Дневен ред за заседание № 47, което ще се проведе на 30.07.2015

Размер на шрифта: A A A

1. Актуализирана бюджетна прогноза на Община Стара Загора за периода 2016 - 2018 година на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1  221.96 KB

2. Поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора"
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.2  362.49 KB

3. Изменение и допълнение на Решение № 550 по Протокол №17 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 20.12.2012г., изменено и допълнено с Решение № 1903 по Протокол № 46 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.06.2015г. за определяне на зони на населените места на територията на община Стара Загора.

Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3 183.68 KB

4. Актуализиране на Списъка на средищните училища за учебната 2015/2016 година в Община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.4  235.63 KBПриложение към т.4 275.99 KB

5. Финансиране на маломерни паралелки в общинските училища в Община Стара Загора за учебната 2015/2016 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.5 246.26 KBПриложение към т.5

6. Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 304.7 KBПриложение 1 към т.6 472.33 KB Приложение 2 към т.6 378.23 KB

7. Разкриване на услугите „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи" като делегирана държавна дейност.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 312.68 KB

8. Попълване съставите на Постоянната комисия по законност и обществен ред и Постоянната комисия за борба с корупцията и предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси по чл. 25 от ЗПРКИ.
Вносител:Емил Христов- Председател ОбС

Предложение по т.8 135.77 KB

9. Приемане на Анализ за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора за периода 01.01.2015г. – 30.06.2015г.
Вносител:Емил Христов- Председател ОбС

Предложение по т.9 203.95 KB Приложение към т.9 449.53 KB

10. Одобряване на Споразумение за партньорство с Войводство Lodz, Полша за изпълнение на проект „Европейските региони развиват европейско гражданство" финансиран от Европейската Комисия в рамките на програма „Европа за гражданите".
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.10 221.24 KB

11. Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора" АД, насрочено на 26.08.2015г., при липса на кворум 10.09.2015г.
Вносител:Емил Христов-Председател ОбС

Предложение по т.11 223.79 KB

12. Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 3, т. 4 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, ЗА ОДОБРЯВАНЕ КАНДИДАТА д-р РАЙНА ПАНАЙОТОВА ГЪРДЕВА, като спечелил конкурса ЗА УПРАВИТЕЛ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ - ЦЕНТЪР ЗА КОЖНОВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - СТАРА ЗАГОРА ЕООД, с ЕИК:000812186.
Вносител:д-р Даниел Вълчев-Председател на Комисията за избор на управител

Предложение по т.12 140.17 KB

13. Даване на съгласие на „Център за психично здраве" ЕООД за бракуване на ДМА.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.13 306.25 KB

14. План за действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.14 258.37 KB

15.Съгласие за носене на дежурства от доброволците от Доброволно формирование № СТ-232-01 към Община Стара Загора, за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отсраняване на последиците от тях.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.15 429.18 KB

16.Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.16 677.02 KB

17. Предложение от Министъра на земеделието и храните за замяна на поземлен имот – частна държавна собственост № 000608 в землището на с. Хрищени, ЕКАТТЕ 77476, община Стара Загора, с част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора на бул. „Цар Симеон Велики" № 102
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.17 156.67 KB

18. Безвъзмездно прехвърляне на части от общински имоти на територията на община Стара Загора, засегнати от изграждането на обект: Път І-5 участък Летище „Стара Загора" – АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+203.5, участък от км 236+323 до км 240+923 и участък от 240+923 до км 241+203.53 – изместване на инженерна инфраструктура и обект: Път І-5 участък Летище „Стара Загора" – АМ „Тракия" от км 236+323 до км 241+482.80 – напоителен канал, осъществяващ връзката между напоителни канали Р-3 и 12-Г-10
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 285.17 KB

19. Обявяване на имот за частна общинска собственост
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 243.31 KB

20. Обособяване на имот с идентификатор 68850.521.69 по КККР на гр. Стара Загора, представляващ УПИ № I Общ , кв. 16"Зора" по плана на гр. Стара Загора за частна общинска собственост.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.20 317.59 KB

21. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Сдружение „Свят без граници"
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21 317.79 KB

22. Промяна на границите на новообразувани имоти № 300.10, № 300.11, № 300.12, № 300.13 и № 300.508 в местност „Ай бунар", землище с. Пряпорец и обявяване на имот № 300.508 за частна общинска собственост
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 194.44 KB

23. Промяна на регулацията в кв. 607 по плана на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 192.23 KB

24. Учредяване право на строеж за изграждане на „Заведение за хранене и развлечения" в УПИ V7134 , кв. 334а по плана на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 289.71 KB

25. Учредяване право на строеж за изграждане на навес за отоплителни материали в Поземлен имот с идент. № 68850.512.443, урегулиран в УПИ V360,361 кв. 30 – „Лозенец" по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 198.9 KB

26. Учредяване право на строеж за изграждане на ателие за творческа дейност в УПИ IIIобщ., кв. 689 по ПУП на гр. Стара Загора (имот с идент.№ 68850.523.5705)
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 207.63 KB

27. Прекратяване на съсобственост в кв. 1005 по ПУП на гр. Стара Загора чрез замяна
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 201.25 KB

28. Прекратяване на съсобственост в кв. 525 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 227.55 KB

29. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор № 68850.255.78 по КККР на гр. Стара Загора, местност „Бойчо Бунар"
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.29 263.02 KB

30. Прекратяване на съсобственост в УПИ І407 в кв. 494 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 193.34 KB

31.Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идент. 68850.504.6610, урегулиран в УПИ VІ5377,5378 в кв. 288 по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 194.63 KB

32.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ183, кв. 13 по ПУП на с. Колена
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.32 190.66 KB

33.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ10, кв. 1 по ПУП на с. Петрово
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.33 189.57 KB

34. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV152, кв. 56 по ПУП на с. Хрищени
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.34 190.81 KB

35.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ411, кв. 27 по ПУП на с. Змейово
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.35 190.93 KB

36.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ53, кв. 5 по ПУП на с. Богомилово
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.36 191.3 KB

37.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ744, кв. 28 по ПУП на с. Богомилово
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.37 192.14 KB

38. Прекратяване на съсобственост в УПИ І91, кв. 13 по ПУП на с. Казанка
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.38 189.76 KB

39. Прекратяване на съсобственост в УПИ V28, кв. 3 по ПУП на с. Люляк
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.39 189.75 KB

40. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.503.297, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.40 194.32 KB

41. Продажба на УПИ І526, кв. 653 – кв. „Железник" по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.41 242.45 KB

42. Продажба на УПИ V801, кв. 126 – „Опълченски" по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.42 245.42 KB

43.Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.40.9.89 (гараж № 17, бл. 69, кв. „Три чучура-север") гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.43 257.19 KB

44. Продажба на УПИ ІV1877, кв. 16а по ПУП на гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.44 243.98 KB

45.Продажба на урегулиран поземлен имот Іза обществено и делово обслужване, кв. 21 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.45 251.29 KB

46. Продажба на урегулиран поземлен имот ІІобщ., кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.46 252.78 KB

47. Продажба на имот с №299002 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Кирилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.47 243.54 KB

48. Продажба на имоти с №№ 000178 и 000320 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.48 247.25 KB

49. Продажба на имот с № 036044 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Борилово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.49 243.53 KB

50. Продажба на имоти с №№ 000967, 086002, 086008, 086025, 086032, 086034 и 086036- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Змейово, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.50 258.82 KB

51. Продажба на имот с № 000263 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Остра могила, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.51 243.37 KB

52. Продажба на общинско жилище, находящо се в кв.„Три чучура-юг" бл. 56, на настанен в него наемател
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.52 207.95 KB

53. Продажба на имот с № 037001- частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.53 245.38 KB

54. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на „Битово - фекална канализация на с. Богомилово – I етап", главен клон I за ПИ № 000571, ПИ № 000748 и ПИ № 055005, по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-226/ 24.06.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на „Битово - фекална канализация на с. Богомилово – I етап", през ПИ № 000571 и ПИ № 000748, с нтп „полски път", землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.54 358.88 KB

55. Даване на Предварително съгласие и Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – промяна на План за регулация на с. Остра могила, одобрен със заповед № 2220/29.09.1995г. в частта му за улица с о.т. 46 – о.т. 47 – о.т. 48 – о.т. 49 във връзка със заявление вх.№ 10-33-237/02.07.2015г. и заявление вх.№ 10-01-3074/02.06.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.55 198.94 KB

56. Одобряване на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация на село Остра могила, община Стара Загора, одобрен със заповед № 17/11.01.2006г, в частта му за УПИ VII – „За църква" кв.19
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.56 198.34 KB

57. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план и ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 068007 от КВС на местност "Сараджарка", землище с. Ракитница, Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.57 313.51 KB

58. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.205.22 от Кадастралната карта на местност „Джелата", землище гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.58 317.16 KB

59. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 076023 от КВС на местност "Старите лозя ", землище с. Арнаутито, Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.59 314.37 KB

60. Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 132007 от КВС на местност "Варницата", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.60 315.06 KB

61. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.56 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лозята", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-184 от 07.07.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.61 355.58 KB

62. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 035021 по КВС на местност „Кайрака - Варница", землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-180 от 01.07.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.62 356.4 KB

63. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.20 по КК на местност "Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-158 от 02.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.63 316.75 KB

64. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.256.18 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-154/ 02.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.64 315.01 KB

65. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 68850.257.295 по Кадастралната карта на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-186/ 08.07.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.65 314.99 KB

66. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.171.275 по кадастралната карта на местност „Пясъка", землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-181/ 01.07.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.66 355.87 KB

67. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 085007 от КВС на местност „Кокарджик", землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-165 от 09.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.67 315.98 KB

68. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за част от ПИ № 086001 по КВС на местност „Кашал герен", землище с. Бъдеще, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-162 от 05.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.68 356.77 KB

69. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 089020 от КВС на местност „Козу кулак", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-147 от 02.06.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.69 314.68 KB

70. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.325 по КК на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-179 от 01.07.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.70 316.69 KB

71. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори 68850.48.51 и 68850.48.52 по КК на местност "Каймака", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-185 от 07.07.2015 год.
Вносител:Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.71 318.73 KB

72. Питания.

Становища на Постоянните комисии 584 KB

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали