Дневен ред за заседание № 44, което ще се проведе на 30.04.2015

Размер на шрифта: A A A

1.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене

Предложение по т.1

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства в Община Стара Загора – второ четене.

Предложение по т.2

3.Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, свикано за 11 май 2015 г. и определяне на становището на община Стара Загора по всяко от проекто-решенията по предложения дневен ред.

Предложение по т.3

4.Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Борса" –Стара Загора АД , насрочено на 14.05.2015г., при липса на кворум 29.05.2015г.

Предложение по т.4

5.Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2014 година

Предложение по т.5

6.Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2014 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда с период на действие 2009 - 2015 г."; „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора с период на действие 2011 - 2015 год.", „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора с период на действие 2011 -2020 год." и „Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми в района на община Стара Загора за периода 2013-2015 г."

Предложение по т.6

Приложение по т.6

7.Провеждане на конкурс за управител на „Център за кожновенерически заболявания-Стара Загора" ЕООД

Предложение по т.7

Приложение по т.7

8.Даване на съгласие на „Дентален център – I " ЕООД за бракуване на ДМА

Предложение по т.8

Приложение по т.8

9. Освобождаване от такса за ползване на детска градина за три деца от едно семейство.


10. Временни преместваеми обекти, общинска собственост, находящи се на територията на гр.Стара Загора

Предложение по т.10

11. Временни преместваеми обекти, находящи се територията на гр.Стара Загора

Предложение по т.11

Приложение по т.11

12.Придобиване на имот, собственост на Министерството на отбраната, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Одринска епопея"

Предложение по т.12

13.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СОУ „ Максим Горки"

Предложение по т.13

14.Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Лястовица 33-БГ" гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост

Предложение по т.14

15.Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионален съюз на потребителите – гр.Стара Загора като член на СНЦ „ Федерация на потребителите в България" гр.София върху имот – частна общинска собственост .

Предложение по т.15

16.Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии /по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Генчо Христов Генов /поч. на 26.08.2014г

Предложение по т.16

17.Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии /по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Петко Тинев Петков, починал на 11.02.2010год. – Тинко Петков Тинев, род. на 28.11.2001г

Предложение по т.17

18.Предложение за решение за отпускане на персонални пенсии /по чл. 92 от КСО и чл. 7, ал. 2, т. 1 от НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ на наследника на починалия Никола Георгиев Георгиев, починал на 27.04.2010г.- Георги Николов Георгиев.

Предложение по т.18

19.Промяна на Решение N 1751 по Протокол N 43 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 26 март 2015 година.

Предложение по т.19

20.Частично изменение на ПУП – ПР в кв. 65, с. Горно Ботево, община Стара Загора и обявяване на част от улица за частна общинска собственост

Предложение по т.20

21.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV277, кв. 12 по ПУП на с. Богомилово

Предложение по т.

22.Изкупуване на вилна сграда, находяща се УПИ VI общ., кв. 1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Предложение по т.22

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ XII5385, кв. 288 по ПУП на гр. Стара Загора

Предложение по т.23

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ XVIII 3331,3332 в кв.78 по ПУП на гр.Стара Загора

Предложение по т.24

25. Продажба на имоти с № № 000083, 000084, 000214, 000289, 023001 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора

Предложение по т.25

26.Продажба на имоти с № № 000005, 000018, 000048, 000078 и 000084 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово,

община Стара Загора

Предложение по т.26

27.Продажба на имоти с № № 016041, 024022 и 025025 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Еленино, община Стара Загора

Предложение по т.27

28. Продажба на урегулиран поземлен имот VI107, кв.18 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Предложение по т.28

29.Продажба на общинско жилище, находящо се на ул."Л.Каравелов" бл.1, на настанен в него наемател.

Предложение по т.29

30. Изкупуване на пететажна масивна стопанска сграда, находяща се на ул. „Антон Марчин" №51, град Стара Загора

Предложение по т.30

31. Продажба на имоти с № № 014035, 018008, 028016, 028050, 043021, 047016, 051026 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора
Предложение по т.31

32. Продажба на имоти с № № 085072, 104005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора

Предложение по т.32

33. Продажба на новообразуван имот № 201.10 - частна общинска съсобственост, находящ се в землището на с. Елхово, община Стара Загора

Предложение по т.33

34.Продажба на имоти с №№ 000424, 000502, 001081, 023002, 039024 и 052037 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Михайлово, община Стара Загора

Предложение по т.34

35. Продажба на имоти с №№ 000274, 000277 и 000279 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Предложение по т.35

36. Продажба на имоти с №№ 000006, 000009, 016002, 016003, 016004, 033006 и 035011 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Предложение по т.36

37.Продажба на общинско жилище, находящо се на ул. „П. Р. Славейков" № 1, на настанен в него наемател
Предложение по т.37

38.Прекратяване на съсобственост в УПИ IX375, кв. 36 по ПУП на с. Змейово чрез замяна

Предложение по т.38

39. Продажба на имоти с №№ 000467, 000469, 101012, 104004, 176009, 193018, 208011 и 211005 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Лозен, община Стара Загора

Предложение по т.39

40. Продажба на имоти с №№ 000090, 028006, 029012, 055005, 134013, 148001, 154004 и 187016- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора

Предложение по т.40

41. Продажба на имоти с №№ 021001, 026011, 034010, 041006, 079001, 098006, 106009 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Елхово, община Стара Загора

Предложение по т.41

42. Промяна на НТП на ПИ №000648 по КВС на с. Хрищени, Община Стара Загора с площ от 101 687 дка. и АОС /публична/ №11443 от 14.03.2013 г. с НТП „ Пасище, мера".

Предложение по т.42

43. Смяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти, общинска собственост от имоти с НТП „Пасища, мера" в имоти с НТП „Изоставена нива"в землището на с. Остра Могила, Община Стара Загора.

Предложение по т.43

44.Възлагане управлението на рибните ресурси във водните обекти –ПОС, представляващи : Имот N 000228, с площ 238742 кв.м., с начин на трайно ползване : Водоем, находящ се в землището на с.Братя Кунчеви, ЕКАТТЕ 060197, Община Стара Загора, при граници и съседи : N000227- пасище, мера-земи, N 000298- пасище, мера-земи,N 000230- пасище, мера-земи, N 000229-наводнена нива, съгласно надлежно вписан Акт за общ.собственост N 00767/04.02.2000г.

Предложение по т.44

45.Предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Изработването на проект за ПУП - План за регулация за поземлен имот пл.сн. №3079 по План за регулация одобрен със заповед № 443/28.04.1960г, при което се променя :
ПУП – ПР, одобрен със заповед № 443/28.04.1960г в частта му за улицата, западно от ПИ №3079 и ПУП – ПР на кв. „Бедечка, одобрен с Решение № 283, в Протокол № 10 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.06.2012 г. на кв. „Бедечка в частта му за улица с о.т. 8019-8018 - 8017 и УПИ І - 104 за водни площи в кв. 801 по заявление вх.№ 19 – 06 – 54/26.02.2015г.

Предложение по т.45

46.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.223 по плана на новообразуваните имоти на местн."Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-68 от 10.03.2015 год.

Предложение по т.46

47.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 019017 по КВС на местност „Пандъка", землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-63 от 09.03.2015 год.

Предложение по т.47

48.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 132007 от КВС на местност "Варницата", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-85/ 24.03.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 132007, през полски път № 000576 от КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-1705/ 24.03.2015 г.

Предложение по т.48

49.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външeн водопровод на ПИ № 042054 от КВС на местност "Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-70/ 10.03.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външeн водопровод на ПИ № 042054, през ПИ № 000169 – „храсти" и полски път № 000224, землище с. Ново село, Община Ст. Загора - Заявление 10-01-1383/ 10.03.2015 г.

Предложение по т.49

50.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 083044 и ПИ № 083043 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.
Предложение по т.50


51. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътна връзка от ПИ № 000169 до ПИ № 042054 от КВС на местност "Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора - Заявление № 19-06-74/ 16.03.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на пътна връзка до ПИ № 042054, през ПИ № 000169 – „храсти" от КВС на местност "Баба корсу", землище с. Ново село, Община Ст. Загора - Заявление 10-01-1496/ 16.03.2015 г.
Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ № 000169 „храсти" от КВС на местност "Баба корсу", землище с. Ново село, Община Ст. Загора – публична общинска собственост.

Предложение по т.51

52.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 042054 от КВС на местност "Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-71/ 10.03.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 042054, през ПИ №№ 000169, 000170 – „храсти" и полски път № 000224 от КВС на землище с. Ново село, Общ. Ст. Загора, във връзка със Заявление 10-01-1383/ 10.03.2015 г.

Предложение по т.52

53.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за прокарване на трасе на обект: „Оптична кабелна линия 102-10/ТШ2 – 122-102/ТШ1", през имоти общинска публична собственост в землищата на гр. Стара Загора, с. Могила, с. Преславен, с. Калитиново, с. Хрищени, с. Дълбоки, с. Оряховица и с. Братя Кунчеви.
Предварително съгласие за прокарване през улици – публична общинска собственост, в частта от трасетата в урбанизираната територия на с. Могила, с. Преславен и с. Калитиново, съгласно приложения Трасировъчен план.

Предложение по т.53

54.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на „Оптична кабелна линия 122-124/ ТШ 1-1-113" през местен път №№ 313.591 и 513.61 и път от републиканската пътна мрежа № 513.7 в землището на гр. Стара Загора; селскостопански, горски, ведомствен път № 003180 и местен път № 003130 в землище с.Змейово, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление № 19-06-306/ 10.12.2014 год.

Предложение по т.54

55. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 259.260 по плана на новообразуваните имоти на местн."Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-67 от 10.03.2015 год.

Предложение по т.55

56. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен № 001697 по КВС на местност „Бой сой", землище с. Змейово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-36 от 04.02.2015 год.

Предложение по т.56

57. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 016021 от КВС на местност „Герена", землище с. Калитиново, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-60 от 04.03.2015 год.

Предложение по т.57

58. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 024099 по КВС на местност „Полените", землище с. Люляк, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-92 от 31.03.2015 год.

Предложение по т.58

59. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 068007 от КВС на местност "Сараджарка", землище с. Ракитница, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-59 от 27.02.2015 г.

Предложение по т.59

60.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.48.8 от Кадастралната карта на местност „Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-69/ 10.03.2015 г.

Предложение по т.60

61.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 70202.154.190 по КК на м. "Балабана", землище с. Сулица, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-38/ 04.02.2015 г.

Предложение по т.61

62.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен № 118027 по КВС на м. „Казлера", землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-37 от 04.02.2015 год.

Предложение по т.62

63.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлени имоти /ПИ/ с кадастрален №№ 118031 И 118032 от КВС на м. „Казлера", землище с. Богомилово, общ. Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-93/ 31.03.2015 г.

Предложение по т.63

64. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 102001, ПИ № 102002 и ПИ № 102004 по КВС на местн. „Тетрата", землище с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект: : „ГРОБИЩЕН ПАРК НА ГР. СТАРА ЗАГОРА", във връзка със Заявление рег. № 10-33-123/ 30.03.2015 год.

Предложение по т.64

65. Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ № III 12054, кв. 666 и План за застрояване на новообразувания УПИ № III 570, кв. 666 по план-извадка на проекта за ПУП – ПРЗ за кв. Железник, гр. Стара Загора, във връзка със З1.

Предложение по т.65

66.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на уличeн водопровод за захранване на ПИ № 257019 и ПИ № 257017 от КВС на землище с. Кирилово, Община Стара Загора - Заявление № 19-06-87/ 25.03.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на уличeн водопровод за захранване на ПИ № 257019 и ПИ № 257017, през ПИ № 000646 „за селскостопански, горски ведомствен път" по КВС на землище с. Кирилово, Община Стара Загора - Заявление 10-01-1779/ 26.03.2015 г. заявление № 19-06-94 от 01.04.2015 г.

Предложение по т.66

67. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 076023 от КВС на местност "Старите лозя", землище с. Арнаутито, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-61/09.03.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 076023, през полски път № 076017 от КВС на землище с. Арнаутито, Община Ст. Загора, във връзка със Заявление 10-01-1983/ 06.04.2015 г.

Предложение по т.67

68. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и Специализирана план - схема за обект „Оптичен кабел" от КШ № 466/II-16.01 до КШ № 1 (до ел. подстанция „К. Ганчев"), през ПИ с идентификатори 68850.112.258, 68850.115.213, 68850.115.214, 68850.525.22, 68850.525.1504 и 68850.525.1522 по КК на землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-65/ 10.03.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП за преминаване на кабелно трасе на обект „Оптичен кабел от КШ № 466/II-16.01 до КШ № 1", през „местен път" № 68850.112.258; „за селскостопански, горски, ведомствен път" № 68850.115.214; „за друг поземлен имот за движение и транспорт" № 68850.525.1504 и „за първостепенна улица" № 68850.525.1522 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост, във връзка със Заявление № 10-01-191/ 14.01.2015 г.

Предложение по т.68

69. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване на ПИ № 038001 от КВС на землище с. Борилово, Община Стара Загора.

Предложение по т.69

70. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 098011 от КВС на землище с. Памукчии, Община Стара Загора.

Предложение по т.70

71. Одобряване на план - схема за поставяне на „Временен преместваем търговски обект" на територията на парк „Митрополит Методи Кусев", в ПИ с идентификатор 68850.508.59 по Кадастралната карта на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-1566 от 18.03.2015 год.

Предложение по т.71

72.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и устройствена план - схема за нов БКТП в ПИ с идентификатор 77476.505.13 от КК на землище с. Хрищени, Община Стара Загора и кабел 20 кV от подстанция „Стара Загора" в ПИ с идентификатор 68850.517.508 от КК на кв. „Голиш", гр. Стара Загора до новия БКТП – част от КПИИ

Предложение по т.72

73.Таксиметров превоз на пътници на територията на община Ст. Загора

Предложение по т.73

74. Питания

Становища на Постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали