Дневен ред на заседание № 18 което ще се проведе на 31.01.2013

Размер на шрифта: A A A

 

 


1.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти-общинска собственост – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 01 -  198.85 KB  
 

2.Определяне на условия и ред за сключване на договор за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 02 -  539.12 KB  
 

3.Въвеждане на предварително третиране чрез сепариране на смесените битови отпадъци на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 03 -  146.88 KB  

 

4.Поемане на дългосрочен общински дълг за съфинансиране на проекти по фонд“ Козлодуй“
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 04 -  212.61 KB  

 

5.Дарение на УПИ ІV63, кв. 23, гр. Стара Загора на Старозагорската Митрополия
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 05 -  145.48 KB  

 

6.Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 год.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора  

7.Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2013 г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
 
8.Промяна на ПУП – ПР в кв. 39, „Голиш”, гр. Стара Загора  и обявяване на  част от улица с о.т. 162-163 за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 08 -  249.05 KB  

 

9.Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІІ788,  кв. 45 „Лозенец” по плана на гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 09 -  187.95 KB  

 

10.Прекратяване на съсобственост в УПИ І183, кв. 103 по плана на с.Дълбоки
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 10 -  186.02 KB  

 

11.Учредяване на право на строеж за гараж в имот с идент.№ 68850.519.100 (УПИ ХVІІІ515 кв.426 по ПУП на гр.Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 11 -  166.73 KB  

 

12.Учредяване на право на строеж  в имот с идент.№ 68850.513.369( УПИ ІІІ 254 в кв.217 по плана на гр.Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 12 -  185.85 KB  

 

13.Прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба на поземлени имоти в кв. 524 по плана на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

 

14.Учредяване право на строеж за изграждане на обект за стопанска дейност УПИ I299,кв. 150, по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 14 -  148.14 KB  


15.Преобразуване на общинско Спортно училище „Тодор Каблешков”, град Стара Загора, община Стара Загора,  в държавно Спортно училище.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 15 -  123.13 KB  


16.Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Проект“ Красива България“ към МТСП по Мярка 02-02“ Спешно подпомагане на социални домове“ с обект“ Ремонт на Дом за възрастни хора с психични разстройства, с. Лясково, община Стара Загора“, с цел подобряване на материалната база и условията на живот на потребителите и създаване на трудова заетост на безработни лица.

Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 16 -  147.60 KB  

 

17.Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства  по Проект „Красива България“ към МТСП по Мярка 02-01“Социални услуги от резидентен тип“ с обект: „ Център за временно настаняване- преустройство на част от съществуваща сграда в УПИ I здравен комплекс, кв. 524 гр. Стара Загора“, с цел предоставяне на социална услуга и създаване на трудова заетост на безработни лица.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 17 -  168.21 KB  

 

18.Отчет за дейността на Общински съвет  Стара Загора за периода юли - декември 2012 г.
Вносител: Емил Христов
Председател на Общински съвет

 

19.Преразглеждане на решение 548 от Протокол №17/20.12.2012г., върнато за ново обсъждане от Областния управител.
Вносител: Емил Христов
Председател на Общински съвет

 

20.Изправяне на явна фактическа грешка в Решение № 549 от Протокол №17/20.12.2012г.
Вносител: Емил Христов
Председател на Общински съвет
alt Предложение по точка 20 -  132.67 KB  

 

21.Определяне на възнаграждението на Председателя на Общински съвет
Вносител: Пламен Йорданов
Председател на ПК по финанси и
бюджет
alt Предложение по точка 21 -  130.88 KB  

 

22.Удължаване срока и избор на Председател на Временната комисия избрана с решение № 435-Протокол № 15/ 25.10.2012 г. за изготвяне  на проект на Наредбата за отличията и наградите на Община Стара Загора .
Вносител: Георги Ранов
Общински съветник
alt Предложение по точка 22 -  128.59 KB  

23.Приемане на годишен отчет за дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора
Вносител: Емил Христов
Председател на Общински съвет

 

24.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 207.240 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 24 -  185.42 KB  

 

25.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 258.5 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 25 -  185.79 KB  

 

26.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот № 061026 - извън урбанизираните територии, в землището на с. Малка Верея, община Ст. Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

 

27.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за канализационно отклонение за заустване на отпадни води от поземлени имоти №№ 118007, 118008 и 118009 - урбанизирана територия, извън регулационните граници на с. Пряпорец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 27 -  183.99 KB  

 

28.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 259.202 от плана на новообразуваните имоти в землището на гр. Стара Загора – собственост на Люба Илиева Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм1 – за жилищни нужди – свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 28 -  203.67 KB  

 

29.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 301.103 по плана на новообразуваните имоти от землището на гр. Стара Загора – собственост на Радостина Атанасова Пачова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 29 -  201.96 KB

 

30.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 301.183, по плана на новообразуваните имоти от землището на гр. Стара Загора, собственост на Трифон Трендафилов Капитанов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Содо (смесена за обществено обслужващи дейности), свободно ниско застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% за изграждане на обект: „Жилищна сграда с автосервиз и склад”.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 30 -  201.43 KB  

 

31.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 301.274 по плана на новообразуваните имоти  в землището на гр. Стара Загора – собственост на Калинка Тотева Иванова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – за жилищно строителство, свободно ниско  застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 31 -  201.83 KB  

 

32.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 305.124, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Пенка Василева Вълчева. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно, ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 32 -  294.59 KB  

 

33.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 305.497 - извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Янчо Димитров Янчев. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно, ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 33 -  295.14 KB  

 

34.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.532.29-„Стопански двор, землище  гр. Стара Загора, собственост на Димитринка Бонева Генова. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/, свободно средно застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 34 -  200.34 KB  

 

35.1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.31.8 в землището на гр. Стара Загора, собственост на Йордан Маринов Йорданов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соп,жм1 (смесена за  общественообслужващи и производствени дейности и за жилищни нужди), свободно ниско застрояване - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 25% за изграждане на обект „Жилищна сграда и Търговско-складова база за промишлени стоки“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.31.8 в землището на гр. Стара Загора,  с обща дължина на кабела от 30 м.,  за нуждите на Йордан Маринов Йорданов
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 35 -  206.49 KB  

 

36.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.47.3, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора, собственост на Бонка Дончева Нанева, Радка Драганова Пенчева и Стоян Иванов Дончев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди, свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 36 -  203.01 KB  

 

37.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлени имоти №№ 135011, 135012 и 135013 - „Стопански  двор“ – урбанизирана територия, извън регулационните граници в землището на с. Змейово, община Стара Загора, собственост на наследниците на Стою Николов Шошев. С плана за застрояване в имотите се установява устройствена зона – Жм –– свободно ниско застрояване, със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 37 -  200.30 KB  

 

38.Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ №№ 175010, 175011, 175018 в землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора – собственост на “КОРОНА М“ ЕООД. С плана за застрояване в имотите се установява предимно производствена устройствена зона – Пп /за производствени и складови дейности/ – свободно средно застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 38 -  210.51 KB  
 

39.Питания
 
 alt Становища на Постоянните комисии 546.50 KB

Горещ телефон
за сигнали