Дневен ред за заседание № 41, което ще се проведе на 12.02.2015

Размер на шрифта: A A A

1. Приемане на бюджета за 2015 година на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.1

Приложение1 към т.1

Приложение2 към т.1

2. Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юни – декември 2014 г.
Вносител: Емил Христов-
Председател ОбС

3. Одобрение на доклад за извършена последваща оценка на плана за развитие на Община Стара Загора за периода 2007 -2013 г.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.3

Приложение към т.3

4. Избор на нови представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.4


5.Пътуване на пенсионери и хората в неравностойно положение с автобусен и тролейбусен трланспорт на територията на Община Стара Загора.
Вносители: Гергана Микова, Николай Диков и Тихомир Томов-
Общински съветници

Предложение към т.5

6. Именуване на улици на територията на град Стара Загора
Вносител: Радка Михайлова-
Председател на ПК по култура

Предложение към т.6

7. Наследяване на движима вещ от Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

 Предложение към т.7


8. Одобряване на ПУП за ПИ 301.183. „Седми километър", в землището на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.8

9. Одобряване на ПУП за ПИ 70202.3.21 „Хамбартепе", землище с. Сулица, Община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.9

10. Одобряване на ПУП – ПП за трасе на външно ел. захранване на ПИ с индентификатор 68850.143.598 от КК на местност „Маджерски път", землище на гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.10

11. Питания.

Становища на Постоянните комисии

 

ЕМИЛ ХРИСТОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали