Дневен ред на заседание № 7 което ще се проведе на 29.03.2012

Размер на шрифта: A A A


На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 29 март 2012 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред.

1.Приемане на Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 1 186.75 KB

2. Приемане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 2 626.59 KB

3. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора.
Вносител: Тенчо Руканов – Председател на ВрК
Предложение по точка 3 250.75 KB

4. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 4 252.93 KB

5. Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2012 г. на общински търговски дружества.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 5 137.98 KB

6. Подкрепа с Декларация на Инициативния комитет за канонизация на мъчениците от Стара Загора, избитите старозагорци от турската войска през 1877 година.
Вносители: Пламен Йорданов и Гергана Микова – Общински съветници
Предложение по точка 6 127.08 KB

7. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015 год.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 7 860.27 KB

8. Промяна на регулацията в кв.442 „в", гр. Стара Загора и дарение на имот - частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 8 148.15 KB 

9. Учредяване безвъзмездно право на ползване на „ПФК Берое Стара Загора" ЕАД върху част от имот – публична общинска собственост – Стадион „Берое".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 9 176.71 KB

10. Кандидатстване по реда на чл. 4, ал. 5, т. 4 от Наредба № 20 от 7 Юли 2008 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 «Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и предварително съгласие за промяна на предназначението на имот - публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 10 148.75 KB 

11. Обявяване на имоти публична общинска собственост за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 11 144.43 KB 

12. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот и сгради находящи се на бул. „Руски" 54 на Областен съвет на БЧК - Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 12 156.91 KB 

13. Прекратяване на договор за концесия №671/04.05.2005 г. за предоставяне на обект „Спортен комплекс – с. Горно Ботево" на СНЦ „ФК ЛЕВСКИ – СТАРА ЗАГОРА"
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 13 144.68 KB 

14. Продажба на общински поземлен имот идент.№68850.505.423 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора ( УПИ ІІ305 кв.1861 по ПУП на гр.Стара Загора) на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 14 160.32 KB 

15. Продажба на имот – частна общинска собственост № 110005 в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 15 155.95 KB 

16. Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 16 200.78 KB 

17. Продажба на имот – частна общинска собственост УПИ I529 в кв.14, с. Змейово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 17 157.24 KB 

18. Продажба на имот – частна общинска собственост, УПИ IІІ общ. в кв.69, с. Змейово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 18 158 KB 

19. Продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 68850.143.422, землище гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 19 158.81 KB 

20. Продажба на имот – частна общинска собственост с идентификатор 68850.143.423, землище гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 20  158.55 KB

21. Продажба на УПИ ІV 5104, кв.455-г по ПУП на гр.Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 21 201.15 KB 

22. Продажба на земеделска земя - имот с № 045022, местност „Желязкова кория" по КВС на с. Елхово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 22 159.53 KB 

23. Продажба на земеделска земя - имот с № 045023, местност „Желязкова кория" по КВС на с. Елхово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 23 159.22 KB 

24. Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 306.49 в землището на гр. Стара Загора, местност „Кафтанджийски кладенец".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 24 148.01 KB 

25. Учредяване на допълнително право на строеж за пристройка към съществуващ гараж в имот с идент.№ 68850.514.489 (УПИ І489,за групово жил.стр-во, кв.27 по ПУП на гр.Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 25 163.06 KB 

26. Учредяване на право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки в имот с идент.№ 68850.515.543 (УПИ ІІкжс и пг кв.34 по ПУП на гр.Стара Загора).
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 26 162.94 KB 

27. Учредяване на право на строеж за пристройка към съществуващи 2 броя гаражи и кабинет за масаж в имот с идент.№ 68850.518.517 (УПИ Іжил.стр-во, маг. и гаражи кв.117 по ПУП на гр.Стара Загора).
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 27  184.05 KB

28. Промяна на имотната граница между новообразувани имоти № 314.89 и № 314.90 в местност „По реката", землище с. Лясково
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 28  148.16 KB

29. Промяна предназначението на част от полски път с № 000239, землище с. Загоре, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 29 138.79 KB 

30. Промяна предназначението на част от полски пътища с №№ 68850.68.26 и 68850.69.21, землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 30 142.29 KB 

31. Отдаване под наем на „Кафе сладкарница", публична общинска собственост находящ се на бул." Руски" № 27.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 31 136.42 KB 

32. Отдаване под наем на обект частна общинска собственост, находящ се на ул.»Ген.Столетов» № 60 на СНЦ « Български футболен съюз»
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 32 137.43 KB 

33. Отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост в с. Сладък кладенец, за съоражения за далекосъобщители услуги
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 33 132.16 KB

34. Приемане на План за работа на Общинската агенция за приватизация, гр. Стара Загора за 2012 г., съгласно чл.6 ал.2 от ЗПСК
Вносител: Румяна Присадашка – Председател на НС на ОбАП
Предложение по точка 34 204.42 KB

35. Предоставяне на общинското дружество „Мересев" ЕООД на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 35 182.2 KB

36. Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермери, отглеждащи преживни животни на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 36-1 част 224.51 KB

37. Дългосрочно отдаване под аренда на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с.Братя Кунчеви, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 37 225.74 KB

38. Промяна на Договор за наем на обект публична общинска собственост, с АОС № 00202 от 18.05.1998 год., находящ се в гр. Стара Загора, кв. 127, парц. I, на ул. „Ангел Кънчев" № 82 и представляващ част от сградата на IX ОУ „Веселин Ханчев"
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

39. Избор на пълномощен представител и заместник пълномощен представител на Община Стара Загора в общото събрание на Асоциация „Общински гори"
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 39  136.39 KB

40. Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект: Идентификация на проектни линии за финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (2010- 2013)
Мярка 2) Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за общински сгради за София – град и шестте големи града съгласно класификацията на ОПРР (Бургас, Варна, Плевен, Стара Загора, Пловдив и Русе) и
Мярка 5) Високоприоритетна проектна линия за енергийно ефективно общинско улично осветление.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 40 129.38 KB

41. Допускане на поправка на техническа грешка в Протокол № 6 от заседание на Общински съвет, проведено на 16.02.2012г., в частта касаеща Решение № 101.
Вносител: Емил Христов – Председател на ОбС
Предложение по точка 41 140.51 KB

42. Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2011 година.
Вносител: Иванка Сотирова – Председател на МК за БППМН
Предложение по точка 42 386.23 KB

43. Оптимизация на училищната мрежа в Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 43 123.05 KB 

44. Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора през 2012г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 44 249.3 KB

45. Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсии в смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на починалия Иван Митев Михов.
Вносител: Георги Гьоков – Председател на ПК по социална политика
Предложение по точка 45 123.34 KB

46. Одобряване на подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на поземлени имоти с кадастрални номера № 107023, № 107028, № 107029, № 107030 и № 107031, находящи се извън урбанизираните територии в местност „Старата река", землище с. Змейово, общ. Стара Загора – част от комплексен проект за инвестиционна инициатива – собственост на Янка Ганчева Драгиева и Динко Тенев Тамахкяров. С изменението на плана за застрояване в имотите се установява жилищна устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Подробният устройствен план е неразделна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за изграждане на обект: „Еднофамилна триетажна жилищна сграда с допълващо застрояване – двуетапно строителство" в поземлен имот с кадастрален № 107031, местност „Старата река", землище с. Змейово, общ. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 46 231.6 KB

47. Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на Плана за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 105014 находящ се извън урбанизираните територии в местността „Под Медвен" в землището на село Хрищени, община Стара Загора – част от КПИИ – собственост на „СТАР ИНН"ООД, гр.София, представлявано от Фанка Трайкова Виткова, ЕИК 121410459. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Соп (обществено обслужващи и производствени дейности) със следните нормативи: максимална височина на застрояване – до 15м; максимална плътност на застрояване – до 60%; максимален коеф.на интензивност на застрояване – 2,0; минимална озеленена площ – 20%; начин на застрояване – свободно.
Подробният устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж: „Склад за едрогабаритни резервни части" в ПИ с кадастрален № 105014, местност „Под Медвен", землище с.Хрищени, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 47 201.17 KB

48. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 214004 в местността „Мустанска чешма", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Пряпорец – собственост на Юлия Захариева Бодурова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 48 204.74 KB

49. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 033010 в местността „Мустанска чешма", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Пряпорец – собственост на Юлия Захариева Бодурова. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 49 203.85 KB

50. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 092036 в местността „Джене дере", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея, общ.Стара Загора – собственост на Пенка Минчева Лукич. С плана за застрояване в имота се установява промишлена устройствена зона – Пп – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 50 206.54 KB

51. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 70202.44.7 по кадастралната карта в местността „До село", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Сулица – собственост на Трифон Иванов Минчев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 51 203.08 KB 

52. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификационен № 68850.234.806 по кадастралната карта в местността „Зора", находящ се извън урбанизираните територии в землището на гр.Стара Загора – собственост на Павел Петков Динев. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 52  203.7 KB

53. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 048030 в местността „Алваджи кайнак", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Малка Верея – собственост на „Чакалов"ЕООД, гр.Стара Загора, булстат 123754131. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 53 204.53 KB

54. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с проектен № 045012 – образуван от ПИ № 045011 в местността „Скендерлийски път", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Бъдеще, община Стара Загора – собственост на „МОБИЛТЕЛ"ЕАД гр.София – представлявано от Йозеф Винацер. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Сти (обекти и съоръжения на техническата инфраструктура) – с голяма височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 54 208.51 KB

55. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с кадастрален № 023034 в местността „Грашкия път", находящ се извън урбанизираните територии в землището на с.Колена – собственост на Марийка Тодорова Колева. С плана за застрояване в имота се установява устройствена зона – Жм – с малка височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 55 203.04 KB

56. Одобряване на ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Отливен канал на дъждопреливник VІІ-3" с диаметър Ø2400, преминаващо през имот с идентификатор 68850.161.435 по кадастралната карта и регистри на град Стара Загора с начин на трайно ползване- за селскостопански, горски, ведомствен път, трайно предназначение на територията- земеделска, публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 56 199.34 KB

57. Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „Външно ел захранване на поземлен имот № 018006, местност „Мустанска чешма", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора" през полски пътища №000199 И №000634 – публична собственост на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 57  241.11 KB

58. Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „Външно ел захранване за имот № 106051, местност „Атюрен", с. Малка Верея, Община Стара Загора" през полски път №000113 – собственост на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 58 238.18 KB

59. Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „Външно ел захранване на поземлен имот с идентификационен № 68850.200.9, местност „Сейрекова нива", по кадастралната карта на Стара Загора" през полски път № 68850.200.33 – собственост на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 59 198.53 KB

60. Предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за трасе на: „Външно ел захранване на ПИ № 259.440 по план на новообразуваните имоти, местност „Съборената кюприя", землище Стара Загора" през улица № 259.9517 – собственост на Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 60 241.05 KB

61. Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация на урбанизирана територия извън регулационните граници на гр.Стара Загора, обхващаща поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.215.60; 68850.215.61; 68850.215.62 - собственост на „МИКС-ТРАНСПОРТ" ООД и част от поземлени имоти с идентификационни №№: 68850.215.136; 68850.215.698 –собственост на Община – Стара Загора в местността „Кимикли алан" по кадастралната карта на землището на гр.Стара Загора. С планът за регулация на територията на имоти с идентификационни №№: 68850.215.60; 68850.215.61; 68850.215.62 се обособяват три урегулирани поземлени имота: УПИ І60,56; УПИ ІІ62 и УПИ ІІІ61 в новообразувания кв.738. Осигурява се достъпът до имотите, както следва: а/ разширява се съществуващата улица, като от част от имоти с идентификационни №№: 68850.215.136; 68850.215.698 се образува локално платно; б/ върху част от поземлен имот с идентификационен №: 68850.215.61 се обособява задънена улица – тупик от осова точка 448б до осова точка 4448в.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 61 203.98 KB

62. Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на външно ел. захранване на обекти в ПИ идентификационен № 77476.507.163 на площадката на бившето „Агробиохим" АД, землище с. Хрищени, с обща
дължина на кабел CpH (20 kV) от 392 м, от които 16 м са въздушни и 376 м са подземно положени. Трасето започва от съществуващ ЖР стълб № 21/63 от Извод «Каучук» отклонение за МТП «АГРОИН» от ПС «Кольо Ганчев», намиращ се на границата на имот № 000523, представляващ полски път, собственост на Община Стара Загора; следва въздушен участък от 16 м до нов ЖР стълб, намиращ се в имот № 000155, представляващ напоителен канал, собственост на МЗГ-ХМС, след което преминава подземно в границите на сервитута на напоителния канал до предвидения нов БКТП, намиращ се в имот с идентификационен № 77476.507.163, в землището на с. Хрищени, собственост на «БалБок Инженеринг» АД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 62 231.17 KB 

63. Питания.
1. Вх.№ 61-00-4192/05.03.2012 г.- Тихомир Томов, относно реклама на фирма „НАДИЛИ" и общински обект на ул."Хан Тервел"
2. Вх.№ 61-01-4518/09.03.2012 г. – Борис Боричев, относно кафе-автомати в сградата на Общината.
3. Вх. № 61-01-4517/09.03.2012 г. – Борис Боричев, относно Заповед №32/10.01.2004 г.
4. Вх. № 61-01-4516/09.03.2012 г. – Борис Боричев, относно заведение находящо се в сградата на общинска администрация
5. Вх. № 61-01-2012 г. /09.03.2012 г. – Борис Боричев, относно договори между община Стара Загора и фирма „Лъки"
6. Вх. № 61-01-5103/20.03.2012 г. – Михаил Михайлов, относно проблеми в района на Аязмото, западно от пътя за Дъбрава
7. Вх. № 61.01.5105/2'.03.2012 г. – Георги Ранов, относно нарушения в работата на спортен обект Плувен басейн
8. Вх.№ 61-01-5135/21.03.2012 г. – Тихомир Томов, относно преведени суми на превозвачи.
9. Вх. № 92-00-0074-1/21.03.2012 г. – Кристиан Петков и Николина Горова, относно подобряване състоянието на Старозагорската опера и активно участие на обществеността в управлението й. 

Становища на постоянните комисии 662.8 KB

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали