ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 25, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.09.2021Г.

Размер на шрифта: A A A

1.Удостояване с отличието „Почетен гражданин на Стара Загора“

Вносител: Мария Динева – Председател на Обс

Предложение

2.Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване чистотата на територията на Община Стара Загора –второ четене.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

3.Наредба  за изменение и допълнение  на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Стара Загора – 1 гласуване.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

4.Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към 30.06.2021 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение

5.Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2020 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

6. Кандидатстване на община Стара Загора с проектно предложение в рамките на Покана за подбор на проектни предложения „Образование и грижи в ранна детска възраст“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

7.Oдобряване на План – схема на парк „Станционна градина“ и План – схема на парк „Артилерийски“ за поставяне на преместваеми обекти, които ще бъдат разполагани на територията на двата парка

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8.Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

9.Вземане на решение за удължаване срока на договора за управление на управителя на „Обредни дейности“ ЕООД град Стара Загора до провеждане на конкурс и избор на управител

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

10.Приемане на Декларация от Общински съвет Стара Загора против затварянето на въглищните централи и мините, и подкрепа за внедряване на иновативна технология за преобразуване на въглеродния диоксид

Вносител: Янко Янков – Общински съветник

Предложение

11.Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП, съгласно решение 9/28.11.2019 г. на Общински съвет Стара Загора за 2021 година

Вносител: Емил Енчев – Председател на Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП

Предложение

12.Дарение на имот частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, кв. „Железник - малък“ на Старозагорската Митрополия

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

13.Обявяване на имот за частна общинска собственост в с. Еленино, Община Стара Загора и дарение  на Старозагорската Митрополия

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

14.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху: Сграда - диспечерски  пункт в кв.„Три чучура – север“, сграда – диспечерски  пункт в кв. „Зора“ и общински център за транспортни услуги, находящ се на бул. „Руски“ № 1 на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

15.Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Танев -2020” гр. Стара Загора върху част от имот - частна общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

16.Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 327 по плана за регулация на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор,, образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

17.Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2021год. на територията на ДГС Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

18.Приемане на форма на управление за горите и горските територии собственост на Община Стара Загора, попадащи в териториалния обхват на Държавно горско стопанство Стара Загора и  Държавно горско стопанство Чирпан съгласно чл.181, ал.1, т.2 от Закона за горите.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

19.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ II81 и УПИ III81 в кв. 15 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

20.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ ХІІІ525 в кв. 32 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

21.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ I206 в кв. 27 по ПУП на с. Руманя, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

22.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ II508 в кв. 2 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

23.Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XVIII270 в кв. 22 по ПУП на с. Остра могила,, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

24.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІЗКУ-пречиствателна станция в кв. 12 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

25.Прекратяване на съсобственост в УПИ IX427 в кв. 29 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

26.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ119,120 в кв.12 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

27.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ303 в кв. 26 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

28.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ За ресторантски комплекс в кв. 31а по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

29.Прекратяване на съсобственост в УПИ XI381 в кв. 44 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

30.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ4 в кв. 2 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

31.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ490 в кв. 38 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

32.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІ246 в кв. 10 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

33.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ95 в кв. 14 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

34.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ220  в кв. 19 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

35.Прекратяване на съсобственост в УПИ II100 в кв. 22 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

36.Прекратяване на съсобственост в УПИ VI264 в кв. 25 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

37.Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV174 кв. 202 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

38.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV3113 в кв. 2801 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

39. Избор на обществен посредник на територията на Община Стара Загора

Вносител: Дарин Петков – Председател на ВрК

Предложение

40.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Единство“ № 25, апартамент № 23 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

41.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Самара“, бл. 7, апартамент № 38 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Хан Тервел“  № 50, апартамент № 5 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“ бл. 62, апартамент № 83  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44.Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Дълбоки, община Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев“ № 15, апартамент № 7 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение 

45.Продажба на застроен УПИ ІІ3297 в кв. 6801 по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.503.297), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

46. Продажба на застроен УПИ VІІІ141 в кв. 2801 по ПУП на гр. Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

47.Обявяване на част от улица с осови точки 344-344а с площ на частта 64 кв. м за частна общинска собственост, даване съгласие за сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

48.Определяне на актуална цена за закупуване на общинската част от УПИ XXXII132 кв. 415 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

49.Продажба на Урегулиран поземлен имот ІІ в кв. 53 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

50.Продажба на застроен УПИ ІІІ69 в кв. 17 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

51.Продажба на УПИ XIІобщ в кв. 21 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

52.Продажба чрез търг на стоманобетонни гаражни клетки

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

53. Отдаване под наем чрез тръжна процедура на обособени части от имот  публична общинска собственост, представляващи: „Бюфет – публика“, с площ  119.29 кв. м. и „Бюфет – артисти“, с площ 98.25 кв. м, находящи се в сграда „Държавна опера“, гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 30.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

54. Отдаване под наем на обект частна общинска собственост: поземлен имот,  находящ се в с. Старозагорски бани, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

55.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор №  05431.19.2, местност „Пандъка“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-302 от 04.08.2021г.

Предварително съгласие на основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА за право на преминаване и прокарване през ПИ с идентификатор № 05431.19.53, с начин на трайно ползване – „Пасище“, ПИ с идентификатор № 05431.19.45, с начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 05431.19.59, с начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски ведомствен път“ - публична, общинска собственост, във връзка със Заявление  Вх.№ 10-02-5973 от 16.08.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

56.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.67.8, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-291/23.07.2021г.

 Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.67.8, през ПИ с идентификатор № 68850.67.965 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

57.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 77476.60.4, местност „Вира“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-353/07.09.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 77476.60.4, през ПИ с идентификатор № 77476.33.18 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

58.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 77476.98.22 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-350/02.09.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 77476.98.22, през ПИ с идентификатор № 77476.96.57 – „За местен път“, ПИ с идентификатор № 77476.96.58 – „За местен път“ и ПИ с идентификатор № 77476.103.20  „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-6335 от 02.09.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

59.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ № 296.294, ПИ № 296.296, ПИ № 298.45, ПИ № 298.47, ПИ № 298.48, ПИ № 298.49, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-295/27.07.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ № 296.294, ПИ № 296.296, ПИ № 298.45, ПИ № 298.47, ПИ № 298.48, ПИ № 298.49, през ПИ № 204.15 и ПИ № 204.9 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ № 298.505 – „За второстепенна улица“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

60.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ № 36899.3.14, местност „Гергьовска черква“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-347/30.08.2021г.

 Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 36899.3.14, през ПИ с идентификатор № 36899.3.596 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

61.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.317.101 и ПИ с идентификатор № 46417.317.117 , местност „До село“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-325/20.08.2021г.

 Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.317.101 и ПИ с идентификатор № 46417.317.117, през ПИ с идентификатор № 46417.317.501 и ПИ с идентификатор № 46417.317.502 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-6060 от 20.08.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

62.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 52252.42.86, местност „Бащина гора“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-326/20.08.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 52252.42.86, през ПИ с идентификатор № 52252.42.140 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост и ПИ с идентификатор № 52252.42.147 – „За местен път“ - частна общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-5404 от 19.07.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

63.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за напорна канализация от помпена станция в ПИ с идентификатор № 68850.203.9 до главен колектор VIII в ПИ с идентификатор № 68850.208.69 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-320/17.08.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за напорна канализация от помпена станция в ПИ с идентификатор № 68850.203.9 до главен колектор VIII в ПИ с идентификатор № 68850.208.69, през ПИ с идентификатор № 68850.208.69 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-6485 от 08.09.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

64.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод и ВиК схема за УПИ XXIX 145, XXX 146,  XXXI 147, XXVI 139,  XXVII 140 и XXVIII 141, КР 107 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-260/29.06.2021г.

 Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за УПИ XXIX 145, XXX 146,  XXXI 147, XXVI 139,  XXVII 140 и XXVIII 141, КР 107 по КККР на с. Малка Верея, през ПИ с идентификатор № 46417.107.120 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с Вх. № 10-02-4860 от 29.06.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

65.Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 46417.107.71 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

66.Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 68850.52.883, с начин на трайно ползване – „За селскостопански, горски ведомствен път“ – публична, общинска собственост и ПИ с идентификатор № 68850.52.884 с начин на трайно ползване – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ – публична, общинска собственост, с цел осигуряване на достъп до ПИ идентификатор № 68850.52.887, местност „Генов кладенец“, землище на г. Стара Загора, общ. Стара Загора, връзка със Заявление  Вх.№ 10-01-5509 от 12.08.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

67.Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ  с идентификатор № 46098.38.43, ПИ с идентификатор № 46098.38.45 и ПИ с идентификатор № 46098.151.26 – „пасище“, ПИ с идентификатор 46098.151.25 –„селскостопански, горски ведомствен път“ и преминаване през ПИ с идентификатор 46098.38.44 –„отводнителен канал“, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 46098.36.22 по КККР на с. Маджерито, община Стара Загора,  Заявление вх. № 10-02-5942 от 13.08.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загорa

Предложение

68.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 36899.1.106, местност „Кошарите“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-346 от 30.08.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

69.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.17.13, местност „Хамбарите“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-310 от 09.08.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

70.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.46.954, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-284 от 19.07.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

71.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.258.108, местност „Падналия мост“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-356 от 08.09.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

72.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.1.23 по КККР на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-352 от 03.09.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

73.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.77.13, местност „Пчелина“, землище на  с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-357 от 08.09.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

74.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.1.44 по КККР на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-354 от 07.09.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

75.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.170.327, местност „Лозята“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-269 от 05.07.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

76.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.171.276, местност „Черешите“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-344 от 30.08.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

77.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 70202.170.543, местност „Лозята“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-270 от 05.07.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

78.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.68 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-304 от 04.08.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

79.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор №  68850.32.2, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-329 от 23.08.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

80.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.79.23, местност „Мелницата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-345 от 30.08.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

81.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор №  68850.98.15, местност „Смокините“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-316 от 16.08.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

82.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.188.17, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-275 от 08.07.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

83.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор №  68850.234.4, местност „Зора“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-319 от 17.08.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

84.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.259.228, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-276 от 08.07.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

85.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.107.25, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-331 от 23.08.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

86.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 296.299 по плана на новообразуваните имоти, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-342 от 30.08.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

87.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.106.8, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-330 от 23.08.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

88.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за водоснабдяване на ПИ с идентификатор № 05431.35.27, № 05431.35.26, № 05431.35.25, № 05431.35.24, № 05431.35.23 и № 05431.35.22, местност „Кайрака-Варница“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-322 от 18.08.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

89.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор № 68850.33.931, ПИ с идентификатор № 68850.33.932, ПИ с идентификатор № 68850.33.933, ПИ с идентификатор № 68850.33.934, ПИ с идентификатор № 68850.33.935, ПИ с идентификатор № 68850.33.936, ПИ с идентификатор № 68850.33.937, ПИ с идентификатор № 68850.33.938, ПИ с идентификатор № 68850.33.940, ПИ с идентификатор № 68850.33.941, ПИ с идентификатор № 68850.33.942, ПИ с идентификатор № 68850.33.943 и ПИ с идентификатор № 68850.33.944 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-307 от 10.08.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

90.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.48.60 по КККР на гр.Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-306 от 09.08.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

91.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ № 70202.171.216 по КККР с. Сулица, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-340 от 30.08.2021 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

92.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и план – схема за УПИ I 25, УПИ II 26, УПИ III 27, УПИ VI 28, УПИ V 29, УПИ VI 30 и УПИ VII 31 в КР 95 по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-309 от 10.08.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

93.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ № 05431.35.27, местност „Кайрака-Варница“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-330 от 23.08.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

94.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на ел. схема за ПИ с идентификатор № 05431.95.18 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гробищата“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-321 от 16.08.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

95.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема за ПИ с идентификатор № 46417.86.26, ПИ с идентификатор № 46417.86.28, ПИ с идентификатор № 46417.89.9 и ПИ с идентификатор № 46417.89.8 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-327 от 23.08.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

96.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и ел. схема за ПИ с идентификатор № 52252.62.56 по плана на новообразуваните имоти на местност „Лозята“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-313 от 13.08.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

97.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно ел. захранване и ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.33.903 и ПИ с идентификатор № 68850.33.904, местност „Бойчов кладенц“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-350 от 03.09.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

98.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност Борилово - Пряпорец, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-343 от 31.08.2021 год.    

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

99.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема на трасе за оптична свързаност новопроектирана шахта – с. Змейово, общ. Стара Загора,  Заявление вх. № 19-11-344 от 31.08.2021 год.    

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

100.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-346 от 31.08.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

101.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.225.35, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-337 от 26.08.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

102.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 77476.67.8, местност „Корнаците“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-339 от 26.08.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

103.Одобряване на проект за изменение на ПУП – План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 357/26.07.2012 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 118/26.01.1996 г. на Кмета на Община Стара Загора, в  частта му за УПИ Іжил.с-во, КОО и ППГ в кв.5331, УПИ Іжил.с-во в кв. 2331, УПИ Іжил.с-во, КОО и ППГ в кв.326, УПИ Іжил.с-во, КОО и ППГ, УПИ ІIза ДОО, УПИ IІIза ДОО и УПИ IVжил.с-во и КОО в кв. 329, УПИ Iжил.с-во, КОО и ППГ в кв. 326а и улица с о. т. 8173 – о. т. 4640, ул. „Христо Ботев“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

104.Даване на съгласие за промяна на предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 68850.208.69, съставляващ земеделска земя с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път – в път с трайна настилка, с цел осигуряване на „Транспортен достъп“ към поземлени имоти с идентификатори 68850.204.703, 68850.204.704, 68850.204.705, 68850.204.706, 68850.204.707, 68850.204.708, 68850.204.709, 68850.204.710, 68850.204.711, 68850.204.712, 68850.204.713, 68850.204.714, 68850.204.715, 68850.204.716, 68850.204.717, 68850.204.718,68850.204.719,  68850.204.720, 68850.204.721,68850.204.722, 68850.204.723, 68850.204.724, 68850.204.725,  68850.204.726, 68850.204.727 и 68850.204.728 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като процедурите са за сметка на заинтересованото лице

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

105.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1177 по Протокол № 24 от 29 юли 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

106.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 959 по Протокол № 21 от 29 април 2021 год. и Решение № 1100 по Протокол № 23 от 24 юни 2021 год. на Общински съвет Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

107.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1179 по Протокол № 24 от 29 юли 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

108. Отдаване под наем на част от покривно пространство на сграда на Общинска администрация – Стара Загора, за разполагане на телекомуникационно оборудване на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

109. Обявяване на имот за частна общинска собственост и приемане на решение за отдаване под наем на имота, находящ се в гр. Стара Загора, Община Стара Загора – обект за обществено хранене „Бистро“ в УПИ VІІ5191, за колодрум, кв. 8 – „Индустриален“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали