Дневен ред на заседание № 5, което ще се проведе на 26.01.2012

Размер на шрифта: A A AНа основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 26 януари 2012 година от 09:00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 1 111.80 KB

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – първо четене. 
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 2 107.80 KB

3. Приемане на нова структура на Общинската администрация и промяна на финансираната численост на персонала в някои бюджетни дейности за 2012 г.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 3 206.09 KB

4. Изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинската агенция по приватизация към момента, в частта, касаещи членовете на НС.
Вносител: Емил Христов - Председател на Общински съвет
Предложение по точка 4 103.07 KB

5. Пътуване на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Пътуване на пенсионерите и хората в неравностойно положение с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Тихомир Томов - Общински съветник
Предложение по точка 5 195.92 KB

6. Отмяна на Решение № 1220/30 юни 2011 за даване на съгласие на Общинско дружество „Тролейбусни превози„ за закупуване на два броя тролейбуси.
Вносител: Тихомир Томов - Общински съветник
Предложение по точка 6 103.55 KB

7. Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 год.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 7 238.68 KB

8. Прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 68850.503.86.2 и имот с идентификатор 68850.503.86 по кадастралната карта на гр.Стара Загора чрез откупуване частта на Държавата
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 8 115.66 KB

9. Прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 68850.503.86.2 и имот с идентификатор 68850.503.86 по кадастралната карта на гр.Стара Загора чрез продажба частта на общината
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 9 129.46 KB

10. Промяна предназначението на част от полски път с № 68850.207.677, землище Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 10 113.47 KB

11. Обявяване на част от имот 68850.502.375, гр. Стара Загора за частна общинска собственост и промяна на регулацията в кв. 525
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 11 129.76 KB  

12. Прекратяване на съсобственост в имот № 257.275, местност „Бойчо Бунар", землище Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 12 171.83 KB

13. Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от обект публична общинска собственост гр. Стара Загора ул."Цар Симеон Велики" 139.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 13 136.33 KB  

14. Приемане на ДОКЛАД за извършен следприватизационен контрол по договор № 655/13.04.2007 г. за продажба на 16 168 дяла, представляващи 100 процента от капитала на "Автобусни превози" ЕООД гр. Стара Загора, по реда на ЗПСК.
Вносител: Румяна Присадашка - Председател на Надзорния съвет на ОбАП
Предложение по точка 14 285.56 KB  

15. Ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Стара Загора - в землищата на с. Сладък кладенец, с. Лозен, с. Люляк
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 15  184.19 KB  

16. Попълване състава на Надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация.
Вносител: Емил Христов - Председател на Общински съвет
Предложение по точка 16 103.15 KB

17. Даване съгласие, Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България" към МТСП по Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове" с обект: "Ремонт на Дом за стари хора, с. Старозагорски минерални бани, община Стара Загора", с цел подобряване на материалната база и условията на живот на потребителите и създаване на трудова заетост на безработни лица.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 17 183.17 KB

18. Одобряване генерален план за водния сектор в гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точа 18 278.72 KB 

19. Увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа /ЦОП/ гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 Предложение по точка 19 165.05 KB

20. Предложение за решение по молбата на Татяна Динева Иванова до Президента на Република България за опрощаване на публични задължения (неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете) на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България
Вносител: Георги Гьоков - Председател на ПК по социална политика
Предложение по точка 20 161.53 KB  

21. Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсии в смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Емил Иванов Кънев.
Вносител: Георги Гьоков - Председател на ПК по социална политика
Предложение по точка 21 134.98 KB  

22. Предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи – пасища мери за изграждане на път и електропровод.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 22 119.60 KB  

23. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 23 111.80 KB

24. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 24 107.80 KB

25. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 257.290 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бойчо бунар", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Здравко Динев Желев и Мариана Димова Желева. С плана за застрояване в имота се установява вилна устройствена зона – Ов – с малка височина на застрояване (Н
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 25 352.02 KB 

26. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 258.326 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Марияна Русева Карагяурова. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
 Предложение по точка 26 355.98 KB 

27. Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.8.353 по кадастралната карта, местност „Дъбрава", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр. Стара Загора – собственост на Емилия Ангелова Иванова. С плана за застрояване в имота се установява жилищна устройствена зона – Жм1 – с малка височина на застрояване (Н
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 27 318.56 KB 

28. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на външно ел. захранване на обекти в ПИ идентификационен № 68850.116.17 по кадастралната карта, местност «Апти Тарла», землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабел НН от 65 м, което започва от БКТП «Райна Кандева», намиращ се на границата на имот 68850.116.30, след което преминава подземно по имот идентификационен № 68850.116.218, представляващ полски път, собственост на Община Стара Загора – до новопредвидената електромерна разпределителна касета, разположена на границата на ПИ № 68850.116.17, в землището на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 28 318.21 KB  

29. Решение за предварително съгласие на Общински съвет за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка към обект Търговски център и база" в ПИ № 68850.143.43 по кадастралната карта на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 29 1.19 MB

30. Питания
- 61-01-23637/15.12.2011г. от Юсни Ибрям, относно Джамийско Мюсюлманско Настоятелство.
- 61-01-983/12.01.2012г. от Тихомир Томов, относно върнати гаранции на фирми по проекти.

Становища на постоянните комисии 322.52 KB

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали