Дневен ред за заседание № 45, което ще се проведе на 28.05.2015

Размер на шрифта: A A A1.Проект на Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора- първо четене

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1 286.28 KB,Приложение към т.1 414.71 KB 

2.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора- първо четене

Вносител:Гергана Микова- Общински съветник

Предложение по т.2 135.68 KB

3.Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3 351.5 KB

4.Подготовка и подаване на Инвестиционна програма и проектни предложения към нея в съответствие с Плана за реализация (матрица-бюджет) към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Стара Загора за финансиране по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.4 195.45 KB

5.Придобиване на имоти – държавна собственост, находящи се в с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.5 188.88 KB

6.Използване на възможностите на свободния енергиен пазар.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 229.21 KB

7.Съгласуване на годишен план за 2015г. и Стратегически план за периода 2015-2017 година на звено „Вътрешен одит" при Община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 236.79 KBПриложение към т.7 539.72 KBПриложение към т.7 536.54 KB

8.Приемане на финансовите отчети за 2014г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.8 451.23 KBПриложение към т.8 182.09 KBПриложение към т. 8 168.52 KB

9.Поемане на задължение до 1 659 402,85 лева (един милион шестстотин петдесет и девет хиляди четиристотин и два лева, осемдесет и пет стотинки) и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.9 284.18 KB,Приложение към т.9 167.25 KB

10.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот –публична общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Клуб по стрелба Стара Загора" – гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.10 325.65 KB

11.Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Лястовица 33-БГ" гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.11 275.47 KB

12.Смяна на начина на трайно ползване на поземлен имот – общинска собственост от имот с НТП „пасища" в имот с НТП „нива" в землището на град Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.12 234.88 KB

13.Прекратяване на съсобственост в УПИ V746, кв. 71 по ПУП на с. Хрищени
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.13 190.73 KB

14.Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII156, кв. 7 по ПУП на с.Дълбоки
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.14 192.07 KB

15. Прекратяване на съсобственост в УПИ XII294, кв. 34 по ПУП на с. Остра могила
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.15 190.89 KB

16.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII178, кв. 9а по ПУП на с. Оряховица
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.16 191.56 KB

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХII122, кв.482 по ПУП на гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.17 193.94 KB

18.Доброволна делба на имоти в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 228.71 KB

19.Доброволна делба на имоти в кв. 1518 – „Три чучура- юг" по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 229.29 KB

20.Продажба на урегулиран поземлен имот XIСОНС , кв. 24 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.20 253.02 KB

21.Продажба на урегулиран поземлен имот VIIСОНС , кв. 23 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21  252.24 KB

22.Продажба на имоти с № № 000392, 000394, 074017 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Петрово, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 245.07 KB

23.Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.305.453, местност „Правия камък", землище на гр. Стара Загора – частна общинска собственост
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 244.53 KB

24.Продажба на имоти с № № 000416, 000468, 142044 и 174020 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Яворово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 202 KB

25.Продажба на поземлени имоти с идентификатори: 70202.60.4, 70202.60.16, 70202.88.3, 70202.110.51 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Сулица, община Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 326.54 KB

26.Продажба на имоти с № № 000230, 005014, 007014 и 096012 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 252.34 KB

27.Продажба на имоти с № № 000119, 019011, 036009, 036031 и 048019 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 253.92 KB

28. Продажба на УПИ XXXVI1609, УПИ XXXVII1610, УПИ XXXVIII1611, УПИ XXXIX1612 кв.4870 - кв. „Кольо Ганчев", по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 297.57 KB

29.Продажба на имоти с № № 000258 и 031008 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Маджерито, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.29 243.86 KB

30.Продажба на имоти с № № 027014, 029010, 040001, 160001 и 166007 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пъстрово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 252.43 KB

31.Продажба на имоти с № № 000192, 000260, 102006 и 112004 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 248.22 KB

32. Продажба на имоти с № № 217018, 232001 и 233001 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.32 249.95 KB

33.Продажба на имоти с № № 087010, 098004, 175008, 185003, 185009 и 193010 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.33 254.36 KB

34. Продажба на УПИ XV59, кв.84- Лозенец-разширение, по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.34 246.39 KB

35.Продажба на имоти с № № 080018, 085015, 106023 и 106044– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.35 250.42 KB

36.Продажба на имоти с № № 000123, 016008, 049028, 049029 и 051005– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ново село, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.36 256.58 KB

37.Продажба на имоти с № № 023003, 023022, 032130, 032131 и 034016– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Люляк, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.37 204.06 KB

38.Продажба на имоти с № № 082026, 085005, 091017, 096001 и 103004– частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Богомилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.38 403.16 KB

39.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.41 по плана на новобразуваните имоти на местност „Асанов трап", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-104/ 07.04.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.39 315.39 KB

40.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.114 по плана на новобразуваните имоти на местност „Седми километър", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-105/ 07.04.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.40 315.21 KB

41.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 304.691 по плана на новобразуваните имоти на местност „Карасиврия", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-113/ 21.04.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.41 316.47 KB

42.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.118 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-103/ 07.04.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.42 316.95 KB

43.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 114011 по КВС на местност „Реката", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-107 от 14.04.2015 год
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.43 356.01 KB

44.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на Плана за регулация за УПИ I училище и спорт и ПИ 12504, кв. 644б и План за застрояване за новообразувания УПИ XLV-123 в кв. 644б, по план-извадка на проекта за ПУП – ПРЗ за кв. Железник, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-102/ 07.04.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.44 320.1 KB

45.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ № 083044 и ПИ № 083043 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.45 314.36 KB

46.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.137.23 от Кадастралната карта на местност „Герена", землище гр. Стара Загора.

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.46 318.1 KB

47. Питания.

Становища на Постоянните комисии 657.9 KB

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали