Дневен ред на заседание № 21 което ще се проведе на 16.05.2013

Размер на шрифта: A A A1.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 01 -  284.46 KB

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 02 -  628.89 KB

3. Отмяна на Наредбата за предоставяне на общински концесии.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 03 -  136.95 KB

4. Разрешение за изработване на проект за актуализация на Общия устройствен план на град Стара Загора в частта му за парк „ Бедечка" при граници юг ул. „Августа Траяна", иа север алеята към предприятие „ Труд", запад ул.. ,, Иван Вазов", изток ул. „Хан Тервел".
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 04 -  441.73 KB

5. Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 05 -  211.91 KB

6. Приемане на годишните финансови отчети за 2012г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 06 -  363.44 KB
 
7. Подписване на анекс към договор № 1170/07.09.2009г. за превоз на пътници, сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни превози“ ЕООД град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 07 -  253.66 KB  

8. Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“, насрочено  на 30.05.2013г.
Вносител: Емил Христов
Председател на ОбС
alt Предложение по точка 08 -  221.75 KB  

9. Избор на Обществен посредник на територията на Община Стара Загора
Вносител: Мариана Кръстева
Председател на ВрК
alt Предложение по точка 09 -  207.52 KB
 
10. Закриване на Покрит микропазар,  находящ се в поземлен имот с идентификатор 68850.503.988, поради прекратяване на търговска дейност.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 10 -  135.89 KB
 
11. Поемане на задължение до250 504,17 лева (двеста и петдесет хиляди,  петстотин и четири лева и седемнадесет стотинки)и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 11 -  132.70 KB
 
12. Разглеждане на Решение № 669, прието на заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28 март 2013 г., върнато за ново обсъждане в частта относно т. 2, 3 и 4,  със Заповед № АК-01-ЗД-134 от 10.04.2013 на Областния управител на област Стара Загора.
Вносител: Емил Христов
Председател на ОбС
alt Предложение по точка 12 -  127.12 KB
 
13. Допълване на Решение № 394 от Протокол 13/27.09.2012г. на Общински съвет Стара Загора за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Св. Княз Борис“ № 104 за нуждите на СНЦ „ Съюз на репресираните от комунистическия терор в Република България“.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 13 -  223.61 KB
 
14. Изменение на Решение № 574 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.01.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 14 -  140.74 KB
 
15. Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ Ансамбъл „Загорче“ – Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 15 -  147.44 KB
 
16. Замяна на имот -  частна общинска собственост с имот – частна държавна собственост
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 16 -  188.31 KB
 
17. Присъждане на наградата „Анастасия Тошева“
Вносител: Емил Христов
Председател на Общински съвет
alt Предложение по точка 17 -  142.13 KB
 
18. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2012г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 18 -  234.73 KB
 
19. Допълване на списъка за продажба  на общински жилища за 2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 19 -  141.78 KB
 
20. Обявяване на имот за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 20 -  141.65 KB
 
21. Продажба на УПИ Х45, кв. 3 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 21 -  203.04 KB
 
22. Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Маджерито.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 22 -  157.65 KB
 
23. Продажба на УПИ VIII713, кв. 89 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 23 -  162.70 KB

24. Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ново село, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 24 -  153.36 KB
 
25. Продажба на УПИ I625, кв. 4 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 25 -  162.08 KB
 
26. Продажба на УПИ IX1038,1041, кв. 54а по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 26 -  163.66 KB
 
27. Продажба на УПИ Iодо, кв. 412а по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 27 -  161.99 KB
 
28. Продажба на имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Ракитница.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 28 -  153.44 KB
 
29. Продажба на УПИ CCXLII 4004, кв. 13 „Индустрия“ по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 29 -  164.35 KB
 
30. Продажба на УПИ VIIIобщ, кв. 26 „Зора“ по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 30 -  163.04 KB
 
31. Продажба на общинско жилище, апартамент № 1, находящ се на ул. „Старазагорско въстание“ № 10, вх. 0, ет. 1 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 31 -  169.54 KB
 
32. Продажба на общинско жилище, апартамент № 16, находящ се в кв. Три чучура бл. 53, вх. А, ет. 6 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 32 -  168.93 KB
 
33. Продажба на общинско жилище, апартамент № 87, находящ се в кв. Три чучура бл. 55, вх. Б, ет. 6 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 33 -  168.73 KB
 
34. Продажба на общинско жилище, апартамент № 79, находящ се в кв. Три чучура бл. 55, вх. Б на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 34 -  168.39 KB
 
35. Продажба на общинско жилище, апартамент № 59, находящ се в кв. Три чучура, бл. 77, вх. Б, ет. 8 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 35 -  170.02 KB
 
36. Продажба на общинско жилище, апартамент № 29, находящ се в кв. Самара – 3, бл. 3, вх. А, ет. 2 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 36 -  166.86 KB
 
37. Продажба на общинско жилище, апартамент № 56, находящ се в кв. Самара – 3, бл. 7, вх. А, ет. 3 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 37 -  169.17 KB
 
38. Продажба на общинско жилище, апартамент № 116, находящ се в кв. Самара – 3, бл. 9,  ет. 15 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 38 -  166.71 KB
 
39. Продажба на общинско жилище, апартамент № 55, находящ се на бул. „Славянски“ № 1, вх. Б, ет. 4 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 39 -  169.69 KB  

40.  Продажба на общинско жилище, апартамент № 101, находящ се на ул. „Господин Михайловски“ № 81, вх. Б, ет. 8 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 40 -  169.25 KB  

41. Продажба на общинско жилище, апартамент № 17, находящ се на ул. „Климент Охридски“ № 7, вх. 0, ет. 6 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 41 -  168.78 KB  

42. Продажба на общинско жилище, апартамент № 3, находящ се на бул. „Цар Симеон Велики“ № 104, вх. Б, ет. 2 на настанен в него наемател.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 42 -  169.30 KB  
  
43. Промяна предназначението на част от имот с № 000597, землище с. Хрищени.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 43 -  151.73 KB  

44. Промяна предназначението на част от имот с № 000843, местност „Киврица“, землище с. Хрищени.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 44 -  145.38 KB  

45. Промяна предназначението на част от полски път с № 68850.210.64, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 45 -  144.93 KB  

46. Предварително съгласие за промяна предназначението на имоти, обявяване на част от имот за частна общинска собственост и промяна на имотни граници в местност „Герена“, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 46 -  203.79 KB  

47. Учредяване право на ползване и промяна предназначението на имоти общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 47 -  172.53 KB  

48. Учредяване право на ползване върху част от имот общинска собственост, с. Кирилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 48 -  153.25 KB  

49. Учредяване на право на строеж за пристройка към съществуващи  2 броя гаражи и  кабинет за масаж в имот с идент.№ 68850.518.517 (УПИ Іжил.стр-во, маг. и гаражи кв.117 по ПУП на гр.Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 49 -  187.88 KB  

50. Предоставяне за ползване на пасища и мери, общинска собственост на територията на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 50 -  779.64 KB  

51.  ПРЕДВАРИТЕЛНО       СЪГЛАСИЕ ПО ЧЛ.30, АЛ.3 ОТ ППЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ ЗА ПРОКАРВАНЕ ТРАСЕ НА  „МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОПРОВОДНА ВРЪЗКА  ГЪРЦИЯ -  БЪЛГАРИЯ“ ПРЕЗ ОБЩИНСКИ ИМОТИ: В землището на с. Бъдеще: полски път №№ 000104, 000105, 000107, 000108, 000155, 000274, 000028, 000031, 000036, 000037, 000041, 000057, 000084, 000087, 000088; напоителен канал №№ 000150, 000162, 000165, 000173, 000174, 000175, 000216, 000217, 000218, 000219, 000221, 000223, 000427; път IV клас № 000083; пасище, мера №№ 000323, 000349. В землището на с. Загоре: полски път №№ 000179, 000202, 000285, 000291, 000063. В землището на с. Петрово: полски път №№ 000053, 000055, 000057, 000069, 000079, 000081, 000082; напоителен канал №№ 000153, 000155, 000183, 000185, 000205; отводнителен канал № 000184; пасище, мера №№ 000272, 000279
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 51 -  260.24 KB  

52. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 259.444 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-75 от 25.03.2013год.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 52 -  185.48 KB  

53. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 207.225 по плана на новообразуваните имоти, извън урбанизираните територии, в землището на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-74 от 25.03.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 53 -  186.32 KB  

54. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 259.369 по плана на новообразуваните имоти, в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-59 от 07.03.2013год.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 54 -  185.20 KB  

55. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 017050 от картата на възстановената собственост, в землището на с. Ново село, община Ст. Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-68/ 15.03.2013год.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 55 -  185.39 KB  

56. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот № 027013 от КВС, в землището на с. Християново, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-62/ 11.03.2013год.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 56 -  185.25 KB  

57. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.49.4 от кадастралната карта на землището на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-51/ 27.02.2013год.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 57 -  187.25 KB  

58. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.200.18 от кадастралната карта, извън урбанизираните територии, в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-28/ 14.12.2012год.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 58 -  184.63 KB  

59. Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за трасе на пътна връзка до поземлен имот с идентификатор 68850.209.25 от кадастралната карта на гр. Стара Загора, през съществуващ канал на „Напоителни системи“ ЕАД - за връзка с  ул. “Капитан Петко“,  във връзка със Заявление № 19-06-79/ 27.03.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 59 -  236.37 KB  

60. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.217.38 в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-72 от 22.03.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 60 -  186.14 KB  

61. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 77476.507.21 и ПИ с идентификатор 77476.507.144 от землището на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-73 от 25.03.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора 62.  1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот № 028003 в землището на с. Бъдеще, община Стара Загора, собственост на Иван Дедов Иванов. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Соп (смесена за  общественообслужващи  и производствени дейности), свободно средно застрояване, с височина до 15 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,0; минимална озеленена площ – 25% за изграждане на обект „Логистичен център-търговско складова база за промишлени стоки, шоурум“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 028003 в землището на с. Бъдеще, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 296 м.,  за нуждите на Иван Дедов Иванов.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 62 -  203.61 KB  

63. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за бензиностанция, газстанция и търговски обект в поземлен имот № 027032 в землището на с. Памукчии, община Стара Загора“, през ПИ № 000274 -  „полски път“; ПИ № 089017 - „мери“  от КВС на землище с. Загоре и ПИ №№ 000525; 000527; 000528; 000558; 000559 и 000560 – „полски пътища“ и ПИ № 000581 – „насипи“ от КВС на землище с. Памукчии -  общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 63 -  232.57 KB  

64. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.46.951 и ПИ с идентификатор 68850.46.952“, през ПИ с идентификатор 68850.42.53 – за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ с идентификатори 68850.519.3 и 68850.519.332 – за второстепенна улица и ПИ с идентификатор 68850.519.5 – комплексно застрояване от кадастралната карта на землище - Стара Загора -  общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 64 -  230.92 KB  

65. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 076001 в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора, през имоти в землището на с. Арнаутито:   ПИ № 076017 -  „полски път“ и  ПИ № 000042 - „територии, заети от населени места“ /по улица с о.т.165- о.т.164- о.т.156, по регулационния план на с. Арнаутито  -  общинска публична собственост /.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 65 -  229.82 KB  

66. Разрешение за изработване на проект за ПУП:
1. Изменение на Плана за регулация за УПИ V-6709, ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА ОТ КВ. 830; УПИ VІ-6706,6711,6713,6714-ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ КВ. 823 и УПИ X-6710 ОБЩ. от кв. 831 – с цел отреждане на нови УПИ за поземлени имоти с идентификатори №№ 68850.513.6750; 68850.513.6751; 68850.513.6747; 68850.513.6752 от кадастралната карта на кв. „Бедечка“, гр. Стара Загора.
2. План за застрояване на новообразуваните: УПИ ІX-6713 от кв. 830; УПИ X-6747 от кв. 831; УПИ XІІ-6750; УПИ XІІІ-6747; УПИ XІV-6752 и УПИ XV-6751 от кв. 823 на територията на парк „Бедечка“ по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 66 -  213.44 KB
 
67. Питания


alt Становища на постоянните комисии -  679.11 KB  

 

Горещ телефон
за сигнали