ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 15, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.10.2020Г.

Размер на шрифта: A A A

Проект за Дневен ред за Заседание 15,

което ще се проведе на 29.10.2020 г.

 

Предложения постъпили в срок:

1.Приемане на Наредба за изменение на наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение №110 от 30.01.2017 г., изм. и доп. с Решение № 132 от 13. февруари 2020 г. – второ гласуване.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

2.Приемане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Предложение - допълнение от ОбА и предложение от Иван Чолаков   Предложение -  Искра Михайлова

3. Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на дългосрочен кредит от Обединение „Фонд за устойчиви градове“ и Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, свързан с изпълнението на следните инвестиционни проекти:

1. „Обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора“;

2. „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“, град Стара Загора“;

3. „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“, град Стара Загора;

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение    Протокол

 

4. Промяна в срока на усвояване на съществуващ дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“  при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове, чрез изменение на решение  № 2283 от 30.05.2019 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

5.Дарение на имоти общинска собственост, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив – Бургас“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

6.Разходване на средства, натрупани по реда на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7.Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8.Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9.Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Мересев“ ЕООД град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

10.Изменение на Решение № 577 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 24.09.2020г., в частта му по т.2.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11.Промени в съставите на постоянната комисия по спорт и младежки дейности и постоянната комисия по териториално, селищно развитие и транспорт

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

12.Избор на  пълномощен представител на Община Стара Загора в Асоциацията на общинските гори.

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

13. Oбявяване на обект: „Охранителен канал „Лозенец“ в гр. Стара Загора за обект от първостепенно значение

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот – частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран поземлен имот  ХІобщ. в кв. 17 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15.Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, ОСД – обществени тоалетни, находящ се в сграда № 4 – Автогара, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VІІ193  в кв. 104 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VІ4848  в кв. 439 по ПУП гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV457  в кв. 650 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV120  в кв. 20 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV194  в кв. 9 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара“, бл. 7, апартамент № 3 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

22.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ бл. 49, апартамент № 15 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 24, апартамент № 88 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 3, апартамент № 13 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 49 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Продажба на застроен УПИ ІV756 в кв. 33 – „Лозенец“ по ПУП на гр. Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Продажба на Урегулиран поземлен имот V328 в кв. 24 по ПУП на с. Загоре, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Удължаване срока на 23 броя договори за наем на търговски маси находящи се на Централен зеленчуков пазар и микропазари на територията на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 540 по протокол № 14 от 24 септември 2020 г. на Общински съвет Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и ВиК схема за външно водозахранване за УПИ I 16, УПИ II 17, УПИ III 18, УПИ IV 19, УПИ V 20, УПИ VI 21, УПИ VII 22 и УПИ VIII 23 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-297 от 01.07.2020 год.  Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ с идентификатор № 46417.81.25 - „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 46417.69.25 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 46417.68.41 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“,  Заявление с вх. № 10-02-7200 от 06.10.2020г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема за УПИ I 16, УПИ II 17, УПИ III 18, УПИ IV 19, УПИ V 20, УПИ VI 21, УПИ VII 22 и УПИ VIII 23 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно ел. захранване за цитираните имоти, през ПИ с идентификатор № 46417.81.25 - „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 46417.69.25 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 46417.68.41 - „За селскостопански, горски, ведомствен път“,  Заявление с вх. № 10-02-7200 от 06.10.2020г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор № 30119.11.182 и План за застрояване за новообразуван УПИ I 188 в КР 11, местност „Градините“, по КККР на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-285 от 28.09.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33.Разрешение за изработване изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.137.3, местност „Герена“ землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-288 от 29.09.2020 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван ПИ № 209.18, местност „Дюляка“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-260 от 04.09.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.8.500, местност „Гочева чешма“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-267 от 15.09.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Разрешение за изработване на ПУП - ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.257.9537, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление с рег. № 19-06-277 от 21.09.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.259.442, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-275 от 21.09.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38.Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.54.7, местност „До село“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-292 от 30.09.2020 г. Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за обект: „Уличен водопровод“ за ПИ с идентификатор № 46417.107.86, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.48.44, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и ел. схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 38039.18.27, местност „Ливадките“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предложения постъпили извън срок:

 

42. Предложение за одобрение за финансиране по Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани на проект „Усмихни се!“ на СНЦ „Инър Уийл клуб Стара Загора“ с вх. № 10-02-7454 от 14.10.2020 г

Вносител: Явор Гънчев -Председател на ПК по социална политика

Предложение

43. Отпускане еднократна парична помощ на Т. Д. Георгиев

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

44. Именуване на улици в село Богомилово

Вносител: Дарин Петков – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

45. Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП, съгласно решение 9/28.11.2019 г. на Общински съвет Стара Загора за 2020 година – втори прием

Вносител: Тунджай Йозтюрк – Председател на Комисията по чл.6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП

Предложение

46. Допълнение на решение № 576 на Общински съвет Стара Загора по протокол № 14 от заседание, проведено на 24 септември 2020 г.

Вносител: Янко Янков - Общински съветник

Предложение

Становища на Постоянните комиси

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали