител Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 3 195.58 KB

4. Осигуряване на собствен финансов ресурс за изграждане на уличен водопровод и канализация към Центрове за настаняване от семеен тип.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 4 181.73 KB

5. Избор на форма за управление на горските територии, собственост на община Стара Загора и приемане на наредба за управлението им.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 5 234.14 KB

6. Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд – BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома" и приемане на Методика за определяне размера на таксите, които ще заплащат потребителите.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 6 214.84 KB

7. Изкупуване на имот с идентификатор 68850.523.415 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 7 146.86 KB

8. Откриване на процедура за възмездно отдаване на обект – кино Ж.Диманов, находящ се на ул."Княз Ал.Батенберг" № 19, пл. 2 885, кв.298.
Вносител: Пламен Йорданов – Председател на група ПП ГЕРБ
Предложение по точка 8 136.35 KB

9. Предоставяне на общинска спортна база за ползване от лицензиран спортен клуб.
Вносител: Маноил Манев – Председател на ПК по спорт и младежки дейности
Предложение по точка 9 200.06 KB

10. Изменение на Решение 64 от Протокол 5/26.01.2012г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора, в частта, касаеща пътуването на лица със 71% или над 71% намалена работоспособност.
Вносител: Георги Гьоков – Председател на ПК по социална политика
Предложение по точка 10 123.09 KB

11. Изтичане на Договор за предоставяне на концесия за дейност „Поддържане на чистотата"
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 11 144.74 KB

12. Определяне на обособени площи за обществено ползване за разходка и занимание на животни компаньони, съгласно чл.32, ал.1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.
Вносител: Тодор Николов – Председател на ПК по ТСРТ
Предложение по точка 12 140.75 KB

Схема 2.1.1 14.6 MB 
Схема 2.6.1 14.3 MB 

13. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за територията на парк «Бедечка», гр.Стара Загора – част от кадастрален район 513, обхващащ следните квартали: №№ 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 13 253.21 KB

14. Поставяне на паметни стели (мраморни плочи), към паметника на починалите съветски войни в парк „Аязмото".
Вносител: Сашко Лозанов – Общински съветник
Предложение по точка 14 138.95 KB

15. Повторно обсъждане на Решение № 233 от Протокол № 9/31.05.2012г., съгласно Заповед № РД-09-278/14.06.2012г. на Областен управител Стара Загора.
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС

16. Продажба на урегулирани поземлени имоти - частна общинска собственост на територията на град Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 16 208.66 KB

17. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 17 152.56 KB

18. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 18 150.00 KB

19. Продажба на земеделска земя - имот с № 082012, местност „Друма" по КВС на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 19 160.29 KB

20. Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ VІІсонс в кв.23, с. Дълбоки, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 20 156.72 KB

21. Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ ХІсонс в кв.24, с. Дълбоки, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 21 157.21 KB

22. Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІодо, в кв. 27 по ПУП на с. Дълбоки, община Ст. Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 22 202.29 KB

23. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малка Верея, местностите „Джене дере", „Алваджи кайнак" и „Марашите", община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 23 151.19 KB

24. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малка Верея, местностите „Джене дере", „Алваджи кайнак" и „Атюрен", община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 24 150.13 KB

25. Продажба на общински имот с № 296.34, местност „Мечи кладенец" по плана на новообразуваните имоти на с. Пряпорец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 25 159.48 KB

26. Продажба на общински имот с № 004054, местност „Гергьовска черква" по КВС на с. Кирилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 26 156.67 KB

27. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сулица, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 27 151.33 KB

28. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68850.503.1023.1.1, гр. Стара Загора , ул."Св.Княз Борис I" №90 А, ет.1, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка - Председател на Надзорния съвет на ОбАП
Предложение по точка 28 200.77 KB

29. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.519.19.4, гр. Стара Загора, кв. 426в „Самара" /магазин/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка - Председател на Надзорния съвет на ОбАП
Предложение по точка 29 200.22 KB

30. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.519.19.1, гр. Стара Загора, кв. 426в „Самара", заедно с постройките за допълващото застрояване с идентификатори 68850.519.19.5 и 68850.519.19.6 /Кафе аперитив/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка - Председател на Надзорния съвет на ОбАП
Предложение по точка 30 201.07 KB

31. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХVІI магазин, заведение за общ. хранене, кв. 29, с. Самуилово, община Стара Загора /бивш магазин и пивница/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Славин Янакиев - Зам.-председател на Надзорния съвет на ОбАП
Предложение по точка 31 201.83 KB

32. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХІХ- 409, в кв. 18 с. Арнаутито, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Славин Янакиев - Зам.-председател на Надзорния съвет на ОбАП
Предложение по точка 32 200.38 KB

33. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на имот с идентификационен № 68850.31.8, местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, през селскостопански, горски, ведомствен път № 68850.31.899 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 33 240.30 KB

34. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 086006, намиращ се в местност „Кокарджик" от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора, през път ІV клас № 000343, землище с. Хрищени – общинска публична собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 34 244.12 KB

35. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 178005, местност „Карасулука", землище с. Хрищени, община Стара Загора, през улица /от о.т.417 до о.т.419/; път ІV клас № 000343 – общинска собственост и пасище, мера № 000840 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисвано от Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 35 245.64 KB

36. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе на обект: „Водопроводна и канализационна мрежа за ПИ №№ 108035, 108036, 108037, 108038, 108040, 108041, 108042, 108043, 108044, 108045, 108046, 108047, 108049, 108050, 108051, 108052, 108053, 108054, 108055, 108056, 108058, 108059, 108060, 108061 и 108062, местност „Атюрен", землище на с. Малка Верея, община Стара Загора през полски пътища №№ 000119; 000208 в землището на с. Малка Верея – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 36 240.89 KB

37. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти с номера № 000193 и № 000172 от местност „Дюз курия", № 000184 и № 000276, собственост на община Стара Загора и имоти от държавния горски фонд, частна държавна собственост с номера: № 102027 и № 102028 – местност „Бакъра"; № 102020 – местност „Вражда баир"; № 102029 – местност „Дрянков връх", находящи се извън урбанизираните територии в землището на с. Ракитница, община Стара Загора за изграждане на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 37 229.27 KB

38. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – водопровод за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 38 224.43 KB

39. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – транспортна комуникация за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 39 223.44 KB

40. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – канализация на обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 40 224.89 KB

41. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – електропровод за обект „Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора" в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 41 222.39 KB

42. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 081020, местност „Кенлик баир", извън урбанизираните територии в землището на с. Богомилово – собственост на „ЧАКАЛОВ" ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 42 204.40 KB

43. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 078001, местност „Мерата" от КВС на землище с. Загоре, Община Ст. Загора, собственост на „Агри – М" ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява смесена устройствена зона – Соп – за обществено обслужващи и производствени дейности, свободно средно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект „Автосервиз за тежкотоварни автомобили.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 43 199.29 KB 

44. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 078001, местност „Мерата" от КВС на землище с. Загоре, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 286 м., собственост на «Агри – М» ООД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 44 199.29 KB

45. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 259.440, по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора - с обща дължина на кабела – 7.90 м., собственост на Ивайло Иванов Пехливанов.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 45 197.01 KB

46. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 225, местност „Найденови пръти", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея – собственост на Теодорин Кирилов Бончев. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 46 203.09 KB

47. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 001015 в местността „Солените гьолища", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Могила – собственост на Стефан Величков Лилчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 47 206.64 KB

48. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване /с дължина на кабела – 50.15 м./ за поземлен имот № 106051, по КВС на местност „Атюрен", землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, собственост на Никола Георгиев Илчев.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 48 195.39 KB

49. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 106051, местност „Атюрен", извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея – собственост на Никола Георгиев Илчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 49 203.38 KB

50. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 004308, местност „Червената глина", извън урбанизираните територии в землището на с. Казанка – собственост на Христо Василев Василев и Красимира Иванова Василева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 50 206.02 KB

51. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на ПИ с проектен № 000941 – образуван от ПИ № 000453 находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на „МОБИЛТЕЛ" ЕАД гр.София – представлявано от Иван Хаджитонев. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Сти (обекти и съоръжения на техническата инфраструктура) – с голяма височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 51 208.44 KB

52 Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 018006, местност „Мустанска чешма", землище с. Пряпорец, община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 160 м., собственост на Таня Кирова Мангърова – Михайлова и «Гравита» ООД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 52 200.14 KB

53. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване за ПИ с № 301.275 от плана на новообразуваните имоти на местност „Асанов трап", землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабела – 71,08 м., собственост на «АНБЕСТО» ООД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 53 200.18 KB

54. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 301.275 от плана на новообразуваните имоти на м. „Асанов трап", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на „АНБЕСТО" ООД. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 54 203.60 KB

55. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 140028, местност „Зад Бетера" от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 191.75 м. Трасето започва от новоизграден мачтов трафопост 20/0,4 kV, преминава през пасище № 000584, селскостопански, горски, ведомствен път № 002856 и достига до поземлен имот № 140028, местност „Зад Бетера" от КВС на землище с. Змейово, собственост на Мария Динева Добрева и Добрин Пенчев Добрев.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 55 200.61 KB

56. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.81 по плана на новообразуваните имоти на м. „Мечи кладенец", извън урбанизираните територии в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора, собственост на Вълко Маринов Канев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 56 202.50 KB

57. Питания

Становища на постоянните комисии 663.94 KB
 

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Горещ телефон
за сигнали