ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 14, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.09.2020Г.

Размер на шрифта: A A A

Предложения постъпили в срок:

1. Приемане на Наредба за изменение на наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение№110 от 30.01.2017 г., изм. и доп. с Решение № 132 от 13. февруари 2020 г. - първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

2. Правила за организацията и дейността на общинската комисия по безопасност на движението по пътищата  при Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

3. Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2020 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 1-33

4. Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година и промяна в инвестиционната програма за 2020 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Приложение

5. Определяне на второстепенен разпоредител с бюджет

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

6. Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара  Загора за периода 2021 - 2023 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Доклад   Приложение

7. Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.10.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Даване съгласие за преустройство и ползване на обект с площ от 11 м2, с идентификатор 68850.503.9905.2.1, частна общинска собственост за нуждите на проект BGLD-1.003-0003 “Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/, по процедура «Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие»

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

9. Даване съгласие на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД за бракуване на Д М А

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

10. Изменение на Решение № 442, Протокол № 13 от заседание на Общински съвет – Стара Загора проведено на 30.07.2020 год., относно пътуването на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

11. Избор на управител на „МЕРЕСЕВ“ ЕООД гр. Стара Загора

Вносител: Иванка Сотирова – Председател на комисия за избор на управител на „Мересев“ ЕООД

Предложение

12. Прекратяване на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обредни дейности“ ЕООД и подновяване договора за управление на управителя на „Обредни дейности“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

13. Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, което ще се проведе на 01.10.2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

14. Освобождаване на контрольора на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД

Вносител: Димитър Чорбаджиев – Общински съветник, председател на ВрК

Предложение

15. Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД

Вносител: Димитър Чорбаджиев – Общински съветник, председател на ВрК

Предложение

16. Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

17. Съгласие за издаване на разрешение за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – дренаж, за питейно-битово водоснабдяване на с. Ракитница, община Стара Загора (разположен в поземлен имот 61995.76.221 – държавна частна собственост)

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18. Съгласие за издаване на разрешение за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1 от Закона за водите – язовир в землището на с. Сладък кладенец, представляващ ПИ 67154.67.345, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, без изграждане на съоръжения за осъществяване на дейността

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19. Учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20.Учредяване на възмездно право на строеж на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Юг" ЕАД върху УПИ ІКЖС и гаражи кв. 404 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ38  в кв. 46 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV161  в кв. 201 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23. Прекратяване на съсобственост в УПИ І56  в кв. 6 по ПУП на с. Памукчии, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24. Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ72  в кв. 47 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ298  в кв. 5 по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26. Прекратяване на съсобственост в УПИ II31 в кв. 2 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV148  в кв. 16 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28. Отдаване под наем на общински обект: ОСД „Кафе-аперитив“, с площ 135.30 кв. м., находящ се на сутеренен етаж на сграда за култура и изкуство /ДТ „Гео Милев“/, с адрес гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 34.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29. Отдаване под наем на общински обект: Кафе, находящо се в Музей „Литературна Стара Загора“, с адрес гр. Стара Загора, бул. „Руски“ № 44.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ бл. 13, апартамент № 57 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“, бл. 17, апартамент № 49 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ № 28, апартамент № 43 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Старозагорско въстание“ бл. 10, апартамент № 7 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура“ бл. 47, апартамент № 59 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 24, апартамент № 2 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

36. Продажба на УПИ XIV119  в кв.697 – кв. „Железник“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

37. Продажба на гараж № 1, гараж № 2, гараж № 3, гараж № 4, гараж № 5 и склад към него, гараж № 6, гараж № 8, находящи се в жилищен блок, разположен в УПИ Iгжс, кв. 46 по плана на с. Калояновец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38. Продажба на Урегулиран поземлен имот Х786 в кв. 45 „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

39. Продажба на УПИ II83 и УПИ X85  в кв. 29 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

40. Продажба на имоти, находящи се в с. Самуилово, община Стара Загора: Застроен УПИ IXфурна в кв. 11, УПИ II в кв. 25, Застроен УПИ II сгради с пл.№ №318,319  в кв. 25 и Застроен УПИ XVIIмагазин,заведение за общ.хранене  в кв. 29

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41. Продажба на застроен УПИ І-общ. в кв. 109 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42. Предварително съгласие разработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VI81 и улица с о. т. 37л – о. т. 37к – о. т. 37в, кад. район 90, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора одобрен със Заповед № 19-12-214 / 24.10.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43. Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за УПИ I 1004 в КР 115 представляващ ПИ с идентификатор № 68850.115.1004 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-237 от 20.08.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за УПИ I 1004 в КР 115 представляващ ПИ с идентификатор № 68850.115.1004 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 68850.115.214 - „За селскостопански горски ведомствен път“ – общинска публична собственост,  Заявление  вх. № 10-02-6007 от 20.08.2020 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44. Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване за УПИ I 15, УПИ II 18, УПИ III 19, УПИ IV 20, УПИ V 24, УПИ VI 25 и УПИ VII 26, КР 1 по КККР на с. Кирилово, общ. Стара Загора, Заявление Вх. № 19-06-217 от 14.07.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за УПИ I 15, УПИ II 18, УПИ III 19, УПИ IV 20, УПИ V 24, УПИ VI 25 и УПИ VII 26, КР 1 по КККР на с. Кирилово, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 36899.1.586 - „За селскостопански горски ведомствен път“ – общинска публична собственост,  Заявление  вх. № 10-02-5570 от 03.08.2020 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

45. Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 44851.8.22, местност „Новите лозя“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-228 от 13.08.2020 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 44851.8.22, местност „Новите лозя“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор № 44851.301.505 - „Улица“, ПИ с идентификатор № 44851.9.188 – „За селскостопански горски ведомствен път“ – общинска публична собственост,  Заявление  вх. № 10-02-5880 от 13.08.2020 год.   

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

46. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.198.23, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-208 от 28.07.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.231.1, местност „Сечена могила“ землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-210 от 28.07.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.259.507, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-232 от 19.08.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.116.18, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-254 от 01.09.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

50. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за новообразуван ПИ № 207.293, местност „Дюляка“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора във връзка със Заявление с рег. № 19-06-193 от 07.07.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

51. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване на новообразуван ПИ № 296.105, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-220 от 04.08.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

52. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 36899.3.14, местност „Георгьовска черква“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-231 от 19.08.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

53. Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 05431.35.14, местност „Кайрака - Варница“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-230 от 18.08.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

54. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 27379.27.22, местност „Скендеря“, землището на с. Елхово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-255 от 01.09.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

55. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.26.10, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-183 от 30.06.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

56. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 27379.28.13, местност „Гаджев дол“, землището на с. Елхово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-256 от 01.09.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

57. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на пътна връзка до ПИ  с идентификатор № 77476.59.6, местност „Вира“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

58. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен План и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатори № 46417.50.30, 46417.50.31, 46417.50.32, 46417.50.33, 46417.50.34, местност „Трапът“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

59. Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен План за външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ с идентификатор № 44851.308.150, местност „Гробищата“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

60. Отпускане еднократна парична помощ на Г. Х. Георгиев

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

61. Отпускане еднократна парична помощ на Ф. Г. Гаджокова

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

62. Отпускане еднократна парична помощ на Р. Й. Иванов

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

Предложения постъпили извън срок:

63. Даване съгласие община Стара Загора да сключи споразумение за партньорство за подготовката и изпълнението на интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

64. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 2, апартамент № 116 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

65. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Боруйград“ бл. 58, апартамент № 45 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

66. Приемане на Решение за намаляване на таксите, отпадане на индекс инфлация и премахване на лихви за периода на извънредното положение за фирми (наематели), извършващи стопанска дейност  за отдаване под наем на РИЕ

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

67. Прекратяване правото на безвъзмездно ползване на отдаден на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД недвижим имот

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

68. Предоставяне на „Волейболен клуб Берое 2016“ гр. Стара Загора безвъзмездно право на ползване

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

69. Именуване на улици в село Християново

Вносител: Дарин Петков – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

Становища на Постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали