Дневен ред на заседание № 6 което ще се проведе на 16.02.2012

Размер на шрифта: A A AНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 16 февруари 2012 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред.
 
1. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 1 564.87 KB

2. Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2011 година и приемане на бюджета на общината за 2012 година.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 2 406.60 KB

3. Съгласуване на годишен план за 2012 година и стратегически план за периода 2012 - 2014 година на звеното за „Вътрешен одит" при Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 3 759.09 KB

4. Безвъзмездно прехвърляне право на собственост – 6 броя МПС и 1 брой трактор - косачка на юридическо лице на бюджетна издръжка – „В и К „ ЕООД гр. Стара Загора - краен бенефициент по ИСПА мярка № 2000 / BG/ P/PE/003 „ Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица - Стара Загора и Димитровград".
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 4  159.28 KB

5. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на пострадалите от наводнението в с. Бисер.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 5 188.18 KB

6. Промяна на регулацията в кв.76 по плана на с. Богомилово и обявяване на част от улица с ОТ 234-235 за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 6 513.01 KB

7. Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2012 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 7 225.84 KB

8. Даване на съгласие за кандидатстване и поемане на общински дълг на Община Стара Загора по Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" към МОСВ, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16, Приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води», Процедура «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.», с обекти канализационни мрежи на „Централна градска част"; кв."Кольо Ганчев"; кв."АПК"; зона СБА; Сметна документация на Главен колектор VII и отливните канали от дъждопреливниците към него; КТСт на зона „СБА" и тласкател до Главен колектор VI гр., гр. Стара Загора; канализационна мрежа на с. Богомилово; КПСт на с. „Богомилово" и тласкател до изливна шахта, и вътрешна водопроводна мрежа – водопроводи, сградни съоръжения, настилки и съоръжения.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 8 208.09 KB

9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 9 195.75 KB

10. Даване на съгласие за изпълнение на проект „Изграждане на Общностен център за социална подкрепа", финансиран по Проект за социално включване към МТСП и поемане на ангажимент от Община Стара Загора за осигуряване на устойчивост на услугите чрез тяхното поддържане за срок от 10 години след приключване на проекта.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 10 165.87 KB

11. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.
Вносители: Александър Желязков,
Георги Ранов и Тихомир Томов -
Общински съветници
Предложение по точка 11 121.03 KB

12. Оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 12 311.28 KB

13. Именуване на улица на името на д-р Прокопий Андреев Прокопиев /1901-1961/- извършил първото директно кръвопреливане в България през 1930 година в тогавашната старозагорска болница.
Вносител: Гергана Микова-
Общински съветник
Предложение по точка 13 130.33 KB

14. Относно даване съгласие за прекратяване членството на Община Стара Загора в Регионална асоциация на общините „ Тракия".
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 14 134.03 KB

15. Питания
- 61-01-2914/09.02.2012г. от Тихомир Томов, относно паркинг на ул. Цар Иван Шишман.

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ: /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Становища на постоянните комисии 363.57 KB  

 

Горещ телефон
за сигнали