Дневен ред на заседание № 16 което ще се проведе на 29.11.2012

Размер на шрифта: A A A


1.Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на територията на Община Стара Загора- първо четене.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 01 -  204.17 KB  
 
2. Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 02 - 213.96 KB  
 
3. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия-гр. Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 03 - 218.58 KB  
 
4. Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 30.09.2012г.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 04 - 1.54 MB  
 
5. Промяна в разпределението на средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи през 2012 година.
Вносител: Пламен Йорданов –
Председател на комисията по финанси и бюджет
alt Предложение по точка 05 - 178.76 KB  
 
6. Изменение на Решение № 353 от Протокол 12/26.07.2012 г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен  и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 06 - 178.74 KB  
 
7. Даване съгласие на Община Стара Загора да придобие акции от новата емисия при увеличаването на капитала на „Общинска банка“ АД
Вносител: Диян Димитров –
Общински съветник
alt Предложение по точка 07 - 136.10 KB  
 
8. Предоставяне на колективна награда на Районен център по трансфузионна хематология Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 08 - 191.67 KB  
 
9. Придобиване на имот, собственост на Министерството на отбраната.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 09 - 162.73 KB  
 
10. Планирането на защита при бедствия на общинско ниво
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 10 - 187.31 KB

11. Дарение на УПИ IV63 кв. 23, гр. Стара Загора на Старозагорска Митрополия.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 11 - 147.20 KB  
 
12.Даване съгласие на „ Комплексен онкологичен център „ ЕООД за брак на медицинска апаратура
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 12 - 141.01 KB  
 
13. Програма за Развитие на образователната система в Община Стара Загора за периода 2011- 2015 г.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 13 - 671.39 KB  
 
14. Приемане на Общинска програма за образователна  интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2012/2013 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от  етническите малцинства
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 14 - 383.32 KB  
 
15.Предоставяне  на имот – частна общинска собственост на Българо-френското дружество Алианс Франсез – Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 15 - 158.67 KB  
 
16. Предоставяне  на имот – частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „ЕТНОСВЯТ БЪЛГАРИЯ
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 16 - 171.15 KB  
 
17. Предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения за нуждите на Сдружение „Самаряни” – Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 17 - 152.46 KB  
 
18.Предоставяне на общинска спортна база на лицензирани спортни клубове.
Вносител: Маноил Манев-
Общински съветник
alt Предложение по точка 18 - 131.02 KB
 
19. Предоставяне на общински имот- УПИ XXIV9549 , за спорт и рекреация в кв.28 по плана на с. Богомилово на СНЦ „ СК Ракета“ с. Богомилово.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 19 - 148.86 KB  
 
20. Вземане на решение на Общински съвет Стара Загора удостоверяващо, че дейностите по проект“ Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез изграждане на противопожарна кула в землището на с. Борилово, Община Стара Загора по мярка 226 по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 20 - 127.81 KB  
 
21. Изменение плана на новообразуваните имоти на местност „ Язовира“,землище с. Колена, общ. Стара Загора за имоти ПИ № 300.57, ПИ 300,61, ПИ 300.130, ПИ 300.148, ПИ 300.62, ПИ 300.9523, одобрен със Заповед № 768/ 08.07.2005г. на Областен управител на област Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 21 - 199.95 KB  
 
22.Продажба на общински урегулиран поземлен имот ІІІ70, кв.12 по плана на с.Могила, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 22 - 165.41 KB  
 
23.Прекратяване на съсобственост в имот № 256.19,  землище гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 23 - 179.65 KB  
 
24.Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 133.23, землище с.Богомиливо, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 24 - 183.38 KB  
 
25. Доброволна делба на Новообразувани имоти № 304.265 и № 304.262,  землище гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 25 - 177.79 KB  
 
26. Промяна на ПУП – ПР в кв.9, с. Пряпорец, община Стара Загора и обявяване на част от улица – тупик с ОТ 10-69 за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 26 - 158.86 KB  
 
27.Продажба чрез търг на стоманобетонни гаражни клетки
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 27 - 160.52 KB  
 
28.Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД в УПI3324,кв.2921,по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 28 - 152.15 KB  
 
29. Доброволна делба на Урегулирани поземлени имоти в кв. 16а по ПУП на с. Малка Верея
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 29 - 171.48 KB  
 
30.Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, находящ се в УПИ VІ за държ. жил.стр. кв.35 с. Дълбоки, община Стара Загора / бивша аптека/,  по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка
Председател на Надзорния съвет на ОбАП
alt Предложение по точка 30 - 204.41 KB  
 
31. Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели – пл.№265, находящ се в УПИ ІІІ кв.12 с. Хан Аспарухово, община Стара Загора /бивш битов комбинат/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка
Председател на Надзорния съвет на ОбАП
alt Предложение по точка 31 - 205.38 KB  
 
32. Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ XVIIобщ, в кв.28, с. Горно Ботево, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка
Председател на Надзорния съвет на ОбАП
alt Предложение по точка 32 - 203.59 KB  
 
33. Одобряване на подробен устройствен план- Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.532.29 „ Стопански двор“, находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – с дължина на кабела от 27м., за нуждите на Димитринка Бонева Генова
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 33 - 201.21 KB  
 
34. Одобряване на Подробен устройствен план- план за застрояване на поземлен имот № 210.67, извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост  на Жана Христова Иванова и Иван Пейчев Иванов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона- Жм- с малка височина за застрояване ( НВносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 34 - 206.48 KB  
 
35. Одобряване на Подробен устройствен план- план за застрояване на поземлен имот № 210.83, извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на Иван Ганчев Белчев и Божена- Анна Белчева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм- с малка височина на застрояване застрояване ( НВносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 35 - 207.86 KB  
 
36. Одобряване на Подробен устройствен план- план за застрояване на поземлен имот с идентификационен  № 68850.308.492 находящ се извън урбанизираните територии  в землището на гр.  Стара Загора, собственост на „БГ ТОМИ“ ЕООД. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм- с малка височина на застрояване застрояване ( НВносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 36 - 209.41 KB  
 
37. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 086006 от землището на с. Хрищени, собственост на Радка Запрянова Колева. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соп (смесена за общественообслужващи и производствени дейности), свободно ниско застрояване - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект: „Автосервиз за товарни и леки автомобили и складова база”.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 37 - 209.17 KB  
 
38.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 027020, извън урбанизираните територии в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора, собственост на Иван Дедов Иванов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 38 - 206.95 KB  
 
39. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 027020, землище с. Пряпорец, община Стара Загора, с обща дължина на кабела от 102 м. - за нуждите на „ЕВН България Електроразпределение и Иван Дедов Иванов.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора

alt Предложение по точка 39 - 201.24 KB 

 

40.Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 085071, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на с. Змейово, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 30 м., за нуждите на Петьо Найденов Бъчваров.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 40 - 201.83 KB  
 
41. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 086006, намиращ се извън урбанизираните територии в землището на с. Хрищени, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 255 м.,  за нуждите на Радка Колева Запрянова.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 41 - 206.01 KB  
 
42.Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Външна канализация за поземлени имоти №№ 099013, 099014, 099015, 099016, 099017, 099018, 099019, 099020, 099021, 099022, 099023, 099024, 099025, 099026, 099027, 099028, 099029, 099030, 099031, 099032, 099033 и 099034 от КВС на землище с. Малка Верея” – с обща дължина от 680 м, за нуждите на Иван Димов Чакалов, Николай Иванов Андонов, Диан Бонев Господинов Мирослава Господинова Стръмска и Иван Андонов Иванов.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 42 - 203.73 KB  
 
43.  Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.212.10 в землището на гр. Стара Загора, през местен път с ид. № 68850.304.9507; селскостопански, горски, ведомствени пътища с ид. №№ 68850..212.137, 68850.211.700 - собственост на община  Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 43 - 239.70 KB  
 
44.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 257.452 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Стара Загора- собственост на Милен Койчев Михайлов. С плана на застрояване в имота се установява вилна устройствена зона- Ов, с малка височина на застрояване малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 44 - 301.46 KB  
 
45. Питания

 

alt Становища на постоянните комисии 658.12 KB

 

Горещ телефон
за сигнали