Дневен ред на заседание № 6 което ще се проведе на 16.02.2012

Размер на шрифта: A A AНа основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 16 февруари 2012 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред.
 
1. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 1 564.87 KB

2. Отчет за изпълнението на бюджета на община Стара Загора за 2011 година и приемане на бюджета на общината за 2012 година.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 2 406.60 KB

3. Съгласуване на годишен план за 2012 година и стратегически план за периода 2012 - 2014 година на звеното за „Вътрешен одит" при Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 3 759.09 KB

4. Безвъзмездно прехвърляне право на собственост – 6 броя МПС и 1 брой трактор - косачка на юридическо лице на бюджетна издръжка – „В и К „ ЕООД гр. Стара Загора - краен бенефициент по ИСПА мярка № 2000 / BG/ P/PE/003 „ Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица - Стара Загора и Димитровград".
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 4  159.28 KB

5. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на пострадалите от наводнението в с. Бисер.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 5 188.18 KB

6. Промяна на регулацията в кв.76 по плана на с. Богомилово и обявяване на част от улица с ОТ 234-235 за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 6 513.01 KB

7. Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2012 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 7 225.84 KB

8. Даване на съгласие за кандидатстване и поемане на общински дълг на Община Стара Загора по Проект „Интегриран воден проект за Стара Загора" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013" към МОСВ, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16, Приоритетна ос 1: «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води», Процедура «Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.», с обекти канализационни мрежи на „Централна градска част"; кв."Кольо Ганчев"; кв."АПК"; зона СБА; Сметна документация на Главен колектор VII и отливните канали от дъждопреливниците към него; КТСт на зона „СБА" и тласкател до Главен колектор VI гр., гр. Стара Загора; канализационна мрежа на с. Богомилово; КПСт на с. „Богомилово" и тласкател до изливна шахта, и вътрешна водопроводна мрежа – водопроводи, сградни съоръжения, настилки и съоръжения.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 8 208.09 KB

9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект по Оперативна програма „Регионално развитие", Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите", Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-02/2011.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 9 195.75 KB

10. Даване на съгласие за изпълнение на проект „Изграждане на Общностен център за социална подкрепа", финансиран по Проект за социално включване към МТСП и поемане на ангажимент от Община Стара Загора за осигуряване на устойчивост на услугите чрез тяхното поддържане за срок от 10 години след приключване на проекта.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 10 165.87 KB

11. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.
Вносители: Александър Желязков,
Георги Ранов и Тихомир Томов -
Общински съветници
Предложение по точка 11 121.03 KB

12. Оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 12 311.28 KB

13. Именуване на улица на името на д-р Прокопий Андреев Прокопиев /1901-1961/- извършил първото директно кръвопреливане в България през 1930 година в тогавашната старозагорска болница.
Вносител: Гергана Микова-
Общински съветник
Предложение по точка 13 130.33 KB

14. Относно даване съгласие за прекратяване членството на Община Стара Загора в Регионална асоциация на общините „ Тракия".
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 14 134.03 KB

15. Питания
- 61-01-2914/09.02.2012г. от Тихомир Томов, относно паркинг на ул. Цар Иван Шишман.

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ: /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Становища на постоянните комисии 363.57 KB  

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали