Постъпили материали за Заседание 10, което ще се проведе на 26 май 2016г.

Размер на шрифта: A A A

Проект за дневен ред за Заседание 10, което ще се проведе на 26.05.2016

1.Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – второ четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1  305.72 KB

Приложение към т.1 133.08 KB

Предложение към т.1 123.49 KB

2.Наредба за рекламно - информационни елементи и рекламна дейност нa територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.2 528.21 KB

3.Изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Димо Димитров-Общински съветник

Предложение по т.3 224.54 KB

4.Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Стара Загора – първо четене.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.4 436.36 KB

5.Правилник за реда и условията за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора
Вносители: Янко Янков и Ивета Лазарова-Общински съветници

Предложение по т.5 572.36 KB

6.Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2016 година.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 235.67 KB

Приложение 1 към т.6 429.99 KBПриложение 2 към т.6 356.09 KB

7.Приемане на решение за създаване на Общинско предприятие „Управление, стопанисване и поддръжка на гробищни паркове“ на територията на Община Стара Загора.
Вносител: Илия Златев-Общински съветник

Предложение по т.7 140.83 KB

8.Одобряване на Споразумение за партньорство с град Била Церква, Украйна
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.8 227.58 KB

9.Одобряване на Споразумение за партньорство с град Велики Новгород, Русия
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.9 227.32 KB

10.Даване съгласие, Община Стара Загора да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.10 333.12 KB

11.Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2016г.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.11 304.35 KB

Приложение 1 към т.11 345.38 KBПриложение 2 към т.11 495.19 KB

12.Предоставяне на имоти – общинска собственост на НЧ „Родолюбци 2010“ с. Калояновец.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.12 399.34 KB

13.Учредяване право на строеж за изграждане на гараж и ОСД в имот с идент. № 68850.523.5638 (УПИ Iобщ. в кв. 690 по ПУП на гр. Стара Загора)
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.13 212.6 KB

14.Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 004054 в землището на с.Кирилово с ЕКАТТЕ 36899, Общ.Ст.Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.14 329.22 KB

15.Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с № 000 103 в землището на с. Ново село с ЕКАТТЕ 52252,Общ. Ст.Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.15 328.47 KB

16.Промяна на регулацията в кв.252 по плана на гр.Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.16 192.26 KB

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ II301 в кв. 41 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.17 189.98 KB

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ II220 в кв. 23 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.18 188.86 KB

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII253 в кв. 5 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.19 192.33 KB

20.Продажба на имоти със №№ 000334; 000600; 000673; 000701; 059001; - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Козаревец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.20 277.7 KB

21.Продажба на имоти със №№ 000608, 021005, 025042, 070017, 073001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Арнаутито, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21 254.53 KB

22.Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 38 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 256.83 KB

23.Продажба на урегулиран поземлен имот XIV196, кв. 42 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 254.36 KB

24.Продажба на урегулиран поземлен имот XVКОО, кв. 21 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 252.83 KB

25.Продажба на урегулиран поземлен имот VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 253.59 KB

26.Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 17 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 263.87 KB

27.Продажба на урегулиран поземлен имот в кв. 18 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.27 252.68 KB

28.Продажба на имоти със №№ 051019; 061005; 068021- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Ловец, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 198.22 KB

29.Продажба на имоти със №№ 000048 и 000078 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Борово, община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.29 245.74 KB

30.Продажба на Поземлен имот - частна общинска собственост с № 000159, находящ се в землището на с. Бенковски, общ. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 243.05 KB

31.Продажба на Поземлени имоти - частна общинска собственост с №№ 019014, 025017, 025029, 027003, 031009, находящи се в землището на с. Воденичарово, общ. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 252.61 KB

32.Разрешение за изработването на проекти за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за УПИ V–6137 в кв.1а и План за застрояване за УПИ V–6137 в кв.1а по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-109 от 12.04.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.32 332.06 KB

33.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора.
Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 058030 по КВС на местност „Под село“, землище с. Богомилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-60 от 29.03.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.33 322.51 KB

34.Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ № 086010 по КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, съгласно разпоредбите на чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ.
Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 086010 от КВС на местност „Карасулука“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-80 от 21.03.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.34 321.95 KB

35.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ ХСIV-5236 и План за застрояване за новообразувания УПИ XXXII-5236, кв. 15 “Индустриален“ - план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-86 от 23.03.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.35 245.39 KB

36.Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ VI-общ и УПИ IХ-общ и План за застрояване за новообразуваните УПИ X-5341 и УПИ XI-5340, кв. 16 “Индустрия“ по план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за .кв „Индустриален“, гр. Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-94 от 05.04.2016 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.36 246.5 KB

37.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 70202.154.191 по КККР на с. Сулица и ПИ с проектен № 267008 по КВС на землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-02-6988 от 18.11.2015 год.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.37 394.36 KB

38.Приемане на годишните финансови отчети за 2015г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала и разпределение на печалбата
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.38 460.36 KB

Приложение 1 към т.38 181.73 KBПриложение 2 към т.38 169.29 KB


39.Даване на съгласие за искане на банкова гаранция за обезпечаване на авансово плащане по проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Стара Загора“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05SFOP001-4.001-0023-C01/14.03.2016г. по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“ (ПО4), процедура „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.39 249.69 KB

40.Инвестиционни намерения на Община Стара Загора в УПИ IМО-Военен Терен от кв. 334б по плана на гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.40 314.61 KB

41.Обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.41 169.72 KB

42.Обявяване на обект: „Реконструкция на част от канализационната мрежа в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора за обект от първостепенно значение.
Вносител: Живко Тодоров-Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.42 170.1 KB

 

Становища на Постоянните комисии 596.65 KB

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали