Дневен ред на заседание № 4, което ще се проведе на 22.12.2011

Размер на шрифта: A A A


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 22 декември 2011 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред
 
1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 1 140.97 KB

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администриранета на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 2 118.09 KB

3. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора - първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 3 165.99 KB

4. Вътрешни компенсирани промени в разходната част на общинския бюджет на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 4 268.72 KB

5. Приемане на план-сметка за определяне размера на такса битови отпадъци през 2012г. в Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 5 287.83 KB

6. Определяне представители на Община Стара Загора за членове на Общото събрание на Регионалната асоциация на общините „Тракия" за мандат 2011-2015 г.
Вносител: Емил Христов-Председател ОбС
Предложение по точка 6 106.59 KB

7. Определяне на общински съветници за членове на комисия за картотекиране.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 7 107.08 KB

8. Избор на нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
Вносител: Емил Христов-Председател ОбС
Предложение по точка 8  91.79 KB

9. Годишен отчет 2011г. за дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Емил Христов-Председател ОбС
Предложение по точка 9 208.26 KB

10. Подписване на Споразумения за сътрудничество между Община Стара Загора, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и: Народно читалище „Стефан Генчев – 1901" с. Хрищени
Народно читалище „Възраждане – 1927" с. Калояновец
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 10 377.56 KB

11. Именуване на улици на територията на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 11 107.48 KB

12. Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2011/2012 г. в изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 12 203.24 KB

13. Удължаване срока за работата на ВрК за изготвяне и предоставяне на актуализиран проект на ПОДОбС.
Вносител: Тенчо Руканов-Председател на ВрК
Предложение по точка 13 103.12 KB

14. Предложение за решение по молбата на Светла Иванова Богданова до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България
Вносител: Георги Гьоков-Председател на ПК по социална политика
Предложение по точка 14 109.77 KB

15. Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсии в смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Младен Деков Будаков.
Вносител: Георги Гьоков-Председател на ПК по социална политика
Предложение по точка 15 134.70 KB

16. Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсии в смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследницата на починалия Павлин Каменов Каменов.
Вносител: Георги Гьоков-Председател на ПК по социална политика
Предложение по точка 16 134.97 KB

17. Създаване на Временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движение
Вносител: Тихомир Томов - Общински съветник
Предложение по точка 17 78.69 KB

18. Изменение на решение № 706 от Протокол № 34/22.12.2009г. на Общински съвет Стара Загора в частта, касаеща срока на безвъзмездно ползване на общинска спортна база.
Вносител: Маноил Манев-Председател на ПК по спорт и младежки дейност
Предложение по точка 18 114.20 KB

19. Продажба на общински урегулиран поземлен имот ХІ69 кв.44 по плана на с.Богомилово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 19 163.97 KB

20. Прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 68850.503.86.2 и имот с идентификатор 68850.503.86 по кадастралната карта на гр.Стара Загора чрез откупуване частта на Държавата.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 20 159.18 KB

21. Прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 68850.503.86.2 и имот с идентификатор 68850.503.86 по кадастралната карта на гр.Стара Загора чрез продажба частта на общината.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 21 167.49 KB

22. Промяна на регулацията в кв. 16 и 16а по плана на с. Малка Верея и обявяване на част от улица-тупик за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 22 170.18 KB

23. Промяна на ПУП – ПР в кв.123, гр.Стара Загора и обявяване на част от улица-тупик с ОТ 494а-494б за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 23 160.36 KB

24. Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от ОбПФ в землището на с. Колена, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 24 111.60 KB

25. Предварително съгласие за промяна на предназначението на имоти - публична общинска собственост и за изграждане на обекти: „Битово - фекална канализация - ІІ етап на с. Богомилово", „Битово-фекална канализация - III етап на с. Богомилово и КПСт "Богомилово"
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 25 105.88 KB

26. Замяна на имоти – общинска собственост с имоти – държавна собственост.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 26 124.40 KB

27. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХI177 в кв. 16 – „Зора" по плана на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 27  133.83 KB

28. Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 254.89 в землището на гр. Стара Загора, местност „Бойчо бунар"
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 28 121.98 KB

29. Продажба на общински поземлен имот с идент.№ 68850.523.5638 по плана на гр.Стара Загора на собственици на жилища в сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 29 143.11 KB

30. СЪГЛАСУВАНЕ по чл.129, ал.3 от ЗУТ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН И ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН – СХЕМА ЗА СТРОЕЖ: „Оптична кабелна линия свързваща обект № 122 гр. Стара Загора, Община Стара Загора с обект № 124 в землището на с.Свобода, Община Чирпан С ВЪЗЛОЖИТЕЛ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 30 207.72 KB

31. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните данъци на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 31 140.97 KB

32. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администриранета на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 32 118.09 KB

33. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 33 165.99 KB

34. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – изграждане на кабелна линия Н.Н. 0,4 кV от съществуваща кабелна касета монтирана до ПИ № 084110 и съществуващ БКТП „Чакалов" за захранване на обекти в поземлени имоти с кадастрални №№ 084112, 084016, 084117, 084118, 084119, местност »Габрова кория», землище с.Малка Верея и ПИ №№: 000112, 000113, 000114, 000115, 000116, 000117, 000118, 000119, 000120, 000121, 000122, 000123, местност «Горния баир», землище с.Богомилово – минаващо през поземлен имот с кадастралнен № 000124 – представляващ урбанизирана територия – частна собственост в землището на с.Богомилово; и през поземлени имоти с кадастрални № 000217 и № 000218 – представляващи селскостопански, горски пътища – общинска публична собственост и 084113, 084115 и 084119 – представляващи урбанизирани територии – частна собственост в землището на с.Малка Верея.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 34 138.12 KB

35. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за изграждане на нов уличен водопровод от ПЕВП тръби ф 90 х 4,5 мм за захранване на обекти в поземлени имоти с кадастрални №№ 084112, 084016, 084117, 084118, 084119, 084012, местност »Габрова кория», землище с.Малка Верея и ПИ №№: 000112, 000113, 000114, 000115, 000116, 000117, 000118, 000119, 000120, 000121, 000122, 000123, местност «Горния баир», землище с.Богомилово – минаващо през поземлен имот с кадастралнен № 000124 – представляващ урбанизирана територия – частна собственост в землището на с.Богомилово; и през поземлени имоти с кадастрални № 000217 и № 000218 – представляващи селскостопански, горски пътища – общинска публична собственост и №№: 084113, 084115 и 084119 – представляващи урбанизирани територии – частна собственост в землището на с.Малка Верея.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 35 136.33 KB

36. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 092022 и изменение на план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 092024 в местността „Джене дере", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора – собственост на Пенка Минчева Лукич от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Пп (за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свързано ниско между ПИ № 092022 и ПИ № 092024, за изграждане на обект: „Ферма за кози до 200 броя".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 36 238.13 KB

37. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за изграждане на обект: „Реконструкция на ПСБ(петролно снабдителна база) – разширение на съществуващ път на „Лукойл България"ЕООД в землището на гр.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.179.566 – представляващ друг вид водно течение, водна площ, съоръжение – общинска публична собственост; 68850.176.117, представляващ линии за релсов транспорт на НК »Железопътна инфраструктура» – държавна публична собственост; 68850.177.548 и 68850.179.567, бази за производство на продукти от нефт и газ – държавна публична собственост на «Лукойл България»ЕООД и 68850.177.549, представляващ база за производство на продукти от нефт и газ – държавна частна собственост.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 37 201.67 KB

38. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 131, кадастрален район 300 по плана на новообразуваните имоти в местността „Язовира"(зона по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ), находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Колена – собственост на Паулина Венелинова Стоянова от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 38 222.47 KB

39. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 095021 в местността „Гробищата", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Борилово – собственост на Валентин Димитров Вълков от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм (за жилищни нужди) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно, за изграждане на обект: „Жилищна сграда".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 39 190.48 KB

40. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – изграждане на въздушна мрежа Н.Н. от съществуващ МТП"Север" в с.Малка Верея за захранване на обект в поземлен имот с кадастрален № 000310, местност «Щумата», землище с.Малка Верея – минаващо през поземлен имот с кадастралнен № 000262 – представляващ за селскостопански, горски ведомствен път – общинска публична собственост и поземлен имот с кадастрален № 000307 – представляващ урбанизирана територия – частна собственост на Иван Димов Чакалов.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 40 201.43 KB

41. Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 086040 в местността „Клюнка", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея – собственост на Александър Славчов Павлевски от гр.Стара Загора. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сж,об (смесена, за жилищни нужди и общественообслужващи дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 10м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно ниско.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 41 181.17 KB

42. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на уличен водопровод ф90 ПЕВП за захранване на обект в поземлен имот с кадастрален № 000310, местност »Шумата», землище с.Малка Верея, община Стара Загора – минаващо по полски път с кадастрален № 000262 – представляващ селскостопански, горски ведомствен път – общинска публична собственост и през поземлен имот с кадастрален № 000307 – представляващ урбанизирана територия – частна собственост на Иван Димов Чакалов
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 42 179.76 KB

43. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за външно ел.захранване – кабел Н.Н. подземно положен от кабелна касета(КРШ) монтирана между поземлени имоти 68850.130.10 и 68850.130.11 за захранване на обекти в поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.129.271, 68850.129.272 и 68850.129.273, местност «Герена», землище гр.Стара Загора – минаващо през поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.130.271, 68850.129.5 и 68850.129.270 – представляващи полски пътища – общинска публична собственост и поземлен имот с идентификационен № 68850.129.5 – канал–общинска публична собственост
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 43 134.91 KB

44. Питания
- 61-01-23116/07.12.2011г. от Тихомир Томов, относно дейността на концесионера по чистота.
- 61-01-23210/09.12.2011г. от Юсни Ибрям, относно общински терен в кв. "Лозенец"

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали