Дневен ред на заседание № 23 което ще се проведе на 27.06.2013

Размер на шрифта: A A A1. Вземане на решение за поправка на явна фактическа грешка в Решение № 695 от Протокол № 21 от заседанието проведено на 16.05.3013г. с което е приета Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012г., в сила от 01.04.2012г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012г., изм. и доп. – Решение № 695 от 16.05.2013г., в сила от 16.05.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 01 -  148.55 KB
 
2. Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация и обединяване на звената на извънучилищни дейности Младежки дом, Народна астрономическа обсерватория и Общински детски център в звено – Център за наука, култура и изкуство от 01.07.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 02 -  298.08 KB
 
3. Попълване състава на Постоянните комисии по финанси и бюджет и социална политика на Общински съвет.
Вносител: Емил Христов
Председател ОбС
alt Предложение по точка 03 -  137.30 KB  
 
4. Даване съгласие на „Тролейбусни превози“  ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещение.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 04 -  180.80 KB
 
5. Предоставяне на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване от общинското търговско дружество „Обредни дейности” ЕООД
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 05 -  182.69 KB
 
6. Удължаване на срока за безвъзмездно ползване на 16  ученически
столове и 18 павилиона от  общинското дружество “Ученическо хранене” ЕООД
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 06 -  257.59 KB  

7. Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Община Стара Загора върху имоти частна държавна собственост с номера № 102020, № 102027, № 102028, № 102029, находящи се извън урбанизираните територии в землището на с. Ракитница, община Стара Загора за изграждане на обект Регионален център за управление на отпадъците Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 07 -  146.80 KB  
 
8. Определяне на представител на Община Стара Загора в общите събрания на дружеството със смесено участие „Борса – Стара Загора“ АД.
Вносител: Емил Христов
Председател на ОбС
alt Предложение по точка 08 -  133.42 KB
 
9. Писмено упълномощаване на представителя на община Стара Загора за гласуване на точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 24.07.2013г.
Вносител: Емил Христов
Председател на ОбС
alt Предложение по точка 09 -  134.68 KB
 
10. Провеждане на Балканиада по лека атлетика за мъже и жени на 27 – 28 юли 2013 година в град Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 10 -  288.69 KB
 
11. Одобряване на  кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл.6, съгласно решение 194 от Протокол № 8/26.04.2012г. на Общински съвет
Вносител: Даниел Вълчев
Председател на Комисията по
чл.6 от Правилника за
ФППДАРСЛЖСНРП
alt Предложение по точка 11 -  137.77 KB
 
12. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ X 144 училище в кв. 20, с. Остра Могила, община Стара Загора, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка
Председател на Надзорния съвет
на ОбАП
alt Предложение по точка 12 -  204.80 KB
 
13. Доклад за извършен следприватизационен контрол по договор № 655/13.04.2007г. за продажба на 16 168 дяла, представляващи 100 процента от капитала на „Автобусни превози“ ЕООД гр. Стара Загора, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка
Председател на надзорния съвет на ОбАП
alt Предложение по точка 13 -  198.48 KB
 
14. Закриване на Общинската агенция за приватизация, създадена с решение № 453 от 23.06.1998г. прието от Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Румяна Присадашка
Председател на надзорния съвет на ОбАП
alt Предложение по точка 14 -  434.38 KB  

15.Осигуряване подготовка на приватизационните сделки, както и последващ контрол на същите по ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка
Общински съветник
alt Предложение по точка 15 -  116.32 KB
 
16.Изменение на решение 564 от Протокол 18/ 31.01.2013г. в т. 1 относно срока на работната група.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 16 -  135.15 KB  
 
17. Отдаване под аренда на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Лозен и с. Сладък кладенец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 17 -  189.50 KB
 
18. Отдаване под аренда на имоти – частна общинска собственост в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 18 -  281.75 KB  

19. Отдаване под наем на обект, публична общинска собственост, представляващ  „БИСТРО – заведение за бързо обслужване, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.506.1, с площ от 181 кв.м / съг. АПОС № 00177/12.03.1998г./ и 176.34 кв. м /съг. Разрешение за строеж № РС – И 32/15.01.2010г./, с административен адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 107.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 19 -  180.47 KB

20. Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 20 -  153.25 KB
 
21. Прекратяване на съсобственост в УПИ І185,188, кв. 24 по плана на с. Еленино
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 21 -  187.45 KB
 
22. Учредяване на право на строеж за надстройка на трети етаж на  двуетажна жил.сграда в имот с идент.№ 68850.519.311 (УПИ VІІ534 кв.427 по ПУП на гр.Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 22 -  168.26 KB
 
