Дневен ред за заседание № 46, което ще се проведе на 25.06.2015

Размер на шрифта: A A A

Полагане на клетва.

1.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на община Стара Загора – второ четене.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1  289.58 KB ,Приложение към т.1 417.77 KB

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. - Решение № 1627 от 18.12.2014 г./ - първо четене.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.2 154.5 KB

3. Одобряване на промени в числеността на местните бюджетни дейности, считано от 01.07.2015 година и вътрешни компенсирани промени в разходната част на Бюджет 2015.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3 291.37 KB, Приложение към т.3 356.67 KB

4.Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Стара Загора за 2016г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.4 306.35 KB,Приложение към т.4 326.64 KB
5.Вземане на решение за закриване на Дом за деца с умствена изостаналост с. Сладък кладенец, община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.5 306.7 KB

6.Вземане на решение за закриване на Дом за деца с умствена изостаналост с. Петрово, община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 310.28 KB

7. Одобряване на списък с имоти частна общинска собственост в кв.86, кв.85 и кв.84 в „Лозенец –разширение" по плана на гр.Стара Загора, за които лица с установени жилищни нужди могат да кандидатстват за учредяване на безсрочно безвъзмездно право на строеж и определяне на условията към лицата.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 384.03 KB

8. Одобряване на план-схема за поставяне на „Паметник в чест на великия български държавник ТЕРВЕЛ", с местоположение: УПИ № I за археологичен комплекс, античен форум, западна порта и антична сграда от античен град на Августа Траяна, многоетажни паркинги и КОО, кв.1, по плана на гр. Стара Загора – Заявление вх. № 10-01-3251 от 10.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.8 313.7 KB

9. Изграждане на „Паметник на загиналите жители от с. Ново село, Община Стара Загора, участвали в Балканските и двете световни войни"
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.9 263.26 KB

10. Откриване процедура за приватизация, утвърждаване цена и условия за продажба на Общински нежилищен имот за стопански цели, представляващ застроен УПИ LVI6068, в кв. 4 – „Индустриален" по плана на гр. Стара Загора по реда на ЗПСК
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.10 279.95 KB

11.Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионален съюз на потребителите – гр.Стара Загора като член на СНЦ „ Федерация на потребителите в България" гр.София върху имот – частна общинска собственост .
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.11 269.01 KB

12. Временни преместваеми обекти, находящи се на територията на гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.12 227.41 KB, Приложение към т.12 118.76 KB

13. Именуване на улици на територията на Община Стара Загора.
Вносител:Емил Христов- Председател ОбС

Предложение по т.13 230.24 KB

14. Отпускане на еднократна персонална помощ на детето – ДИАНА КОЛЕВА КОЛЕВА чрез неговия законен представител –Моника Димитрова Колева
Вносител:Илка Петкова- Председател на ПК

Предложение по т.14 138.22 KB

15.Отпускане на еднократна персонална помощ на Александър Константинов Павлов, с постоянен адрес: гр. Стара Загора
Вносител:Илка Петкова-  Председател на ПК

Предложение по т.15 135.22 KB

16. Прекратяване на съсобственост в УПИ XVIII 368 , кв.25 по ПУП на с.Християново
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.16 191.75 KB

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII 676 , кв.35 по ПУП на с.Хрищени
Вносител:Живко Тодоров-  Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.17 191.22 KB

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ I 32, кв.32 по ПУП на с.Ракитница
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 191.47 KB

19.Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 68850.253.2 в землището на гр.Стара Загора , местност „Бойчо Бунар"
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 192.72 KB

20.Продажба на имоти с идентификатори 68850.11.8; 68850.94.43; 68850.94.44; 68850.205.18; 68850.219.11; 68850.57.801- частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.20 255.38 KB

21.Продажба на имот с № 017042 –частна общинска собственост, находящ се в землището с. Лясково, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21 245.53 KB

22.Продажба на новообразуван имот с № 310.37 - частна общинска собственост , находящ се в землището на с.Лясково, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 243.4 KB

23. Продажба на имот с № 000260 по КВС на с.Руманя, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 240.24 KB

24. Продажба на имот с №017001- частна общинска собственост , находящ се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 244.48 KB

25. Продажба на имот с №000890 - частна общинска собственост , находящ се в землището на с. Змейово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 244.79 KB

26. Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.8.901, местност „ Горната чешма" , землището на гр.Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 245.88 KB

27.Продажба на УПИ III121, кв.644а-кв."Железник" по ПУП на гр.Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 248.7 KB

28. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.12 г.,в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение№695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. - Решение № 1627 от 18.12.2014 г./ - второ четене.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 154.5 KB

29.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.170.38 от КК на местност "Берекет могила", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-138/ 26.05.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.170.38, през ПИ №№ 68850.170.40 и 68850.170.41 – „за селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ № 68850.170.39 – „за друг вид водно течение, водна площ, съоражение" от КК на землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-2551 от 05.05.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.29 358.24 KB

30.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентиф. 68850.170.38 от КК на местност "Берекет могила", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-123/ 11.05.2015г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.170.38, през ПИ №№ 68850.170.40 и 68850.170.41 – „за селскостопански, горски, ведомствен път" и ПИ № 68850.170.39 – „за друг вид водно течение, водна площ, съоражение" от КК на землище гр. Стара Загора – общинска собственост, във връзка със Заявление 10-01-2631 от 11.05.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 358.2 KB

31.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.459 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-132 от 19.05.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 316.81 KB

32.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.322 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-133 от 19.05.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.32 316.83 KB

33. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 082012 по КВС на местност „Друма", землище с. Змейово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-140 от 26.05.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.33 356.15 KB

34.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.222.9 от Кадастралната карта на местност „Комлука", землище гр. Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-124 от 12.05.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.34 312.08 KB

35.Разрешение за изработване на проект за ПУП- ПЗ за ПИ с идентификатор 68850.259.374 по КК на местност „Съборената кюприя" , гр.Ст.Загора, във връзка с заявление N 19-06-157/ 02.06.15г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.35 316.7 KB

36.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.234.802 от кадастралната карта на местност „Зора", землище гр. Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-159/ 02.06.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.36 314.47 KB

37.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 081047 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-152 от 02.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.37 314.94 KB

38. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 076012 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-149 от 02.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.38 314.85 KB

39.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 076013 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-150 от 02.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.39 315.13 KB

40.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 082006 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-151 от 02.06.2015год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.40 315.23 KB

41.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 088070 от КВС на местност „Козу кулак", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-153 от 02.06.2015год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.41 314.97 KB

42.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ №№ 076012, 076013, 082006 и 081047 от КВС на землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.42 319.87 KB

43.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.141 по плана на новообразуваните имоти на местност „До селото", землище с. Ново село, Община Стара Загора – Заявление № 19-06-146/02.06.2015год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.43 315.83 KB

44.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.20 по КК на местност „Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-158 от 02.06.2015год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.44 316.96 KB

45.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.257.252 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-155/02.06.2015год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.45 315.9 KB

46.Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП за преминаване на кабелно трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 през „селскостопански, горски, ведомствени пътища" с идентификатори: 68850.162.19; 68850.161.432 и 68850.161.435 и „води и водни площи" с идентификатор 68850.161.61 от КК на землище гр. Стара Загора – публична общинска собственост – Заявление № 10-01-163/13.01.15г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.46 428.98 KB

47.Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр.Стара Загора, одобрен с решение №300/20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора за УПИ IV- 3481, кв. 7001 и улица о.т 2113- о.т 2079, във връзка с Заявление рег. №10-33-193/ 20.05.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.47 317.12 KB

48. Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр.Стара Загора, одобрен с решение №300/20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора за УПИ IV- 3415, УПИ IX – 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, УПИ I – 3415в кв. 80 и улица о.т 2098- о.т2088, във връзка с Заявление рег. №10-33-192/ 20.05.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.48 318.3 KB

49. Предварително съгласие за изработване на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр.Стара Загора, одобрен с решение №357/13.12.2014г. на Общински съвет Стара Загора за УПИ II – 14901, УПИ III- 14901, УПИ VIII- за озеленяване и паркинг , УПИ I –Компл. Жил. Строителство в кв.2515, и улица о.т 1351 – о.т 4503, във връзка с Заявление рег. №10-01-1535/ 17.03.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.49 317.74 KB

50.Предварително съгласие по чл.30., ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на пътна връзка до ПИ № 68850.180.580., през ведомствен път №68850.180.574, премостване на напоителен канал /ПИ / № 68850.180.573, и промяна предназначението на част от ведомствен път /ПИ/ № 68850.123.260 от КК на землището на гр.Стара Загора, в размер 62,46 кв.м , във връзка с Заявление рег. №10-01-2582/ 07.05.2015г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.50 358.06 KB

51.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ № 042054 от КВС на местност „Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.51 314.69 KB

52. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ № 042054 от КВС на местност „Баба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.52 314.59 KB

53. Питания.

Становища на Постоянните комисии 629.99 KB

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали