Дневен ред на заседание № 19 което ще се проведе на 21.02.2013

Размер на шрифта: A A A


Дневен ред

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост - първо четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 1 - 177.88 KB

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - първо четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 2 - 230.48 KB 

3. Изготвяне на проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане - първо четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 3 - 243.42 KB 

4. Одобряване на промени на структурата на Общинска администрация, промени на финансираната численост на персонала в бюджетните дейности от 01.01.2013 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 4 - 423.33 KB 

5. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора за 2012 г. и Проект за бюджета на Общината за 2013 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 5 - 3.27 MB

6. Приемане на План за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2013 г., съгласно чл. 6 ал. 2 от ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка - Председател на Надзорния съвет на ОбАП
alt Предложение по точка 6 - 212.74 KB

7. Допълване на Списъка по чл. 3, ал. 2, изр. 2 от ЗПСК на общинското участие, което ще се обявява за приватизация по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка - Председател на Надзорния съвет на ОбАП
alt Предложение по точка 7 - 192.77 KB

8. Утвърждаване на нова начална тръжна цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, с идентификатор 68850.515.18.1.10 в гр. Стара Загора, ул. „Ген. Столетов" № 60, ет. 1, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка - Председател на Надзорния съвет на ОбАП
alt Предложение по точка 8 - 204.90 KB

9. Избор на комисия за провеждане на конкурс за управител на „Тролейбусни превози" ЕООД.
Вносител: Емил Христов - Председател на Общински съвет
alt Предложение по точка 9 - 136.70 KB

10. Създаване на временната комисия за провеждане на конкурс за Обществен посредник на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Емил Христов - Председател на Общински съвет
alt Предложение по точка 10 - 135.52 KB 

11. Съгласуване на годишен план за 2013 година и стратегически план за периода 2013 - 2015 години на Звеното за „Вътрешен одит" при Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 11 - 728.10 KB

12. Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2013 г. на общинските търговски дружества.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 12 - 156.04 KB 

13. Допълване на Решение №533 от Протокол № 17/2012.2012 на Общински съвет.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 13 - 135.43 KB

14. Предприемане на действия за подобряване на финансово-икономическото състояние на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Стара Загора" ЕООД.
Вносител: Емил Христов - Председател на Общински съвет
alt Предложение по точка 14 - 211.05 KB 

15. 1. Одобряване на план-сметка за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата за с. Яворово през 2013 г.
2. Определяне размер на таксата за битови отпадъци за 2013 г. за с. Яворово
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 15 - 362.26 KB

16. Изкупуване на жилищна сграда , находяща се на ул."Планинец „1-3, кв. Лозенец, гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 16 - 152.51 KB 

17. Продажба на общински УПИ ХII 788 кв. Лозенец по плана на град Стара Загора на собственик с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 17 - 187.72 KB 

18. Промяна предназначението на част от полски път с идентификатор 68850.123.260 и преместване на част от имот с идентификатор 68850.123.325, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 18 - 146.79 KB

19. Промяна предназначението на земеделски земи – общинска собственост с идентификатори 68850.209.694 и 68850.209.682 и пресичане на имот с идентификатор 68850.209.132, землище Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 19 - 142.27 KB

20. Отдаване под аренда на имоти - частна общинска собственост в землището на с. Колена, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 20 - 188.73 KB

21. Отдаване под аренда на имоти - частна общинска собственост в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 21 - 199.54 KB

22. Промяна начина на трайно ползване на ПИ с № 68850.63.967 по кадастралната карта на землище на гр. Стара Загора, с площ от 23 560 кв.м. и АОС № 108999 от 20.11.12 г. с НТП „Пасище".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 22 - 139.40 KB

23. Изменение на Решение № 394 от Протокол 13/27.09.2012 г. на Общински съвет Стара Загора за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул.„Св. Княз Борис I" № 104 за нуждите на СНЦ „Съюз на репресираните от комунистическия терор в Република България".
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 23 - 226.19 KB

24. Изменение на решение 565 от Протокол 18/31.01.2013 г в т. 3 относно срока на работната група.
Вносител: Тенчо Руканов - Председател на работната група по проблемите на кв. Бедечка
alt Предложение по точка 24 - 209.43 KB 

25. Преименуване на местности с чужди турско-арабски имена в община Стара Загора и създаване на Временна комисия за извършване на промяната.
Вносители: Михаил Михайлов - Председател на групата на Атака
Предложение по точка 25 -

26. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 205.73 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 26 - 185.90 KB

27. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 205.81 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 27 - 187.73 KB

28. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 258.90 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 28 - 185.86 KB 

29. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти №№ 026002, 027021 - извън урбанизираните територии, в землището на с. Пряпорец, община Ст. Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 29 - 185.26 KB 

30. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от поземлен имот № 387 по неутвърден кадастрален план, извън урбанизираните територии, в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 30 - 184.78 KB

31. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за част от поземлен имот № 482 по неутвърден кадастрален план, извън урбанизираните територии, в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 31 - 185.36 KB

32. Разрешение за изработване на проект за ПУП – Изменение на Плана за регулация за УПИ VIIЖС,ПГ И КОО, улица о.т. 899 – 896 – 896а – 898а; улица о.т. 869а – 896а; улица о.т. 869а – 898а; улица о.т. 5073 – о.т. 5074; улица о.т. 871 – о.т. 869а; и План за застрояване за УПИ XII5370 и новообразуваните УПИ XIII и УПИ XIV от кв.318 по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 32 - 207.29 KB

33. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за част от поземлен имот № 149, с проектен № 487 от землището на с. Малка Верея, община Стара Загора – собственост на Живка Стоилова Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно, ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 33 - 294.99 KB

34. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 256.21, в землището на гр. Стара Загора – собственост на Петър Василев Цаклев. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – за рекреационни дейности, свободно, ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 34 - 294.59 KB

35. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.3 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Георги Боянов Няголов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 35 - 202.61 KB 

36. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.89 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Златка Иванова Димитрова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 36 - 202.45 KB

37. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.111 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Радослав Стефанов Дичев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 37 - 202.51 KB

38. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 296.207 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Николай Добрев Чорлев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 38 - 202.71 KB

39. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 298.46 по плана на новообразуваните имоти от землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Димитър Минков Петков. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 39 - 202.44 KB

40. Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.136.312 – урбанизирана територия, извън регулационните граници на гр. Стара Загора, собственост на „МОНТАЖНИК ББ" ООД. С плана за застрояване в имота се установява предимно производствена устройствена зона – Пп - за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, свободно средно застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 40 - 200.97 KB

41. Проект за подробен устройствен план - План за регулация за поземлени имоти №№ 000025, 000026, 000028, 000019, 001022, 000024, 000226, 000245 и 000348 по КВС на с. Загоре, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 41 - 191.07 KB

42. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 68850.35.13 в землището на гр. Стара Загора, през имоти с идентификационен №№ 68850.33.894; 68850.34.12 и 68850.35.29 - селскостопански, горски, ведомствени пътища - собственост на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 42 - 230.57 KB

43. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 77476.507.163 – урбанизирана територия, извън регулационните граници в землището на с. Хрищени, община Стара Загора – собственост на „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ" АД. С плана за застрояване в имота се установява чисто производствена устройствена зона – Пч – за производствени и складови дейности, със средна височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 43 - 202.85 KB 

44. Питания


alt Становища на постоянните комисии 574.34 KB

Горещ телефон
за сигнали