Дневен ред на заседание № 12 което ще се проведе на 26.07.2012

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 26 юли 2012 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред 

1.Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2012 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 1 205.81 KB

2. Създаване на временна комисия за изготвяне на предложение за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС
Предложение по точка 2 165.87 KB

3. Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6, съгласно Решение № 194 от Протокол №8/26.04.2012г. на Общински съвет.
Вносител: Даниел Вълчев-Председател на Комисията по чл.6 от ПФППДАРСЛЖСНРП 
Предложение по точка 3 134.52 KB

4. Предложение за преобразуване на спортно училище „Тодор Каблешков" – град Стара Загора.
Вносител: Георги Ранов – Общински съветник
Предложение по точка 4 935.17 KB

5. Създаване на звено „Управление на гори", като ново звено във функция „Икономически дейности и услуги", дейност „Други дейности по селското и горското стопанство, лов и риболов" и промяна във финансираната численост в дейност „Други дейности по икономиката" на Звено „Инспекторат", считано от 01.08.2012 г. и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2012 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 5 202.48 KB

6.Предоставяне на средства за съфинансиране възстановяване на лекоатлетическа писта на Стадион „Берое".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 6 189.90 KB

7.Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2012/2013 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 7 203.32 KB

8. Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2012/2013 година в Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 8 195.77 KB

9. Приемане на Общинска програма за Оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 9 228.75 KB

10. Преобразуване на Седмична детска градина № 10 „Светлина", гр. Стара Загора, Седмична детска градина № 24 „Радост", гр. Стара Загора и Седмична детска градина № 35 „Свобода", гр. Стара Загора в Целодневни детски градини.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 10 116.24 KB

11. Даване на предварително съгласие по чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от ЗСППЗ за промяна на предназначение на 116,84 кв.м. от имот № 000840 с площ 1 824 кв.м. с НТП „Пасище, мера" с АОС № 10496, находящ в местността „Карасулука" землището на село Хрищени, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 11 132.36 KB

12. Даване съгласие на „Тролейбусни превози" ЕООД за закупуване на дизелов автомобил – комби
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 12  133.85 KB

13. Анализ на дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора за периода 1 януари 2012 г. – 30 юни 2012 г.
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС
Предложение по точка 13 127.75 KB

14. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.519.19.1, гр. Стара Загора, кв. 426в „Самара", заедно с постройките за допълващото застрояване с идентификатори 68850.519.19.5 и 68850.519.19.6 /Кафе аперитив/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка -
Председател на Надзорния съвет на ОбАП
Предложение по точка 14 202.15 KB

15. Изкупуване на масивна жилищна сграда, находяща се на ул."Августа
Траяна „ № 52, гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 15 144.02 KB

16. Продажба на общински поземлен имот идент.№68850.505.423 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора ( УПИ ІІ305 кв.1861 по ПУП на гр.Стара Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 16 160.31 KB

17. Продажба на имоти - частна общинска собственост в местност „Чанлъка", землище Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 17 245.12 KB

18. Продажба на УПИ VІ142, кв.2801 по ПУП на гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 18 162.14 KB

19. Продажба на УПИ VІІІ324 и УПИ ІХ325, кв.424„б" по ПУП на гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 19 165.53 KB 

20. Учредяване право на строеж за изграждане на 4 броя полуподземни гаражи в УПИ I 3001, в кв.9901 по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 20 147.15 KB

21. Учредяване право на строеж за изграждане на полуподземни гаражи в УПИ I299, в кв. 150, по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 21 149.96 KB

22. Продажба на земеделска земя – имот № 000890, местност „Раденец" по КВС на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 22 159.27 KB

23. Промяна на ПУП – ПР в кв. 46, с. Хрищени и прекратяване на съсобственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 23 162.87 KB

24. Продажба на земеделска земя – имот № 132001, местност „Варницата" по КВС на с. Пряпорец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 24 158.51 KB

25. Промяна на границите на новообразувани имоти № 296.175 и № 296.503 в местност „Мечи кладенец", землище с. Пряпорец и обявяване на част от имот № 296.503 за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 25 153.72 KB

26. Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 308.149 в землището на с. Лясково, местност „Над гробището".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 26 149.28 KB

27. Изменение на Решение № 64 от Протокол 5/26.01.2012г. съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Тихомир Томов – Общински съветник
Предложение по точка 27 180.91 KB

28. Изменение на Решение № 64, Протокол 5 от 26.01.2012г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионери, хора с увреждания и учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора в частта, касаеща пътуването на пенсионерите, живущи в селата на територията на общината.
Вносител: Илия Златев – Общински съветник
Предложение по точка 28 404.59 KB

29. Предварително съгласие по чл.25 от ЗСПЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „улица „Капитан Петко войвода-юг" през имоти по кадастралната карта на град Стара Загора общинска собственост: № 68850.209.343 - пасище, № 68850.209.680 - пасище, № 68850.209.684 - пасище, № 68850.209.682 – пасище и имот № 68850.209.891 – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 29 198.84 KB

30. Проект за подробен устройствен план- изменение на План за регулация за обект: „Улица Капитан Петко войвода – юг"- промяна на уличната регулация на улица с о.т. 1337 - о.т. 1338 - о.т. 1338а - о.т. 1339а- о.т. 1340 - о.т. 4914 - о.т. 4915 - о.т. 4916 - о.т. 4917 - о.т. 5024 - о.т. 5025 - о.т. 5026 - о.т. 4502а - о.т. 5027 - о.т. 5028 - о.т. 5029 - о.т. 5031 - о.т. 5032 - о.т. 4656 - о.т. 4657 - о.т. 4660 - о.т. 4676, и от о.т. 4677 - о.т. 4 - о.т. 5 - о.т. 6 - о.т. 6а - о.т. 7 - о.т. 21а - о.т. 21 - о.т. 22 до о.т. 23 на източната регулационна линия по регулационния план на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 30 192.72 KB

31. Издаване на Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план – План за регулация по реда на чл.16 ал.1 от ЗУТ за ПИ № 68850.530.450 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 31 199.46 KB

32. Одобряване на план-схема и проект за поставяне на 15 /петнадесет/ броя мемориални плочи около „Паметник на Трета опълченска дружина и подполковник Павел Калитин", с местонахождение – УПИ № ІІГрадина в кв. 109 Б по плана на гр. Стара Загора - публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 32 193.46 KB

33. Одобряване на ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 000780 публична общинска собственост с начин на трайно ползване пасище, мера, от местност КАЗЛЕРА в землището на с.Богомилово за изграждане на „Канализационна помпена станция" за обект: „Битово-фекална канализация с.Богомилово община Стара Загора – ІІІ етап и КПСт „Богомилово".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 33 194.17 KB

34. Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасета на техническата инфраструктура за битово-фекална канализация, тласкател, водопровод и ел.захранване за обект: „Битово-фекална канализация с.Богомилово община Стара Загора – ІІІ етап и КПСт „Богомилово".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 34 212.60 KB

35. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.48.37, местност „Каймака", землище гр. Стара Загора, през селскостопански, горски ведомствени пътища с идентификационни №№ 68850.65.984; 68850.56.30 и 68850.48.840 – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 35 242.93 KB

36. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 178005, местност „Карасулука", землище с. Хрищени, община Стара Загора, през улица /от о.т.417 до о.т.419/; път ІV клас № 000343 – общинска собственост и пасище, мера № 000840 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисвано от Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 36 243.82 KB

37. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на трасе на „Външен водопровод за ПИ №№ 084074, 085016, 085017 и 085018, местност „Габрова кория" от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора през полски път № 000216 от КВС землище с. Малка Верея – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 37 241.19 KB

38. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ във връзка с чл.192, ал.3 от ЗУТ за преминаване до ПИ № 036040, намиращ се в местност „Свракая - кладенеца", от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора през ПИ № 000122 – храсти, землище с. Борилово – частна собственост на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 38 240.05 KB

39. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване за ПИ № 028003, в местност „При могилата" от КВС на землище с. Бъдеще, община Стара Загора", през полски път № 000058, землище с. Бъдеще и улица между о.т.31-о.т.32-о.т.33 по регулационния план на с. Бъдеще – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 39 240.38 KB

40. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 256.162 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бойчо бунар", в землището на гр. Стара Загора – собственост на Стоян Кирков Грудев и Таня Делчева Грудева. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 40 202.62 KB

41. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.65.26 от местност „Орта бозалък" в землището на гр. Стара Загора, собственост на „ШИРОВ" ЕООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Сж,одо (смесена за жилищни нужди и обществено и делово обслужване), със средна височина (до 12 метра), свободно основно застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 70%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 3; минимална озеленена площ – 30%.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 41 202.68 KB

42. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.224.6 по кадастралната карта на местността „Баш чардак", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на наследниците на Георги Христов Димитров. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 42 205.91 KB

43. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.80.36 - урбанизирана територия, извън регулационните граници на гр. Стара Загора – собственост на „Дончо Попов 09" ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – с височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 43 199.81 KB

44. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 259.440 от плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Ивайло Иванов Пехливанов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 44 205.79 KB

45. Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за застрояване за ПИ №№ 111023, 111024 и 111028 в местността „Комлука", урбанизирана територия, извън регулационните граници на с. Малка Верея, общ. Стара Загора – собственост на Диан Бонев Господинов и Розалина Вълчанова Бонева. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – с височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 45 203.45 KB

46. Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Водопроводна и канализационна мрежа за поземлени имоти №№ 108035, 108036, 108037, 108038, 108040, 108041, 108042, 108043, 108044, 108045, 108046, 108047, 108049, 108050, 108051, 108052, 108053, 108054, 108055, 108056, 108058, 108059, 108060, 108061 и 108062 от КВС на местност „Атюрен", землище с. Малка Верея", община Стара Загора - урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: индивидуално застрояване, собственост на „Старозагорски имоти"ООД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 46 199.00 KB

47. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 37 по неутвърден кадастрален план на местност „Найденови пръти", в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора – собственост на Виолета Мънчева Андонова и Дончо Христов Андонов. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 47 203.92 KB

48. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 049031, местност „Телки тепе", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея – собственост на Христо Деянов Маринов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 48 205.22 KB

49. Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на План за застрояване на имоти №№ 107053, 107054, 107055, 107056, 107057, 107058, 107059, 107060, 107061, 107062, 107063, 107064, 107065, 107066, 107067, 107068, 107069, 107070, 107072, 107073, 107074, 107075, 107076, 107077, 107078, 107079, 107080, 107081 и 107082, местност „Атюрен" в землището на с. Малка Верея - собственост на „АГРИСПА БИЗНЕС ГРУП" ЕООД - урбанизирана територия извън регулационните граници на с. Малка Верея. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Сж,об – смесена, за жилищни нужди и обществено обслужващи дейности, свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 49 202.73 KB

50. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 105026, местност „На края", извън урбанизираните територии в землището на с. Остра могила – собственост на Иван Неделчев Дончев и Надежда Георгиева Чакърова - Николова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 50 203.35 KB

51. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 001091, местност „Юрта", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с. Преславен – собственост на Иван Христов Генов и Гергана Георгиева Георгиева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 51 204.55 KB

52. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 104002 от КВС на местност „Адалъка" - урбанизирана територия, извън регулационните граници в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора – собственост на Геновева Николова Баръмова. С плана за застрояване в имота се установява чисто производствена устройствена зона – Пч – за производствени и складови дейности, средно, свободно застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% - за изграждане на обект: „Складова база за земеделска продукция".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 52 199.96 KB

53. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 140028, местност „Зад Бетера" от КВС на землище с. Змейово, община Стара Загора - собственост на Мария Динева Добрева и Добрин Пенчев Добрев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 53 202.77 KB

54. Питания

Становища на постоянните комисии 531.03 KB

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Горещ телефон
за сигнали