Дневен ред на заседание № 24 което ще се проведе на 25.07.2013

Размер на шрифта: A A A


1.  Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за Обществения ред – първо четене
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 01   149.92 KB  

2.  Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества – първо четене
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 02  298.56 KB  

3.  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 03   293.61 KB  

4.   Информация за изпълнението на бюджета на Община Стара Загора към 30.06.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 04 223.42 KB  

5.  Промяна на бюджета на община Стара Загора за 2013 година
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 05   186.10 KB
 
6.  Разпределение на търговските маси в реконструираната част на Централен пазар
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 06 150.00 KB  

7.  Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища към Община Стара Загора за учебната 2013/2014г.
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 07 218.47 KB  

8.  Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2013/2014 година в Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 08 215.69 KB
 
9.  Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2013г
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 09 133.88 KB  
Приложение 1 - Програма 418.63 KB
Приложение 2 Информация  300.96 KB

10.  Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за община Стара Загора за 2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 10  138.04 KB
Приложение 1 Годишен план  329.18 KB  

11.  Приемане на „Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми в района на община Стара Загора за периода 2013-2015 г.“
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 11 144.03 KB
Приложение 1 Програма 3.82 MB

12. Отчет за дейността на Общински съвет  Стара Загора за периода януари - юни 2013 г.
Вносител: Емил Христов -Председател ОбС
Предложение по точка 12 158.78 KB  

13.  Приемане на отчет Обществен посредник за периода 01.01.2013г- 30.06.2013г. на дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Емил Христов - Председател ОбС
Предложение по точка 13 690.12 KB  

14.  Избор на управител на „ Тролейбусни превози “ЕООД.
Вносител: Йордан Николов -  Зам.кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 14 139.03 KB  

15.  Изменение на Решение № 563 по Протокол № 18 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.01.2013 г. за определяне на условия и ред за сключване на договор за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло на територията на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 15 142.58 KB  

16.  Изменение на Решение № 766 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.06.2013 г.
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 16 142.98 KB  
 
17.  Промяна на Решение № 621 по Протокол № 19 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 21.02.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 17 138.85 KB  

18.  Одобрение  на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора /ИПГВР/ по проект «Подготовка на Интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Стара Загора» по договор BG161PO001/1.4-07/2010/005 с ОПРР
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 18 1.42 MB  

19.  Промени в състава на ПК за борба с корупцията и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и в състава на ПК Евроинтеграция и международни връзки
Вносители: Мариана Кръстева, Георги Ранов, Тихомир Томов, Стефан Анков - Общински съветници
Предложение по точка 19 197.84 KB  

20.  Именуване на улица на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Емил Христов - Председател ОбС
Предложение по точка 20   129.37 KB  

21.  Именуване на площад в гр. Стара Загора
Вносител: Тихомир Томов -  Общински съветник
Предложение по точка 21 241.96 KB  

22.  Даване съгласие на общинското търговско дружество „Комплексен  онкологичен център-Стара Загора”ЕООД за  изграждане на газова отоплителна инсталация
Вносители: Диян Димитров  и Даниела Памукова
Предложение по точка 22 145.83 KB  

23.  Отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост, представляващи част от покривното пространство на сградата на Спортно училище „Тодор Каблешков“, гр. Стара Загора, с площ 10 кв.м/ съг. АПОС № 197/06.05.1998г./
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 23 178.57 KB  

24.  Отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост, представляващи част от покривното пространство на сградата на ОУ „ Хр.Ботев“,с. Хрищени, община Стара Загора, с площ 10 кв.м/ съг. АПОС № 01711/08.11.2001г./
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 24 178.89 KB  

25.  Учредяване на право на строеж за пристройка към съществуващи  2 броя гаражи и  кабинет за масаж в имот с идент.№ 68850.518.517 (УПИ Іжил.стр-во, маг. и гаражи кв.117 по ПУП на гр.Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров  -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 25 189.44 KB  

26.  Учредяване на право на строеж за  изграждане на  жил.сграда в  общински урегулиран поземлен имот ІVобщ. кв.109 по ПУП на с.Дълбоки, общ.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 26  163.24 KB  

27.  Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и пристройка към жилищна сграда- ателие със складове в УПИ ХІV388, кв.45 по ПУП на с. Маджерито, общ. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 27   173.95 KB  

28.  Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ „МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ” – гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 28 145.80 KB  

29.  Продажба на  имот – частна общинска собственост № 302.965, местност „Гьоновец”, землище Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 29   162.14 KB  

30.  Продажба на имоти в кв. 29 „Зора” град Стара Загора, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 30 160.71 KB  

31.  Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Люляк, местност „Полените”,  община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 31 154.60 KB  

32.  Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост,  находящи се в местността „Сараджейката”, землище Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -   Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 32 157.64 KB  

33.  Продажба на земеделска земя – имот № 085072, местност „Ханчето” по КВС на с. Змейово, община  Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -   Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 33  163.22 KB  

34.  Продажба на имоти - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров  - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 34   153.57 KB  

35.  Продажба на имот - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 35 161.38 KB  

36.  Продажба на имоти - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 36 168.52 KB  

37.  Продажба на УПИ Іодо, кв.21 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров  -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 37 201.71 KB  
 
38.  Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров  -   Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 38 156.04 KB  

39.  Продажба на имот  - частна общинска собственост,  находящ се в землището на с. Колена, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 39   161.15 KB  

40.  Продажба на земеделска земя – имот № 213001, местност „Дълга поляна” по КВС на с. Лозен, община  Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров  -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 40 160.69 KB  

41.  Продажба на земеделска земя – имот № 005039, местност „Голям сулуджак” по КВС на с. Лясково, община  Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 41 161.80 KB  

42.  Продажба на земеделска земя – имот № 024017, местност „Йоргов мост” по КВС на с. Лясково, община  Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 42 160.43 KB  

43.  Продажба на земеделска земя – имот № 105003, местност „Атюрен” по КВС на с. Малка Верея, община  Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 43 160.81 KB  

44.  Продажба на имоти  - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Хрищени, местностите „Хана”, „Шамлийски път”, „Дрянова кория”, „Джондрата” и „Бедечка”,  община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 44 159.15 KB  

45.  Промяна предназначението на част от полски път с идентификатор 68850.52.883 и преместване на част от имот с идентификатор 68850.52.884, землище гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 45 141.44 KB  

46.  Предложение за предоставяне за ползване на имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект във сграда с идентификатор 68850.505.277.1.4, намираща се в сграда №1, с идентификатор 68850.505.277.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.277, сградата находяща с в гр. Стара Загора на адрес ул. Хаджи Димитър Асенов №2, за ползване от СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КУЛТУРИЗЪМ – КОБРА“, с ЕИК от регистър БУЛСТАТ: 833171696, вписано в регистъра на СНЦ при Окръжен съд гр. Стара Загора, с решение № по ф.д. 3216/1994г. по описа на същия съд, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, езеро Загорка
Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 46  152.60 KB  

47.  Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Димитър Йорданов Иванов.
Вносител: Илка Петкова  - Председател на ПК по „Социална политика“
Предложение по точка 47 140.38 KB  

48.  Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии (по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Стоян Велков Колев.
Вносител: Илка Петкова - Председател на ПК по „Социална политика“
Предложение по точка 48   139.49 KB  

49.  Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ за прокарване трасе на обект „Подземен електропровод – кабелна линия 20кВ от КоГЕЦ с. Ястребово, община Опан до стълб 7А от ВЛ 20 кВ „Птицекомбинат“ през общински имоти:
В землището на с. Бъдеще: селскостопански, горски, ведомствен път № 000021, 000058, 000064, 000265 /засегнат от сервитут/, 000274/   засегнат от сервитут/, 000306, 000115/засегнат от сервитут/; напоителен канал № 000176, 000177 /засегнат от сервитут/, 000178 /засегнат от     сервитут/, 000189 /засегнат от сервитут/, 000222 /засегнат от сервитут/; друг вид земеделска земя № 000285; пасище № 000292, 000323
В регулацията на с.Бъдеще: по източен тротоар на улица с о.т. 1–о.т.2-о.т.3- о.т. 113- о.т. 21- о.т. 17- о.т. 16- о.т. 15- о.т. 13- о.т.12- о.т.11- о.т. 10
В землището на с. Загоре: селскостопански, горски, ведомствен път №   000274, 000278, местен път № 000276
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 49 356.17 KB  

50.  Разрешение за възлагане изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за новообразуван имот № 256.89 – разположен извън урбанизираните територии – в землището на гр. Стара Загора – за изграждане на обект: „Вилна сграда“, във връзка със Заявление № 19-06-139 от 24.06.2013г.
Вносител: Живко Тодоров  - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 50 234.83 KB  

51.  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлени имоти №№ 030011, 030012, 030013, 030014, 030015 и 030016 от картата на възстановената собственост /КВС/ в землището на с. Колена, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-128 от 04.06.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 51 185.56 KB

52.  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.45.1 от кадастралната карта на землище гр. Ст.Загора, във връзка със Заявление № 19-06-129 от 04.06.2013г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 52   185.96 KB  

53.  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 68850.67.28 от кадастралната карта на землище  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег.№ 19-06-138/ 20.06.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 53 185.94 KB  

54.  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за поземлен имот № 090030 от картата на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-133 от 12.06.2013год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 54 186.24 KB  

55.  Разрешение за възлагане изработването на  Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 184004 – от картата на възстановената собственост (КВС) на землище с. Хрищени – за изграждане на обект: „Вилна сграда“; ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – „Пътна връзка от  ПИ № 184004 до общински път № I-5 от от с. Колена до с. Хрищени“ – за нуждите на Величко Стоянов Георгиев,  във връзка със Заявление № 19-06-118 от 29.05.2013г.
Вносител: Живко Тодоров -  Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 55 238.18 KB  

56.  Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот № 027032 от картата на възстановената собственост /КВС/ на землище с. Памукчии, община Стара Загора. С плана за застрояване в цитирания имот се установява смесена устройствена зона – Соб - за общественообслужващи дейности, за изграждане на обект „Бензиностанция, газостанция и търговски обекти“.    Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за ПИ № 027032 в землището на с. Памукчии, община Стара Загора, с обща дължина на кабела от 2693 м.,  за  нуждите  на „ЕМКО–М“ ООД
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 56 204.59 KB  
 
57.  Питания


Становища на постоянните комисии 605.89 KB  

 

Горещ телефон
за сигнали