Дневен ред на заседание № 13 което ще се проведе на 27.09.2012

Размер на шрифта: A A A


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 27 септември 2012 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред:

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 1 -  1.03 MB

2. Актуализиране на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет.
Вносител: Тенчо Руканов – Председател на ВрК ПОДОбС
alt Предложение по точка 2 - 320.99 KB

3. Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2012 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 3 - 4.83 MB

4. Поемане на задължение до 7 833 500 лева (седем милиона осемстотин тридесет и три хиляди и петстотин лева)и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 4 - 349.57 KB

5. Поемане на задължение от 331 964,68 лв.(триста тридесет и една хиляди деветстотин шестдесет и четири лева и шестдесет и осем стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 5 - 302.00 KB

6. Изменение на Решение № 346 от Протокол № 12/26.07.2012 г., в частта относно т.2.1, т.2.2, т.3 и т.4, съгласно Заповед № РД-09-363/07.08.12 г. на Областен управител.
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС
alt Предложение по точка 6 - 390.50 KB

7. Промяна на Решение № 40 по Протокол № 4 на Общински съвет Стара Загора от 22 декември 2011 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 7 - 664.52 KB

8. Приемане на нова форма на управление на горските територии – собственост на Община Стара Загора, съгласно чл. 181, ал. 1, т. 2 от Закона за горите и отмяна на Решение № 275/28.06.2012 г. на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 8 - 2.25 MB

9. Одобряване на предложения за 7 /седем/ броя схеми за поставяне на зарядни колонки за електрически превозни средства.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 9 - 1.16 MB

10. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Стара Загора, ул. „Св.Княз Борис" № 104 за нуждите на регионална организация в Стара Загора на СНЦ „Съюз на репресираните от комунистическия терор в РБ".
Вносител: Александър Желязков – общински съветник
alt Предложение по точка 10 - 537.55 KB

11. Определяне на обособени площи за обществено ползване за разходка и занимание на животни компаньони, съгласно чл. 32, ал. 1 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора.
Вносител: Тодор Николов – Председател на ПК по ТСРТ
alt Предложение по точка 11 - 855.46 KB

12. Учредяване на право на строеж за пристройка към Магазин за хранителни стоки и бърза закуска при преустройството му в Бистро в имот с идент. № 68850.505.299 (УПИ І299 кв.150 по ПУП на гр.Стара Загора).
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 12 - 1.62 MB

13. Продажба на общински урегулиран поземлен имот V77, кв. 44 по плана на с. Богомилово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 13 - 1.03 MB

14. Продажба на имоти - частна общинска собственост в с. Оряховица Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 14 - 1.63 MB

15. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пшеничево, местност „Алчака, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 15 - 3.03 MB

16. Продажба на сгради – частна общинска собственост и част от УПИ ІХ372 в кв. 13, с. Дълбоки, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 16 - 1.09 MB

17. Продажба на земеделска земя – имот № 017050, местност „Сливите" по КВС на с. Ново село, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 17 - 1.07 MB

18. Продажба на общински имот с № 000709, местност „Ишекър" по КВС на с. Пряпорец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 18 - 1.03 MB

19. Продажба на земеделска земя - имот с № 302.840, местност „Черния мост", землище на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 19 - 1.36 MB

20. Продажба на земеделска земя – имот № 302.919, местност „Сараджейката", землище на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 20 - 1.33 MB

21. Допълване с нови обекти на плана за работа за 2012 г. на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора, съгласно чл. 6 ал. 2 от ЗПСК
Вносител: Румяна Присадашка - Председател на Надзорния съвет на ОбАП
alt Предложение по точка 21 - 2.64 MB

22. Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 22 - 849.81 KB

23. Даване съгласие на „Комплексен онкологичен център" ЕООД за закупуване на медицинска апаратура.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 23 - 285.33 KB

24. Даване съгласие но общинското дружество „Център за психично здраве" ЕООД за продажба на микробус „Фолксваген Каравeл".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 24 - 209.72 KB

25. Закриване на Десето основно училище „Св. св. Кирил и Методий", град Стара Загора, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 25 - 582.26 KB

26. Необходимост от повишаване капацитета на Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към Комплекса за социални услуги за деца и семейства, считано от януари 2013 г., с цел адекватно посрещане потребностите на общността, заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Стара Загора (2011-2016).
Вносител: Георги Гьоков – Председател на ПК по социална политика
alt Предложение по точка 26 - 819.20 KB

27. Намаляване на капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Мария Терезия", гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 27 - 378.45 KB

28. Приемане на промени в състава на Местния обществен комитет /МОК/ за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 28 - 365.11 KB

29. Предоставяне на имот – публична общинска собственост за ползване от Държавна опера Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 29 - 4.22 MB

30. Предоставяне на имот – публична общинска собственост за ползване от Драматичен театър „Гео Милев".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 30 - 3.81 MB

31. Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода януари - юни 2012 г.
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС
alt Предложение по точка 31 - 2.31 MB

32. Издаване на Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план – План за регулация по реда на чл. 16 ал. 1 от ЗУТ за ПИ № 68850.530.450 по кадастралната карта на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 32 - 341.01 KB

33. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 071042, местност „Мерата", в землището на с. Загоре, община Стара Загора, през полски път № 000285 и полски път № 000280 – собственост на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 33 - 372.34 KB

34. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификационен номер № 68850.233.261 по кадастралната карта, представляващ урбанизирана територия извън регулационните граници, в землището на гр. Стара Загора – част от комплексен проект за инвестиционна инициатива – собственост на ЕТ „Цитадела – ММ – Милан Миланов" – гр. Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява смесена обслужващо – производствена устройствена зона – С оп – за обслужващи, складови и производствени дейности – с малка височина (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 34 - 441.75 KB

35. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 114026 от местност „Боджука", извън урбанизираните територии в землището на с. Остра могила, община Стара Загора – собственост на Красимир Димитров Узунов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 35 - 369.83 KB

36. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.200.9 от местност „Сирейкова нива", в землището на гр. Стара Загора - с обща дължина на кабела от 182 м., собственост на «ВИВА МАКС СЕРВИЗ» ООД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 36 - 296.19 KB

37. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти №№ 257.230; 257.229 и 257.226 - по плана на новообразуваните имоти на местност „Бойчо бунар", в землището на гр. Стара Загора, собственост на Диана Костова Димитрова. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Содо (смесена за обществено обслужващи дейности), с малка височина на застрояване (до 10 метра), свързано ниско застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Жилищна сграда с автосервиз и склад".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 37 - 388.17 KB

38. Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на план за застрояване на имот с идентификатор 68850.244.268 от местност „Табашки герен" в землището на гр. Стара Загора, собственост на „АГРИМАТКО-ПРОПЪРТИ" ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Сп,об (смесена за производствени, складови и общественообслужващи дейности), свободно средно застрояване, с височина до 12 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 70%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 38 - 321.42 KB

39. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000374, 000375 и 000378, местност „Шумата" в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора, с обща дължина от 280 м - за нуждите на Диан Бонев Господинов и Динко Стоянов Динев.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 39 - 415.34 KB

40. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.68.18 и ПИ с идентификационен № 68850.68.19 от местност „Орта бозалък" – извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Наталия Димитрова Илиева, Силвия Стефанова Карачева и Борислав Стефанов Гунев. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – със средна височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 40 - 348.45 KB

41. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 049007, местност „Телки тепе" и поземлен имот № 048001, местност „Аръшов трап", в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 557 м., за нуждите на Денка Русева Пасторелли.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 41 - 297.39 KB

42. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – транспортна комуникация за обект: „Трасе на пътна връзка в ПИ с идентификационен № 68850.137.22, местност „Герена" в землището на гр. Стара Загора, собственост на „Мангъша" ЕООД, за изграждане на транспортен достъп до обект „Пункт за годишен технически преглед".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 42 - 355.22 KB

43. Одобряване на ПУП – парцеларен план за трасе на техническата инфраструктура – транспортна комуникация за обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификационен № 68850.137.5, местност „Герена" в землището на гр. Стара Загора, собственост на „МЕТАЛСЕРВИЗ" ЕООД, за изграждане на транспортен достъп до обект „Закрити складове за търговия с метали".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 43 - 280.38 KB

44. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 017096, местност „Стамболов хан", извън урбанизираните територии в землището на с. Ново село – собственост на Момка Ганева Христакиева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 44 - 450.57 KB

45. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 085071, местност „Ханчето", извън урбанизираните територии в землището на с. Змейово – собственост на Петьо Найденов Бъчваров. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 45 - 292.23 KB

46. Питания.

alt Становища на Постоянните комисии - 561.70 KB


ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Горещ телефон
за сигнали