Дневен ред на заседание № 17 което ще се проведе на 20.12.2012

Размер на шрифта: A A A

 

 

 

1.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти-общинска собственост – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 01 -  198.70 KB  
 
2.Наредба за допълнение и изменение на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места  на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров –                                                       
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 02 -  208.00 KB  
 
3.Приемане на Наредба за управлението на горските територии собственост на Община Стара Загора – второ четене
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 03 - 224.76 KB  
 
4.Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществен ред на територията на община Стара Загора - второ четене.
Вносител: Живко Тодоро                                                             
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 04 - 204.83 KB   
 
5.Приемане на Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – гр. Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 05 - 218.38 KB  
 
6.Промяна в инвестиционната програма на общината и извършване на вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета за 2012 година.
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 06 - 187.69 KB  
 
7.1.Одобряване на план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата през 2013г.
2. Определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2013г.
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 07 - 485.81 KB  
 
8.Поемане да дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция Централен общински пазар.
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 08 - 217.82 KB  
 
9.Замяна на имот – частна общинска собственост с имот – държавна собственост.
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 09 - 174.31 KB  
 
10.Откриване на процедура за пряко възлагане на интегрираната обществена услуга превоз на пътници чрез тролейбусен транспорт на територията на град Стара Загора на вътрешен оператор по смисъла на Наредба № 2 от 15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и Регламент ЕО № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 год. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1 191/69 и (ЕИО) № 1 107/70 на Съвета
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора

 

11.Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“ по Оперативна програма „Регионално развитие”(2007-2011).
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 11 - 245.33 KB  
 
12.Изваждане на дълготраен материален актив от активите на „Мересев” ЕООД
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 12 - 140.44 KB  
 
13.Даване съгласие за продължаване на договора  за управление за срок от три години на управителя на „Диагностично-консултативен център –І” ЕООД
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 13 - 140.20 KB  
 
14.Даване съгласие за продължаване на договора за управленение за срок от три години на управителя  на „Медицински център – І” ЕООД
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 14 - 141.80 KB  
 
15.План за действие на Община Стара Загора в изпълнение на областна стратегия за интегриране на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация.
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 15 - 639.48 KB  
 
16.Приемане на декларация за достъп до спорт в Община Стара Загора                                                                        
Вносител: Маноил Манев                                                                         
Председател на ПК по спорт и                                                                  
младежки дейности
alt Предложение по точка 16 - 174.82 KB  
 
17.Промяна на маршрута на движение на автобусни линии от общинската транспортна схема.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 17 - 237.75 KB  
 
18.Учредяване на допълнително право на строеж за пристройка към съществуващ гараж в имот с идент.№ 68850.514.489 (УПИ І489,за групово жил.стр-во, кв.27 по ПУП на гр.Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров –                                                                  
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 18 - 165.99 KB  
 
19.Учредяване на право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки в имот с идент.№ 68850.515.543 (УПИ ІІкжс и пг кв.34 по ПУП на гр.Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров –                                                                  
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 19 - 165.57 KB  
 
20.Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХІХ- 409, в кв. 18 с. Арнаутито, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка
Председател на Надзорния съвет                                                 
на ОбАП
alt Предложение по точка 20 - 205.77 KB  
 
21.Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.526, кв. “Железник” в гр.Стара Загора, по реда на ЗПСК
Вносител: Румяна Присадашка
Председател на Надзорния съвет                                                 
на ОбАП
alt Предложение по точка 21 - 206.88 KB  
alt Предложение по точка 21 - Изменение -  194.73 KB  
 
22.Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ ПИ № 68850.501.807, кв. 653 - “Железник” в гр.Стара Загора /бивша парова централа/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка
Председател на Надзорния съвет                                                 
на ОбАП
alt Предложение по точка 22 - 208.62 KB  
alt Предложение по точка 22 - Изменение -  195.03 KB
 
23.Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ХVІI магазин, заведение за общ. хранене, кв. 29, с. Самуилово, община Стара Загора /бивш магазин и пивница/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка
Председател на Надзорния съвет                                                 
на ОбАП
alt Предложение по точка 23 - 207.48 KB  
 
24.Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ VІІ-детска градина в кв.19 с. Пшеничево, община Стара Загора /бивша ЦДГ №49/, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка
Председател на Надзорния съвет                                                 
на ОбАП
alt Предложение по точка 24 - 204.64 KB  
 
25.Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ ІІІ –баня, в кв.34, с. Горно Ботево, община Стара Загора /бивша баня/, по реда на ЗПСК
Вносител: Румяна Присадашка
Председател на Надзорния съвет                                                 
на ОбАП
alt Предложение по точка 25 - 201.76 KB  
 
26.Отдаване  под аренда на имоти-частна общинска собственост в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 26 - 196.15 KB  
 
27.Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти с №№: 040031 с площ 272,422 дка., АОС №.10348/10.05.2012г. и 000351 с площ 72,462 дка, АОС № 08417/21.06.2010г. и двата  с  НТП „пасище,мера”, находящи се в землището на с. Преславен, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 27 - 143.24 KB  
 
28.Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти: ПИ № 079008, площ 2 452 кв.м. и с АОС №10936/28.11.2012г. и ПИ № 079007, площ 9 896 кв.м. и с АОС №10937/28.11.2012г. двата с НТП  „Пасище, мера” находящи се в землището на село Загоре.
Вносител: Живко Тодоров –
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 28 - 134.42 KB  
 
29.Определяне на зони на населените места на територията на община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –                                                                  
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 29 - 203.14 KB  
 
30.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 258.341 от плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Стара Загора – собственост на Стоян Колев Иванов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди, с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
 
31.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 001004„Стопански двор,  землище с. Еленино, община Стара Загора, собственост на ЕТ“ЗААРА-Янчо Иванов“. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 31 - 208.63 KB  
 
32.1.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.48.37, землище гр. Стара Загора, собственост на „ЕЛИНОЙС 2000“ ЕООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соп (смесена за  общественообслужващи и производствени дейности), свободно средно застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,0; минимална озеленена площ – 25% за изграждане на обект „Складова база за строителен инвентар“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за имот с идентификатор 68850.48.37 в землището на гр. Стара Загора, с дължина на кабела от 217м.,  за нуждите на „ЕЛИНОЙС 2000“ ЕООД.
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 32 - 211.17 KB  
 
33.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 100017„Стопански двор$, в землището на с. Козаревец, община Стара Загора, собственост на ЕТ“АГРОГАРД-Георги Недев“. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 33 - 206.66 KB  
 
34.1.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 178005 от  землището на с. Хрищени, община Стара Загора, собственост на Миньо Иванов Топалов. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соб (смесена за  общественообслужващи дейности), свободно ниско застрояване, с височина до 10 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект „Складова база за строителни материали“.
2.Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 178005 в землището на с. Хрищени, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 124 м.,  за нуждите на Миньо Иванов Топалов.
Вносител: Живко Тодоров –                                                                 
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 34 - 212.68 KB  
 
35.Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура: 1. Изграждане на тръбна мрежа за кабел 20КV в ПИ № 000111, ПИ № 099013, ПИ № 097002 и ПИ № 099018 от землището на с. Малка Верея; 2. Изместване на ВЕП 20КV в ПИ № 000111, ПИ № 099013 и ПИ № 097002; 3. Трасе на кабели 1 кV в землището на с. Малка Верея - за нуждите на Иван Димов Чакалов, Васил Николаев Станчев, Диан Бонев Господинов и Галина Иванова Младенова.
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 35 - 203.11 KB  
 
36.Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за обект: „Трасе на пътна връзка с общински път за с. Калитиново за поземлен имот с идентификатор 77476.507.163, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора“, през пасище, мера № 0.156, землище с. Хрищени, общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора

 

37.Съгласие за допускане изработването на ПУП- изменение на Плана за регулация за улица с о.т. 142  - о.т.144 – о.т.145- о.т.146 по регулационния план на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора

 

38.Предварително съгласие за учредяване право на преминаване през УПИ XIII-5606, кв. 273 по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.510.5606 от кадастралната карта на град Стара Загора- частна общинска собственост за осигуряване на достъп до УПИ XXIV 5627, кв. 273 по плана на град Стара Загора, представляващ имот с идентификатор 68850.510.5627 от кадастралната карта на град Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 38 - 189.93 KB  
 
39.1.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 071042 в землището на с. Загоре, община Стара Загора, собственост на „СИЙ РОУД“ ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соп (смесена за  общественообслужващи  и производствени дейности), свободно средно застрояване, с височина до 15 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20% за изграждане на обект „Бензиностанция, газстанция, метанстанция, заведение за хранене, покрит пазар, мотел, паркинги и озеленяване“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 071042 в землището на с. Загоре, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 389 м.,  за нуждите на „СИЙ РОУД“ ООД.
Вносител: Живко Тодоров –                                                        
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 39 - 213.72 KB  

40.Отпущане на еднократна персонална помощ на Теодорина Иванова Иванова от Стара Загора
Вносител: Георги Гьоков –                                                           
Председател на ПК
по социални дейности
alt Предложение по точка 40 - 122.08 KB
 
 
41.Питания

 

 

 

alt Становища на постоянните комисии -  544.83 KB 

 

 

 

 

 

 

Горещ телефон
за сигнали