Дневен ред за заседание № 43, което ще се проведе на 26.03.2015

Размер на шрифта: A A A

1. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1 250.83 KB

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства в Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.2 260.28 KB

3. Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2014 година.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3 297.6 KB

Доклад 400.93 KB

4. Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2016 - 2018 година.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.4 217.98 KB

Доклад 302.75 KB

Приложение № 1 - Прогноза за периода 2016 - 2018 г. 1.27 MB

Приложение № 2 - Справка 31.5 KB

5. Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.5 352.37 KB

6. Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2015 г. на общинските търговски дружества.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 136.73 KB

7. Одобряване на промени в структурата и увеличение на числеността в Общинска администрация в Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности", Отдел „Местни данъци и такси", Сектор „Проверки и ревизии", считано от 01.01.2015 година.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 224.82 KB

8. Промяна числеността на персонала в местните бюджетни дейности, финансирани към общинския отрасъл „Култура".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.8 134.69 KB

Приложение № 3 62.5 KB

9. Одобряване на увеличение числеността в местните бюджетни дейности в Звено „Чистота", считано от 01.04.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.9 307.93 KB

Приложение № 2 76.5 KB

10. Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-4/09.02.2015 г.
Вносител: Емил Христов-Председател ОбС

Предложение по т.10 220.54 KB

11. Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите по общинския план за младежта през 2014 г. и Общински годишен план за младежта 2015 г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2010-2020 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.11 231.07 KB

Отчет за 2014 г. 209.66 KB

Приложение № 1 - отчет за 2014 г. 2.13 MB

Общински план за младежта за 2015 г. 215.72 KB

Приложение № 2 - план за 2015 г. 2.13 MB

12. Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2014 г.
Вносител: Иванка Сотирова -Председател на МКБПОПМН

Предложение по т.12 256.13 KB

Доклад 841.29 KB

13. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2015 година.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.13 372.22 KB

14. Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора за 2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.14 401.92 KB

15. Утвърждаване на промени в общинската транспортната схема, квота на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.15 526.79 KB

16. Удължаване срока по Решение № 1462 от Протокол №36/11.09.2014 г.
Вносители: Румяна Присадашка и Тенчо Руканов - Председатели на ПК

Предложение по т.16 128.56 KB

17. Възлагане паспортизация на растителността в квартал (парк) „Бедечка" (заснемане на растителността на определената територия и актуализиране на публичния регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в общината).
Вносител: Тихомир Томов-Общински съветник

Предложение по т.17 331.86 KB

18. Предоставяне на общинското търговско дружество «Мересев» ЕООД на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 302.05 KB

19. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Гражданско сдружение Алтернатива 55".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 315.86 KB

20. Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "КРЪГОВРАТ" гр. Стара Загора върху имот – публична общинска собственост в Парк „Бедечка".
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.20 318.63 KB

21. Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "СПОРТЕН КЛУБ ЗАГОРСКИ СТРЕЛЕЦ" гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21 319.12 KB

22. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост, в гр. Стара Загора на Министерството на образованието и науката.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 243.9 KB

23. Отдаване под наем имоти – публична общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 282.97 KB

24. Прекратяване на съсобственост в УПИ XXVII107, кв. 200 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 192.05 KB

25. Прекратяване на съсобственост в УПИ XII3033, кв. 9001 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 191.74 KB

26. Прекратяване на съсобственост в УПИ XXVI165, кв. 22 по ПУП на с. Бъдеще.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 190.53 KB

27. Продажба на имоти с №№ 015001, 016001, 032049 и 033003 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калитиново, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 253.47 KB

28. Продажба на имоти с №№ 001002, 004001, 006004, 023001, 026001 и 026002 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Памукчии, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 256.04 KB

29. Продажба на имоти с №№ 043017, 044003, 046003, 046005, 052013, 052023, 053020, 053022, 053023, 069005, 091001– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ракитница, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.29 265.91 KB

30. Продажба на имоти с №№ 000333, 000758, 009093, 056004, 134029 и 137001– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Оряховица, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 258.35 KB

