Дневен ред за заседание № 42, което ще се проведе на 26.02.2015

Размер на шрифта: A A A

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 54, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора на 26 февруари 2015 година от 09.00 часа в зала „П. Р. Славейков" на Общината при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.1

2. Промяна на предназначението на ПИ № 68850.302.992 по кадастралната карта на гр.Стара Загора от „земеделска земя" в „ горска територия".
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.2

3. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и правилата за ползването им на територията на Община Стара Загора за стопанската 2014-2015г.
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 3

4. Придобиване на Поземлен имот № 000608, землище Хрищени, ЕКАТТЕ 77476, община Стара Загора, бивша опитна станция по поливно земеделие
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т.4

5.Придобиване на имот, държавна собственост, в гр. Стара Загора, ул. „Мусала" № 26, бивша метрология
Вносител:Живко Тодоров-
Кмет на Община Стара Загора

Предложение към т. 5

ЕМИЛ ХРИСТОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали