Постъпили материали за Заседание 12, което ще се проведе на 25.06.2020г

Размер на шрифта: A A A

1.Правилник за постъпване в общинските детски ясли на територията на община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение,Приложение 

2. Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община Стара Загора  – второ четене

Вносители: Стефан Духтев, Диян Димитров, Таньо Брайков – общински съветници

Предложение, Приложение  Предложение

3. Вземане на решение, на основание чл. 5, ал. 4, т. 3 от Наредба № 9 от 26 Юни 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за лечебните заведения, ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТА Д-Р ПЕНЧО МОЙМИРОВ ГЮРКОВСКИ за управител на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -  СТАРА ЗАГОРА“ ЕООД, с ЕИК:000812208, като спечелил конкурса за управител на лечебното заведение.

Вносители: Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД

Предложение

4. Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Мересев“ ЕООД град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

5. Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обредни дейности” ЕООД град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

6. Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 16.07.2020г., при липса на кворум на 31.07.2020г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Предоставяне на общинското търговско дружество «Мересев» ЕООД на имоти общинска собственост за безвъзмездно ползване

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Филаделфия 2002“

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10. Предоставяне за безвъзмездно ползване на имот - публична общинска собственост в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб Спорт за всички“

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11. Учредяване право на строеж – допълващо застрояване в УПИ IV4857 в кв. 447 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на лека постройка за инвентар

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

12. Прекратяване на съсобственост в УПИ II168 в кв. 3 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13. Прекратяване на съсобственост в УПИ IX105 в кв. 16 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV854  в кв. 62 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15. Прекратяване на съсобственост в УПИ III49 в кв. 2 по ПУП на с. Еленино, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV243  в кв. 26 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ618  в кв. 38 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18. Продажба на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 68850.503.324.5.12 /гараж № 18/, 68850.509.4575.1.101 /гараж № 5/, 68850.502.254.1.100 /гараж № 3/, 68850.502.254.1.105 /гараж № 8/, 68850.506.5191.1.135 /гараж № 7/, 68850.506.5191.1.136 /гараж № 8/

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19. Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.120.3.3, находящ се на бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 9, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20. Продажба на застроен урегулиран поземлен имот XXIV296 кв. 16 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21. Продажба на УПИ VIобщ и УПИ VIIобщ в кв. 1 и на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11  по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22. Продажба на УПИ IIIобщ и УПИ Vобщ в кв. 18 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23. Продажба на УПИ III22, УПИ  ІV25, УПИ VII80 и УПИ VIII80 в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24. Продажба  на УПИ  ІXобщ.; УПИ Xобщ.; УПИ XIобщ.;  УПИ XIIобщ. в кв. 7,  на УПИ VII снс в кв. 24, на УПИ IIIобщ в кв. 44 по  ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

 

Предложение

25. Продажба на УПИ IIобщ  в кв. 6; УПИ Iобщ, УПИ IIобщ в кв. 17; УПИ IXобщ и УПИ Xобщ в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26. Продажба на УПИ XXобщ; УПИ XXXVIобщ в кв.37 и УПИ VIобщ; УПИ VIIобщ  в кв. 41 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27. Одобряване на проект за ПУП –План за регулация и План за застрояване за ПИ 68850.513.6713, ПИ 68850.513.6128, ПИ 68850.513.6190, ПИ 68850.513.6197, ПИ 68850.513.144, ПИ 68850.513.6706, ПИ 68850.513.6711, ПИ 68850.513.6714, в кв./парк „Бедечка”, гр. Стара Загора, по чл. 16 от ЗУТ.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28. Предварително съгласие за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ IIза магазини и спортна зала в кв. 1515, одобрен със Заповед № 19-12-12 / 17.01.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора и улица с о. т. 4502 – о. т. 8169, одобрен със Заповед № 2 / 03.01.1991г. на Кмета на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.205.22 в местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-06-142 от 26.05.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитираният имот през ПИ с идентификатор № 68850.208.69 - „За селскостопански горски, ведомствен път“,  Заявление  с вх. № 10-02-3895 от 26.05.2020 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30. Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.181.47 в местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-115 от 28.04.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитирания имот, през ПИ с идентификатор № 68850.188.614 - „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.182.581 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.182.585 - „За гори и храсти“,  ПИ с идентификатор № 68850.182.586 - „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, ПИ с идентификатор № 68850.182.587 - „За гори и храсти“, ПИ с идентификатор № 68850.182.589 - „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ и ПИ с идентификатор № 68850.181.754 - „За селскостопански горски, ведомствен път“– общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-4082 от 03.06.2020 год.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.60.4, по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-139 от 26.05.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.119.11, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-141 от 26.05.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.117.15, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.41.11 в местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 31276.107.12, местност „Старата река“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.48.51 в местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на новопроектиран открит отводнителен канал за отвеждане на повърхностните води в с. Памукчии, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38. Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 20.07.2020г., при липса на кворум на 04.08.2020г. 

Вносител: Мария Динева - Председател на ОбС

Предожение

39. Даване на съгласие за изкупуване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.9905.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора във връзка с изпълнение на проект «Международен младежки център – мисли локално, действай глобално» по процедура «Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие», код на процедурата BGLD-1.003, по програма «Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи», одобрен за финансиране по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство /ФМ на ЕИП/.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40. Даване съгласие община Стара Загора да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проект по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

Вносител: Живко Тодоров - Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41. Именуване на улица на територията на град Стара Загора

Вносител: Дарин Петков – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

42. Изменение в утвърдения с Решение № 266.7 от 30.04.2020 г. на Общински съвет Стара Загора проект на договор за възлагане на управлението на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД, гр. Стара Загора. 

Вносител: Стефан Анков - Общински съветник при Общински съвет Стара Загора 

Предложение

43. Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП, съгласно решение 9/28.11.2019г. на Общински съвет Стара Загора за 2020 година

Вносител: Тунджай Йозтюрк –Председател на Комисията по чл.6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП

Предложение

44. Отпускане еднократна парична помощ на В. Т. Василев

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

45. Отпускане еднократна парична помощ на П. А.  Атанасов

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

46. Отпускане еднократна парична помощ на Ж. И. Иванова

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

47. Отпускане еднократна парична помощ на В. В. Карастоянов

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

48. Продажба на метал – общинска собственост и одобряване на начална тръжна цена

Вносител: Живко Тодоров -Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Становища на Постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали