ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 32, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.01.2022Г.

Размер на шрифта: A A A

Поради повишената заболеваемост от COVID-19, заседанието на Общински съвет Стара Загора ще се проведе ОНЛАЙН на 27 януари от 9,00 часа.

 

1.Приемане на Правилник за условията и реда за съфинансиране на културни проекти в община Стара Загора – първо четене

Вносител: Дарин Петков и Стефан Анков – Общински съветници

Предложение   Приложение

 

2.Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

 

3.Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

 

4.Приемане на годишен отчет за 2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение

 

5.Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода юли - декември 2021г

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение

 

6.Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2021 година

Вносител: Мария Динева – Председател на ОбС

Предложение   Приложение

 

7. Освобождаване на ликвидатора на „Обредни дейности“ ЕООД – в ликвидация и избиране на нов ликвидатор

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

8. Провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови  отчети за  2022г. на  общинските търговски дружества със сто процента общинско участие

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9.Именуване на улици в кв. Железник, град Стара Загора

Вносител: Дарин Маринов – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

 

10. Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Стара Загора (2021 – 2022) на основание чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение

 

12. Даване на съгласие за промяна на партньори и изменение на Споразумение между кандидат и партньори № 1076/ 17.06.2021. по Решение № 760 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28 януари 2021 година, Протокол № 18/28.01.2021 г. за изпълнение на проект „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи – успешен модел за социално – икономическа интеграция в община Стара Загора“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13. Отчитане и приемане на инвестиции за 2021г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните съгласно сключен договор № Д-РР-Д-9/ 29.02.2016г.  с Aсоциацията по ВиК

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14.Прииемане на Обръщение към Министър-председателя и членовете на Министерския съвет на Република България, във връзка с планираното ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И/ИЛИ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ в района на Източно-маришкия комплекс, част от който е на територията на община Стара Загора

Вносители: Мария Жекова, Стефан Анков, Гино Гинов, Мартин Паскалев, Иванка Михайлова, Кремена Мандаджиева, Бояна Танева Манова, Динко Михайлов, Дарин Маринов, Боян Бабанов и Стефан Духтев – група общински съветници от ПП ГЕРБ

Предложение

 

15.Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП „ДГС Стара Загора„ във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

16.Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП „ДГС Чирпан“, във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

17.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на Граждански клуб “Либерална икономика, прогрес и активност“/ЛИПА/ гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти /самостоятелни обекти в сграда/- частна общинска собственост  за нуждите на СНЦ “Българо - френско дружество Алианс Франсез – Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19.Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот-частна общинска собственост, представляващ: Обект за стопанска дейност – БИСТРО, находящ се на ул. „Константин Иричек“ № 26, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20.Отдаване под наем на част от обект – публична общинска собственост, представляващ: Клуб, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Лозенец, кв. 36

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

21.Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Стара Загора, правилата за ползването им и годишният план за паша за стопанската 2022-2023 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 1  Приложение 2   Приложение 3

 

22.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ43 в кв. 6 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

23.Прекратяване на съсобственост в УПИ XVI85 в кв. 36 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

24.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, № 3, вх. А, ет. 6, апартамент № 88 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Освобождение“ № 7, апартамент № 22 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26.Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „П. Р. Славейков” № 1, вх. 0, ет. 9, апартамент № 43 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27.Продажба на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори: 68850.503.324.5.12 /гараж № 18/, 68850.506.5184.1.146 /гараж № 2/, 68850.506.5184.1.152 /гараж № 8/, 68850.505.277.9.38  /гараж № 13 и склад/, 68850.505.277.9.39  /гараж № 14/, 68850.505.277.9.41 /гараж № 16/, 68850.505.277.9.33 /гараж № 34/, 68850.505.277.9.37 /гараж № 38/, находящи се в гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 27214.31.17, местност „Бобака“, землище на с. Еленино, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 19-06-485 от 29.12.2021 г.

Предварително съгласие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 27214.30.18, с НТП - „Пасище“ и ПИ с идентификатор № 27214.30.19, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“ – публична, общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29.Предварително съгласие за преминаване през ПИ с идентификатор № 68850.152.570 с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“- публична общинска собственост, с цел изграждане на пътна връзка  към ПИ с идентификатор № 68850.152.16, местност „Мутафово“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 10-02-8615 от 25.10.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за електронна съобщителна мрежа и План схема телекомуникации за ПИ с идентификатор № 68850.33.931, ПИ с идентификатор № 68850.33.932, ПИ с идентификатор № 68850.33.933, ПИ с идентификатор № 68850.33.934, ПИ с идентификатор № 68850.33.935, ПИ с идентификатор № 68850.33.936, ПИ с идентификатор № 68850.33.937, ПИ с идентификатор № 68850.33.938, ПИ с идентификатор № 68850.33.939, ПИ с идентификатор № 68850.33.940, ПИ с идентификатор № 68850.33.941, ПИ с идентификатор № 68850.33.942, ПИ с идентификатор № 68850.33.943 и ПИ с идентификатор № 68850.33.944 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-483/22.12.2021г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за електронна съобщителна мрежа през ПИ с идентификатор № 68850.33.894 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост,  Заявление с вх. № 10-02-9425 от 22.12.2021г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 38039.33.75, местност „Герена“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-488 от 29.12.2021 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 38039.33.75, през ПИ с идентификатор № 38039.23.77 – „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 38039.27.89 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 38039.33.91 „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 46417.106.157, местност „Aтюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-465 от 14.12.2021 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 46417.106.157, през ПИ с идентификатор № 46417.106.129 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 46417.106.130 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.137.3 местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-429 от 15.11.2021 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.137.3, през ПИ с идентификатор № 68850.139.296 – „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.138.499 – „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.137.292  „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.35.900, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-462 от 14.12.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.259.9546, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-475 от 20.12.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 04738.90.23, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-486 от 29.12.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.337, местност „Бойчов кладенец“, землище на г. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-456 от 07.12.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 04738.90.26, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-457 от 08.12.2021 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 52252.42.86, местност „Бащина гора“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-460 от 30.11.2021 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1447 по Протокол № 31от 16 декември 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1093 по Протокол № 23 от 24 юни 2021 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

42.Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено  на 21.02.2022г., при липса на кворум 08.03.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

43. Увеличение на числеността на персонала в Звено „Спорт за всички и спортни дейности“, считано от 01.01.2022 година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

44. Отпускане еднократна парична помощ на М. М. Маринова

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

Становища на Постоянните комисии

Гласуване

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали