Дневен ред на заседание № 9 което ще се проведе на 31.05.2012

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет на Община Стара Загора на редовно заседание на 31 май 2012 година от 09.00 часа в зала "П.Р.Славейков" на общината при следния проект за дневен ред

1. Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементите на градското обзавеждане на Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 1 259.53 KB

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 2 144.78 KB

3. Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора към 31.03.2012 г.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 3 205.2 KB

4. Приемане на годишните финансови отчети за 2011г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капиала и разпределение на печалбата.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 4 326.1 KB

5. Сключване на анекс към договор Договор № 2277/12.07.2007 г., между „Булгартабак-трейдинг" АД и Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 5 172.76 KB

6. Упълномощаване Кмета на Община Стара Загора за изграждане на детска градина в УПИ III1213, Държавен архив и библиотека в кв. 45 по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Пламен Йорданов – Председател на група ПП ГЕРБ
Предложение по точка 6 129.09 KB

7.Обявяване на УПИ III1213, Държавен архив и библиотека в кв. 45 по плана на гр. Стара Загора, за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 7 145.51 KB

8. Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 8 185.81 KB

9. Създаване на Приют за безстопанствени животни – Стара Загора като ново звено във функция „Други дейности по икономиката", дейност „Приюти за безстопанствени животни", считано от 01.06.2012 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 9 136.12 KB

10. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2012 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 10 203.8 KB

11. Изменение на Решение 64 от Протокол 5/26.01.212г. на Общински съвет Стара Загора за пътуването на пенсионерите, хора с увреждания и на учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора, в частта, касаеща ученици и студенти.
Вносител: Пламен Йорданов – Ръководител група ПП ГЕРБ
Предложение по точка 11 129.98 KB

12. Безвъзмездно прехвърляне право на собственост – 3 броя МПС за нуждите на ОД на МВР – Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 12 142.65 KB

13. Предоставяне на имот No 72, находящ се в УПИ V Парк "Дъбова гора, кв. 19 по плана на Старозагорски бани.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 13 144.7 KB

14. Отдаване под наем на обект частна общинска собственост, находящ се на ул. „Св. Княз Борис" № 43 на СНЦ „Съюз на инвалидите в България".
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 14 136.13 KB

15. Преместване на училища на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 15 100.38 KB

16. Предоставяне на общинска спортна база за ползване от СК „Спортен риболов"
Вносител: Маноил Манев – Председател на ПК по спорт и младежки дейности

17. Обявяване на обект в сграда с идентификатор 68850.512.489.1.1 находящ се на ул. „Витоша" № 23 за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 17 151.83 KB

18. Промяна на ПУП – ПР в кв. 9, с. Люляк и обявяване на част от улица с ОТ 83-85 за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 18 169.93 KB

19. Промяна на регулацията в кв.18, „Индустриален", гр. Стара Загора и обявяване на част от улица за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 19 151.32 KB

20. Изкупуване на имот с идентификатор 68850.523.353 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 20 148.39 KB

21. Мотивирано предложение на ОСЗ Стара Загора във връзка с постъпило искане от Драгомир Динев Драганов, като наследник на Трифон Стоянов Трифонов, бивш жител на гр.Стара Загора, за издаване на решение за обезщетение с равностойна земя на основание чл.10б,ал.2,т.1 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 21 139.55 KB

22. Продажба на общински поземлен имот с идент.№68850.143.424 съгласно кадастрална карта на гр.Ст.Загора (Местност „Герена") на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 22 161.25 KB

23. Продажба на новообразувани имоти – частна общинска собственост, находящи се в местността „Бойчо бунар", землище Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 23 199.88 KB

24. Продажба на земеделска земя - имот с № 201.9, местност „Кошарите", с. Елхово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 24 160.51 KB

25. Продажба на общински имот с № 000709, местност „Ишекър" по КВС на с. Пряпорец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 25 159.42 KB

26. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 26 150.19 KB

27. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 27 154.64 KB

28. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 28 153.4 KB

29. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 29 153.06 KB

30. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 30 152.03 KB

31. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 31 151.71 KB

32. Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 32 153.79 KB

33. Предоставяне на пасища, мери от общински поземлен фонд за ползване от фермер, отглеждащ преживни животни в землището на с.Самуилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 33 222.39 KB

34. Отдаване под аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд (ОбПФ) в землището на с. Загоре и с.Кирилово, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 34 231.65 KB

35. Приемане на Програма „Синди"- „Здрави деца в здрави семейства".
Вносител: Даниела Памукова – Председател на ПК по здравеопазване и екология
Предложение по точка 35 894.18 KB

36. Преименуване на местности с чужди турско-арабски имена в Община Стара Загора и създаване на временна комисия за извършване на промяната.
Вносител: Михаил Михайлов – Ръководител група ПП „Атака"
Предложение по точка 36 200.56 KB

37. Именуване на обществена сграда в гр. Стара Загора
Вносител: Тихомир Томов – Общински съветник ПП „Нова сила"
Предложение по точка 37 201.73 KB

38. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за преминаване на трасе на „Външен водопровод за ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000374, 000375 и 000378, местност „Шумата" от КВС на землище с. Малка Верея, община Стара Загора през полски пътища №№ 063020; 000283 и път ІV клас № 000282 от КВС землище с. Малка Верея – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 38 242.78 KB

39. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ №№ 000363, 000364, 000365, 000366, 000367, 000368, 000369, 000370, 000371, 000372, 000373, 000374, 000375, 000376, 000377 и 000378 в местност „Шумата" от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора през полски път № 000283 от КВС на землище с. Малка Верея и улица (от т.1 до т.2) по регулационния план на с. Малка Верея – общинска публична собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 39 246.82 KB

40. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 036040, намиращ се в местност „Свракая - кладенеца", от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора, през ПИ № 000122 – храсти и полски път № 000121 от КВС на землище с. Борилово – собственост на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 40 242.87 KB

41. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.137.5, намиращ се в местност „Герена" от кадастралната карта на землище - Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.137.292 от кадастралната карта на землище – Ст. Загора, представляващ полски път – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 41 242.36 KB

42. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Трасе на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.137.22, находящ се в местност „Герена" от кадастралната карта на землище - Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.137.292 от кадастралната карта на землище - Стара Загора, представляващ полски път – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 42 244.37 KB

43. Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 078001, намиращ се в местност „Мерата" от КВС на землище с. Загоре, Община Стара Загора, през полски път № 000239 и път ІV клас № 000259 от КВС на землище с. Загоре – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 43 244.34 KB

44. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външно ел. захранване на ПИ № 085071, намиращ се в местност „Ханчето", през местен път № 002881 от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора – общинска публична собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 44 245.1 KB

45. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ППЗОЗЗ за обект: „Външен водопровод за ПИ №№ 048033, 048118, 048119, 048120, 048121, 048122, 048123, 048124, 048125, 048126, 048127, 048128 и 048129, намиращи се в местност „Алваджи кайнак" от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора през полски пътища №№ 000199, 048031 от КВС на землище с. Малка Верея – общинска публична собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 45 241.11 KB

46. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.171.46, местност „Берекет могила" в землището на гр. Стара Загора, собственост на „Макс" ООД. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно средно застрояване, с височина на застрояване Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 46 202.71 KB

47. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.207.16, местност „Герена" в землището на гр. Стара Загора, собственост на Неделчо Колев Неделчев. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно ниско застрояване, с височина на застрояване Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 47 203.83 KB

48. Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 68850.232.53 - собственост на „Елдикс" ООД; Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.232.43 - собственост на „Динел" ООД; Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.232.5 - собственост на „Елдикс" ООД - урбанизирана територия извън регулационните граници на гр. Стара Загора. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, със средна височина на застрояване (Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 48 201.38 KB

49. Одобряване на ПУП – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - трасе на „Външен водопровод за поземлени имоти №№ 099013, 099014, 099015, 099016, 099017, 099018, 099019, 099020, 099021, 099022, 099023, 099024, 099025, 099026, 099027, 099028, 099029, 099030, 099031, 099032, 099033, 099034, 099005, 099006, 099007, 099008, 099009, 099010, 099011 от КВС на землище с. Малка Верея", с начин на трайно ползване - индивидуално застрояване, собственост на Васил Николаев Станчев, Иван Димов Чакалов, Николай Иванов Андонов, Диан Бонев Господинов, Мирослава Господинова Стръмска и Христо Деянов Маринов.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 49 199.21 KB

50. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел. захранване на поземлен имот № 001670, местност „Бой сой", от КВС на землище с. Змейово, Община Стара Загора - с обща дължина на кабела – 215.427 м. Трасето започва от стълб № 67/18 на извод «Змеево», преминава подземно през поземлени имоти №№ 001610; 001612 – иглолистни дървесни видове и горски пътища № 003580 от КВС на землище с. Змейово – частна държавна собственост и достига до приемо – предавателна станция на «БТК» АД, намираща се в имот № 001670, местност „Бой сой" от КВС на землище с. Змейово.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 50 226.68 KB

51. Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.211.32 и имот с идентификатор 68850.211.33, местност „Курбанова чешма" от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, собственост на „РАДО РС" ЕООД и Паулина Иванова Терзиева. С плана за застрояване в горецитираните имоти се установява устройствена зона – Об – за обществено и делово обслужване, свързано средно застрояване, с височина на застрояване Н Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 51 199.92 KB

52. Одобряване на Подробен устройствен план – Изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.213.7, местност „Кимикли алан" от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, собственост на Ивайло Душков Иванов. С плана за застрояване в горецитирания имот се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно високо застрояване, със следните нормативни показатели: максимална плътност на застрояване – до 80%; максимален коеф. на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20%.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 52 198.86 KB

53. Одобряване на подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификационен № 68850.121.38, местност „Герена" от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, с обща дължина на кабела – 120.61 м. Трасето започва от нов ЖР стълб, тип ОМ 951 между стълб №4 и стълб №5 на извод 20Кv Коларово, към П/С "Кольо Ганчев", гр.Стара Загора, преминава през общински път с идентификационен № 68850.121.250 и достига до имот с идентификационен № 68850.121.38, местност „Герена", землище гр. Стара Загора, собственост на Минко Петков Михайлов, с учредено право на строеж на «ЕВРО ПРОДЖЕКТ» ООД.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора
Предложение по точка 53 204.32 KB

54. Питания.

Становища на постоянните комисии 752.08 KB

ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Горещ телефон
за сигнали