31. Продажба на имоти с №№ 000193; 000742; 000768; 000780; 048017– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 254.03 KB

32. Продажба на имоти с №№ 001120 и 001504 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Преславен, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.32 247.1 KB

33. Продажба на УПИ V – 3291, кв. 68 по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Сава Силов" № 73.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.33 248.09 KB

34. Продажба на имоти с №№ 000094; 000334; 000584; 000634; 000701; 002005; 002010 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.34 200.57 KB

35. Продажба на имоти с №№ 143001; 148005; 150005; 151003; 151005; 152004 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.35 255.87 KB

36. Продажба на УПИ VI-30, кв. 5001 по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Света Троица" № 69.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.36 248.88 KB

37. Продажба на УПИ I – 1036 и УПИ II – 1035, кв. 58 – Голиш по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.37 248.28 KB

38. Продажба на УПИ XIII – 1350, кв. 41-а по ПУП на гр. Стара Загора, находящ се на ул. „Георги Сава Раковски" № 91.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.38 250.32 KB

39. Продажба на имоти с №№ 004004, 011002, 041009, 056003, 056008, 061003 и 088005 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.39 332.8 KB

40. Продажба на имоти с №№ 000608; 000621; 039007; 039009; 068004; 069011; 073001; 089001 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.40 259.36 KB

41. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ77, кв. 26 по ПУП на с. Оряховица.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.41 190.21 KB

42. Учредяване право на строеж за пристройка към Магазин за промишлени стоки – преустройство по време на строителство в имот с идент. № 68850.515.543 (УПИ ІІКЖС и ПГ, кв. 34 - "Градински" по ПУП на гр. Стара Загора).
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.42 212.64 KB

43. Прекратяване на съсобственост в УПИ І563, кв. 34 по ПУП на с. Оряховица.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.43 191.11 KB

44. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ342, кв. 37 по ПУП на с. Богомилово.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.44 191.13 KB

45. Продажба на имоти с №№ 002253; 002265; 002319; 002321; 035001; 036003; 038024; 043016; 050008 и 055004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.45 263.71 KB

46. Продажба на имоти с №№ 012070; 033035; 050012; 055001; 056010; 060006; 060010; 060019 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.46 261.17 KB

47. Продажба на имоти с №№ 036080; 055022; 055035; 055061; 065010; 072002; 084014; 084016; 084022 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Лясково, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.47 261.49 KB

48. Продажба на имоти с №№ 020001; 051019; 061005; 068021, 073080 и 074053 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.48 257.87 KB

49. Продажба на имоти с №№ 000629, 000702, 019014, 025007, 025029, 027003, 030007 и 030024 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.49 255.33 KB

50. Продажба на УПИ І339,349, кв. 6517 - „Железник-малък" и УПИ VІ841, кв.6518 – „Железник-малък" по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.50 252.48 KB

51. Продажба на имоти с №№ 070022, 110070, 110160, 300010, 300070, 310302, 340020; 340190 и 380421 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Бенковски, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.51 258.44 KB

52. Продажба на новообразуван имот № 215.20 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.52 244.51 KB

53. Продажба на имоти с №№ 001034; 092011; 106001; 152008; 152012; 152028 и 152038 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.53 258.41 KB

54. Продажба на имоти с №№ 027012, 046013, 049003, 050024, 068012, 068013 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Малка Верея, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.54 408.52 KB

55. Продажба на имоти с №№ 000020, 000350, 000360, 000370, 012044, 016024 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Подслон, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.55 406.33 KB

56. Продажба на имоти с №№ 000037, 012003, 012004, 015060, 026015 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Пшеничево, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.56 405.81 KB

57. Продажба на урегулиран поземлен имот Іобщ., кв.30 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.57 252.38 KB

58. Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД в УПИ Іжил. стр-во и пг , кв. 14 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.58 398.07 KB

59. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 038019 от КВС на землище с. Ракитница, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.59 315.86 KB

60. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.403 по плана на новообразуваните имоти на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-14 от 13.01.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.60 315.59 KB

61. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 от КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-13/13.01.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища" с идентификатори: 68850.161.19; 68850.161.432 и 68850.161.435 и „води и водни площи" с идентификатор 68850.161.61 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост – Заявление № 10-01-163/13.01.15 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.61 432.35 KB

62. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 050012 от КВС на местност „Аръшов трап", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-4 от 08.01.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.62 314.32 KB

63. Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на План за регулация на УПИ III ОБЩ. и УПИ IV ОБЩ., кв. 152, по плана на гр. Стара Загора, и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, във връзка със Заявление вх. № 19-06-39/04.02.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.63 327.19 KB

64. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.112.11 по КК на местност „Вадата", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-27 от 27.01.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.64 314.58 KB

65. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 от КК на м. „Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-53/23.02.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатори 68850.48.25 и 68850.48.26 през „полски път" с идентификатор 68850.48.840 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост –Заявление № 10-01-1107/23.02.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.65 431.97 KB

66. Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I - спорт, атракции, озеленяване и рекреация и План за застрояване за новообразуваните: УПИ I - спорт, атракции, озеленяване и рекреация и УПИ V -7134, кв. 334а, по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-33-93 от 27.02.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.66 326.66 KB

67. Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация и застрояване на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 154/23.01.1989г. в частта му за УПИ І – Комплексно жил. строителство и подземни гаражи в кв. 167А , улица о.т. 4322 – о.т. 4323 – о.т. 4324, улица о.т. 4323 – о.т. 4325 , ПИ 72 и ПИ 73 по заявление вх.№ 19 – 06 – 16/14.01.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.67 191.83 KB

68. Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1602 по протокол № 38 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27.11.2014г за даване съгласие за издаване на Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.68 199.45 KB

69. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с кадастрален № 044028 по КВС на землище с. Бъдеще, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-44 от 16.02.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.69 317.91 KB

70. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 016021 от КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-41 от 10.12.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.70 315.27 KB

71. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел.схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.61.12 от КК на землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-35/ 04.02.15 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 70202.61.12 през „полски път" с идентификатор 70202.61.69 от КК на землище с. Сулица, общ. Стара Загора – публична общинска собственост – Заявление № 10-01-558/ 30.01.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.71 432.22 KB

72. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 069011 от КВС на землище с. Лозен, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.72 314.76 KB

73. Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.170.37 по КК на местност „Берекет могила", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-58 от 27.02.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.73 314.77 KB

74. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.117.16 от Кадастралната карта на землище гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.74 391.16 KB

75. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 017031 от КВС на землище с. Лясково, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.75 314.43 KB

76. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ 204.82 и ПИ 204.68 по плана на новообразуваните имоти на местност „Каменна могила", землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-20/ 20.01.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.76 329.16 KB

77. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 086010 от КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-31 от 30.01.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.77 315.84 KB

78. Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 19-12-118/01.08.2014 г. в частта му за УПИ ХХІІ – 3328 в кв. 78 и улица – тупик о.т. 2067а – о.т. 2067б по предложение вх.№ 10 – 01 – 476/26.01.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.78 191.46 KB

79. Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на с. Остра могила, община Стара Загора, одобрен със заповед № 17/11.01.2006 г в частта му за УПИ VІІ – за църква в кв. 19 по заявление вх.№ 10-32-32/30.01.2015 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.79 188.82 KB

80. Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 5070/29.12.1990 г. в частта му за УПИ І – КОО в кв. 522 и улица о.т. 4916 – о.т. 4880 по предложение вх.№ 10 – 01 – 7699/30.12.2014 г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.80 190.39 KB

81. Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ № IX-301 (ПИ с идентификацонен № 68970.502.301) и УПИ № XIV-301 (ПИ с идентификацонен № 68970.502.412) от кв. 5 по плана на с. Старозагорски бани и План за застрояване на преномерирания имот: УПИ № XIV-301 - план-извадка от новия проект за ПУП - ПРЗ на с. Старозагорски бани, Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.81 317.88 KB

82. Питания.

 Становища на постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали