Дневен ред на заседание № 15 което ще се проведе на 25.10.2012

Размер на шрифта: A A A


 
 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 25 октомври 2012 година от 09.00 часа в зала “П.Р.Славейков” на общината при следния проект за

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:
 
 
 
1. Приемане на Наредба за управлението на горските територии, собственост на Община Стара Загора – първо четене
Вносител: Живко Тодоров –                                                                                    
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 01 - 273.92 KB

2. Даване съгласие за създаване на доброволно формирование за  предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и  извънредни ситуации на територията на община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 02 - 178.58 KB

3. Обявяване на конкурс за възлагане на превозите по  автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Стара Загора.
Вносител: Тихомир Томов –
Общински съветник
alt Предложение по точка 03 - 311.19 KB  

4. Създаване на временна комисия за изготвяне на проект за  Наредба  за  отличията и наградите на Община Стара Загора
Вносител: Дарина Гайдарова –
Общински съветник
alt Предложение по точка 04 - 206.77 KB
 
5. Присъждане на награда „Икар“
Вносител: Емил Христов –
Председател на Общински съвет
alt Предложение по точка 05 - 129.61 KB  
 
6. Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища за учебната 2012-2013г.
Вносител: Снежана Танева –
Общински съветник,
Зам.-председател на ПК по
образование, наука и защита
правата и интересите на децата
alt Предложение по точка 06 - 887.13 KB  

7. Предоставяне на имот – общинска собственост, за създаване на Център за кариерно ориентиране в гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –                                                                                    
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 07 - 164.45 KB  

8. Предоставяне на помещение, частна общинска собственост, за офис на АРИР – Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 08 - 154.99 KB  

9.  Писмено упълномощаване на представителя на община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, насрочено на 07.11.2012г.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 09 - 137.73 KB  

10. Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІІІобщ., кв. 6 по плана на с. Казанка, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 10 - 166.28 KB  

11. Проект за подробен устройствен план - План за регулация и  застрояване за територията на кв.”Железник”, гр. Стара Загора, обхващащ квартали: №№: 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 673, 674, 681, 682, 685, 686, 687, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 726, 727, 732, 733, 734, 735, 736 и 737  по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 11 - 193.48 KB  

12. Промяна на ПУП – ПР в кв. 7, гр. Стара Загора  и обявяване на  част от улица с ОТ 58-59 за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 12 - 168.00 KB

13.Промяна на границите на новообразувани имоти № 250.11 и № 250.9503 в местност „Бойчо бунар”, землище гр. Стара Загора и обявяване на част от имот № 250.9503 за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 13 - 158.16 KB  

14. Промяна на границите на новообразувани имоти № 250.14, № 250.15, № 250.16 и № 250.9501 в местност „Бойчо бунар”, землище гр. Стара Загора,за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 14 - 159.05 KB  

15. Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІХ81, кв.19 по плана на с.Арнаутито, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 15 - 165.96 KB   

16. Промяна предназначението на част от полски път с № 000113,  землище с. Малка Верея, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 16 - 139.82 KB  

17. Предварително съгласие за промяна предназначението на полски път с № 000163,  землище с. Малко Кадиево, община Стара Загора и обявяването му за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 17 - 143.22 KB
 
18. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, на Народно читалище ”Просвета 1898” – с. Сладък кладенец,  Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 18 - 149.61 KB  

19. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 048033, 048118, 048119, 048120, 048121, 048122, 048123, 048124, 048125, 048126, 048127, 048128 и 048129, намиращи се в местност „Алваджи кайнак” от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, с обща дължина около 413 м - за нуждите на  Диан Бонев Господинов.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 19 - 203.38 KB

20. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 16 от местност „Орта бозалък”, извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Райчо Петров Куков и Зорница Минчева Янева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров                                                                              
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 20 - 207.67 KB  

21. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.130.15 от местността „Хаджиибрямов кладенец” – извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Светозар Георгиев Стойков. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 21 - 210.35 KB  

22. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 171.273 от местност „Керезлика”, извън урбанизираните територии в землището на с. Сулица, община Стара Загора, собственост на Вяра Димчева Тодорова, Бонка Димова Рачева, Радостина Димова Рачева и Анка Любенова Димова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 22 - 207.81 KB  

23. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 175 от местност „Найденови пръти”, извън урбанизираните територии в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора, собственост на Константин Николаев Косев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 23 - 206.60 KB  

24. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 206.145 от местност „Абаджийска чешма”, извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на Мария Димитрова Райчева и Даниел Христов Райчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 24 - 207.59 KB  

25. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.304.712 от местност „Карасиврия”, в землището на гр. Стара Загора, през полски път с идентификационен № 68850.304.9507 – собственост на община  Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 25 - 241.58 KB  

26. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 016035 от местността „Герена, извън урбанизираните територии в землището на с. Калитиново – собственост на Наим Мехмедов Хаджиюсеинов. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 26 - 210.98 KB  

27. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 017095, местност „Стамболов хан”, извън урбанизираните територии в землището на с. Ново село – собственост на Недялка Ганева Ганева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров                                                                              
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 27 - 209.24 KB  

28. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификационен номер № 68850.4.821 - горска територия извън регулационните граници, в землището на гр. Стара Загора – част от комплексен проект за инвестиционна инициатива – собственост на ЕТ „Червенкондев – Тодор Атанасов” – гр. Сливен. С плана за застрояване в имота се установява смесена обслужващо – производствена устройствена зона – Сти (обекти и съоръжения на техническата инфраструктура) – с голяма височина на застрояване (Н Подробният устройствен план е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Мобилен радио-телевизионен ретранслатор” в поземлен имот с идентификатор 68850.4.821 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 28 - 235.58 KB  

29. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.161.2, местност „Берекет могила”, извън урбанизираните територии на гр. Стара Загора – собственост на Мирела Живкова Георгиева и Атанас Мийков Георгиев. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – със средна височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 29 210.15 KB  

30. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.209.25 от местността „Джелата” – извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на „Данипет комерс“ ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно високо застрояване (Н над 15.00м) – със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект: „Автомивка и складова база за промишлени стоки”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 30 - 209.24 KB  

31. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификационен № 68850.532.1977 от кадастралната карта, извън регулационните граници на гр. Стара Загора – собственост на „ГРУПМЕЛ“ ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – със средна височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 31 - 207.60 KB  

32. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификационни №№ 70202.7.2; 70202.7.4, местност „Баните”, извън урбанизираните територии в землището на с. Сулица, община Стара Загора, собственост на Георги Илиев Илиев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм /за жилищни нужди/, свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 32 - 207.85 KB  

33. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000372, 000373, 000374, 000375, 000376, 000377 и 000378 в местност „Шумата” в землището на с. Малка Верея, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 389 м., за нуждите на Диан Бонев Господинов и Динко Стоянов Динев.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 33 - 205.35 KB  

34. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 084074, 085016, 085017 и 085018, местност „Габрова кория” от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора, с обща дължина от 67 м - за нуждите на Еленка Илиева Тончева, Господин Георгиев Стоянов, Пламена Кирилова Аврамова и СД „РУДИН–ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ”.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 34 - 201.88 KB  

35. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 036040, местност „Свракая - кладенеца”, землище с. Борилово, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 131 м., за нуждите на Мариана Иванова Димитрова.
Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 35 - 200.79 KB  

36. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 036040, местност „Свракая - кладенеца”, от КВС на землище с. Борилово, община Стара Загора, собственост на Мариана Иванова Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 36 - 204.14 KB  

37. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 304.712 от местност „Карасиврия”, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Васил Йосифов Бекяров. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов, с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров                                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 37 - 301.90 KB  
 
38. Питания


alt Становища на Постоянните комисии - 554.93 KB


 
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ/п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали