Дневен ред на заседание № 20 което ще се проведе на 28.03.2013

Размер на шрифта: A A A1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 01 -  145.13 KB  
 
2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост - второ четене
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 02 -  169.42 KB

3
. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г./ - първо четене
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 03 -  628.88 KB 

4. Предложение за произвеждане на местен референдум с въпрос: „Да бъде ли закрит военно-изпитателният полигон край Змейово“.
Вносители: Група общински  съветници
alt Предложение по точка 04 -  674.15 KB  
 
5. Поемане на задължение до 1 461 912.96 лева (един милион четиристотин шестдесет и една хиляди деветстотин и дванадесет лева и деветдесет и шест стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 05 -  162.99 KB
 
 6. Поемане на задължение до 1 692 051.42 лева (един милион шестстотин деветдесет и две хиляди петдесет и един лева четиридесет и две стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 06 -  160.26 KB  

7. Поемане на задължение до 2 259 411,88 лева (два милиона двеста петдесет и девет хиляди четиристотин и единадесет лева осемдесет и осем стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

8. Поемане на задължение до 156 498,44 лева (сто петдесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и четиридесет и четири стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

 

9. Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „ Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора“
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

10. Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „ Модернизиране на отделение по лъчелечение към Комплексен онкологичен център Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 10 -  217.59 KB  
 
11. Авансово финансиране на сключен договор с Агенция по заетостта в изпълнение на проект BG 051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост“ на ОП“ Развитие на човешките ресурси“
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

12.Продажба на общински урегулиран поземлен имот XII 101, кв. 62 по плана на с. Богомилово на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 12 -  186.49 KB  
 
13. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес“ по ОП за развитие на сектор „Рибарство“2007-2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

14. Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства с проект по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“ по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г.

Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

 

15. Придобиване на собственост върху ресторант „ Аязмото“
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 15 -  158.78 KB  
 
16. Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2012 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 - 2013 г.”; „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011 - 2015 год.” и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора с период на действие 2011 -2020 год.”
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 16 -  388.07 KB  
 
17. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 17 -  226.64 KB  
 
18.Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 18 -  215.63 KB  
 
19. Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2012г.
Вносител: Иванка Сотирова
Зам.-кмет на Община Стара Загора

20. Приемане на Общински план за младежта за 2013 г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта / 2012-2020/

Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

21.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на Народно читалище „ Николай Лилиев- 2005“, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 21 -  155.10 KB  
 
22.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на СНЦ „ Нашенци“ – Фолклорен ансамбъл гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

23. Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост за ползване от животновъди, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

24. Прекратяване на договори за право на строеж за изграждане на 25 броя полуподземни гаражи в УПИ II 3054, кв. 5502 по плана на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

25. Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 62.58 в землището на с. Ново село, местност“ Лозята“.

Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 25 -  152.85 KB  
 
26. Прекратяване на съсобственост в имот № 257.313, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 26 -  178.31 KB  
 
27.Промяна предназначението на земеделски земи- общинска собственост, находящи се в землище гр. Стара Загора и землище с. Хрищени
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

alt Предложение по точка 27 -  153.73 KB 

 

28. Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Колена, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 28 -  161.46 KB  
 
29. Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 29 -  157.16 KB  
 
30. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 30 -  168.44 KB  
 
31. Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.115.940, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 31 -  159.39 KB  
 
32. Продажба на имот –  частна общинска собственост № 303.260, местност „Клисаджик“, землище Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 32 -  160.59 KB  
 
33. Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Съборената кюприя“, землище Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 33 -  156.90 KB  
 
34. Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо Бунар“, землище Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

35. Продажба на общински поземлен имот идент.№68850.505.423 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора ( УПИ ІІ305 кв.1861 по ПУП на гр.Стара Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора

 

36. Предложение за решение по молбата на Катя Георгиева Петкова до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България
Вносител: Георги Гьоков
Председател ПК Социална политика
alt Предложение по точка 36 -  134.96 KB  
 
37. Удължаване срока за работа  на Временната комисия за изработване проект на Наредбата за отличията и наградите на Община Стара Загора.
Вносител: Дарина Гайдарова
Общински съветник

 

38. Издаване на разрешение за възлагане изработването на ПУП- План за застрояване на поземлен имот ПИ с кадастрален № 071043 – разположен извън урбанизираните територии- в землището на с. Загоре, общ. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 38 -  239.46 KB  
 
39. Разрешение за изработването на ПУП – план за застрояване за поземлен имот № 258.82 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 39 -  185.44 KB  
 
40. Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване на поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 039038 – разположен извън урбанизираните територии – в землището на с. Преславен, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 40 -  237.20 KB  
 
41. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 258.22 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 41 -  185.73 KB  
 
42. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за обект: „Пускова и приемна камери на Газопроводно отклонение Димитровград“ за ПИ № 032037 и ПИ № 000163 в землището на с. Малко Кадиево, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 42 -  185.30 KB  
 
43. Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за нов път до поземлен имот с идентификатор 70202.3.21 през поземлен имот с идентификатор 70202.163.1 от кадастралната карта на землище с. Сулица, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 43 -  236.11 KB  
 
44. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване до поземлен имот № 110001 – извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 44 -  186.56 KB  
 
45. Предварително съгласие за издаване разрешение по чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ за изработване на специализиране план – схема и подробен устройствен план – парцеларан план и ползване на тръба от съществуваща тръбна мрежа на община стара загора за строеж: „Подземна тръбна мрежа с оптичен кабел за оптична свързаност на „Интернет груп“ ООД в участъка Стара Загора – с. Шаново“ с ВЪЗЛОЖИТЕЛ „Интернет груп“ ООД Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
46.Питания.

 

 

 

alt Становища на Постоянните комисии -  560.52 KB 

 

Горещ телефон
за сигнали