23. Продажба на общински урегулиран поземлен имот V67, кв.21 по плана на с.Ново село, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 23 -  163.10 KB
 
24. Предварително съгласие за промяна предназначението на имоти, обявяване на част от имот за частна общинска собственост и промяна на имотни граници в местност „Герена”, землище гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 24 -  204.60 KB
 
25.  Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 25 -  154.29 KB
 
26. Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ Ансамбъл „Загорче” – Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 26 -  149.08 KB
 
27. Продажба на имоти с №№ 000006 и 000286  - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 27 -  153.67 KB
 
28. Продажба на имоти с №№ 000132, 000758, 009036, 009092 и 009093 – частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 28 -  159.95 KB
 
29. Продажба на имоти с №№ 000247, 000301, 000305, 000333 и 001323 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 29 -  159.36 KB
 
30. Продажба на имоти с №№ 000251, 000260, 000268, 000396 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 30 -  157.90 KB
 
31. Продажба на имоти с №№ 000374, 000376, 000617, 000624, 000625, 000631 и 000633 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 31 -  162.13 KB
 
32. Изкупуване на гараж в сграда, находящ се в УПИ Ікжс, ппг и коо, кв.153 по плана на град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 32 -  148.93 KB  
 
33. Продажба на УПИ ІІ12,  кв. 4001  по ПУП на гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 33 -  161.17 KB
 
34. Промяна предназначението на част от полски път с № 000280,  землище
с. Загоре, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 34 -  140.91 KB
 
35. Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на общински имоти, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 35 -  142.48 KB
 
36. Продажба на УПИ ХІVобщ., кв.17 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 36 -  203.29 KB
 
37. Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора 
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 37 -  154.06 KB
 
38. Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 38 -  154.86 KB  

39. Продажба на имот с № 007012 - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Лясково, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 39 -  161.89 KB
 
40. Продажба на  имот – частна общинска собственост № 212.220, местност „Бахчалъка”, землище с. Хрищени
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 40 -  163.40 KB  

41. Учредяване безвъзмездно право управление върху част от имот - публична общинска собственост, на Народно читалище ”Св. Св. Кирил и Методий - 1921 – с. Малка Верея,  Община Стара Загорагн 
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 41 -  149.62 KB  

42. Придобиване на 650/2381 кв. м. ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 68850.515.3 по КККР на гр. Стара Загора – частна държавна собственост.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 42 -  160.32 KB  

43. Мотивирано предложение на ОСЗ Стара Загора във връзка с постъпило искане от Тотка Грозева Славова като наследник на Гана Станкова Митева бивш жител на с. Маджерито за възстановяване правото на собственост на имот 000258.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 43 -  220.66 KB  

44. Решение за възлагане изработването на проект за Общ устройствен план на Община Стара Загора, на основание чл. 124, ал. 1 и §123 от преходни и заключителни разпоредби за Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 44 -  447.78 KB  

45. Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за новообразуван имот № 257.328 – разположен извън урбанизираните територии – в землището на гр. Стара Загора – за изграждане на обект: „Вилна сграда“, във връзка със Заявление № 19-06-97 от 17.04.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 45 -  234.48 KB  

46. Издаване на разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) с кадастрален      № 019031 – разположен извън урбанизираните територии, в землището на с. Могила, община Стара Загора – за изграждане на обект: „Базова станция SZR 0181.В – на „Мобилтел” ЕАД – София, във връзка със Заявление № 19-06-95 от 16.04.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 46 -  241.52 KB  

47. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.28.12 от кадастралната карта на землището на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-123/ 31.05.2013год.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 47 -  187.74 KB  
 
48. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 68850.115.216 от кадастралната карта на землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-110/ 16.05.2013год.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 48 -  184.84 KB  

49. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот № 084033 в землището на с. Богомилово, във връзка със Заявление № 19-06-101 от 23.04.2013г. 
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 49 -  185.45 KB  

50. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.224.42 в землището на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-106 от 15.05.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 50 -  186.85 KB  

51. 1.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване – „Разширение на гробищен парк“ - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, община Ст. Загора;
2. Разрешение за изработването на ПУП –Парцеларен план за изграждане на външно Ел. захранване за обект: „Разширение на гробищен парк“ - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, община Ст. Загора; 3. Разрешение за изработването на ПУП –Парцеларен план за изграждане на водопровод за обект: „Разширение на гробищен парк“ - ПИ № 000931 от КВС на землище с. Змейово, община Ст. Загора; 4. Предварително съгласие по чл. 25, ал.3, т.4 от ЗС ПЗЗ и чл. 30 от ПП ЗОЗЗ за промяна на предназначението на пасище, мера № 000931, и прокарване на трасетата на ел. кабела и водопровода през полски пътища № 003100 и № 002975 от КВС на землище с. Змейово - публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 51 -  190.00 KB  

52. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти №№ 026002, 027021 - разположени извън урбанизираните територии, в землището на с. Пряпорец, община  Стара Загора, с обща дължина на кабела от 247м  – за нуждите на Иван  Дедов  Иванов.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 52 -  193.16 KB  

53. 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 061026 в землището на с. Mалка Верея, община Стара Загора. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди), свободно ниско застрояване, с височина до 15 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 1,2; минимална озеленена площ – 40% за изграждане на обект „Жилищна сграда“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 061026 в землището на с. Mалка Верея, община Стара Загора - с обща дължина на кабела от 405 м.,  за  нуждите  на Никола Славов Христов.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 53 -  205.44 KB  

54. 1. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.35.13 в землището на гр. Стара Загора. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Жм1 (за жилищни нужди), свободно ниско застрояване, с височина до 7 метра - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 40%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 0.8; минимална озеленена площ – 50% за изграждане на „Жилищна сграда“.
2. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.35.13 в землището на гр. Стара Загора - с обща дължина на кабела от 305м, за нуждите на Елисавета Тодорова Стояновска и Румяна Тодорова Воева.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 54 -  203.77 KB  

55. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за част /499 кв.м/ от поземлен имот № 103019 от землището на с. Хрищени, община Стара Загора. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява предимно производствена устройствена зона – Пп (за производствени и складови дейности), свободно средно застрояване /с височина Н до 15 метра/ - със следните нормативи: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%, за изграждане на обект „Сервиз за електродвигатели“, собственост на ЕТ “Недялка-Стефан Капитанов“.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 55 -  200.58 KB  

56. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.212.10 - извън урбанизираните територии, в землището на гр.  Ст. Загора, с обща дължина на кабела от 262м  – за нуждите на Ваня Кънчева Горчева. 
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 56 -  192.53 KB  

57. Издаване на Разрешение за възлагане изработването на  Подробен устройствен план –промяна на План за регулация   за УПИ ІЖилищно строителство, подземни гаражи, надземни гаражи и КОО в кв.654“Военен терен“, УПИ ІЖилищно строителство, подземни гаражи и надземни гаражи  и УПИ ІІОбединено детско заведение  и УПИ ІІІ Жилищно строителство  в кв.655“Военен терен“ по плана на  гр. Стара Загора 
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 57 -  196.94 KB  
  
58. Издаване на Разрешение за възлагане изработването на  Подробен устройствен план – промяна на План за регулация   за УПИ V5187а,  и улица с о.т. 945б - о.т.945в в кв.9“Индустриален“ по регулационния план на  град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 58 -  195.82 KB  

59. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 026002, извън урбанизираните територии, в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора – собственост на Иван Дедов Иванов. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм –– за жилищни нужди - свободно ниско застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 59 -  202.85 KB  

60. Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – „Транспортно - комуникационна връзка от поземлен имот № 037034 до поземлен имот № 037035 от КВС на землище с. Хрищени, община Стара Загора“ – за нуждите на „ОПТИКОМ” ООД,  във връзка със Заявление № 19-06-124 от 31.05.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 60 -  233.97 KB  

61.Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – Пътна връзка за поземлен имот (ПИ)  с идентификатор 77476.507.163 от Кадастралната карта на землище с. Хрищени, община Стара Загора“ – за нуждите на „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” АД,  във връзка със Заявление № 19-06-122 от 31.05.2013г.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 61 -  235.12 KB  
 
62. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе на канализационно отклонение за заустване на отпадни води от ПИ №№ 118007, 118008 и 118009  през поземлен имот № 000367 – дере, от КВС на землище с. Пряпорец – публична общинска собственост, във връзка с изграждане на обект: “Площадкова водопроводна и канализационна мрежи, резервоар за питейно-битови нужди и пречиствателно съоражение“ в жилищен комплекс „Туите“, землище с. Пряпорец.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 62 -  230.97 KB  

63. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот №  076001 от КВС на землище  с. Арнаутито, община  Стара Загора“, с обща дължина на кабела от 317м  – за нуждите на „БТК“ АД.
Вносител: Живко Тодоров
Кмет на Община Стара Загора
alt Предложение по точка 63 -  194.96 KB  
  
64. Питания

alt Становища на постоянните комисии -  668.43 KB 

Горещ телефон
за сигнали