ПОСТЪПИЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАСЕДАНИЕ 40, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30.06.2022Г.

Размер на шрифта: A A A

1.Одобряване на Общ устройствен план на Община Стара Загора - Окончателен проект, във връзка със Заявление с Вх. № 10-33-67/23.03.2022год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение 

https://e1.pcloud.link/publink/show?code=XZ9qNRZ1lXqw4ojS8RWpw2GG8MAyuFYrMG7

Част 1, Част 2, Част 3

 

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора /приета с Решение № 664 от 17.12.2020 г. на Общински съвет Стара Загора/ – второ четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Предложение към т. 1

 

3.Приемане на Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора – второ четене

Вносители: проф. Иван Върляков, Валентина Бонева, Галина Господинова, Даниела Лекина, Климент Пенчев, д-р Мариус Кирков и Илка Петкова –
Общински съветници

Предложение

 

4.Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност – второ четене

Вносител: Таньо Брайков – Общински съветник

Предложение, Приложение 1Предложение към т. 3

 

5. Избор на общинските съветници, които да участват в състава Експертната комисия по чл. 9, ал. 1 от Правилника за условията, реда и критериите за съфинансиране  на културни проекти в Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

6. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора през 2021 година  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

7. Изграждането и финансирането на паметник на Тодор Александров

Вносители: Никола Чакалов и Антон Андонов – Общински съветници

Предложение

 

8.Даване на съгласие за стартиране на процедури по оценка на въздействието върху околната среда и изключване на терените от обхвата на  Комплексно разрешително № 515-НО/2015 г. за експлоатация на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ във връзка с намерение за изграждане на  нова инсталация за третиране и оползотворяване на битовите отпадъци на община Стара Загора 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

9.Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено  на 27.07.2022 г., при липса на кворум 11.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10. Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора     

Предложение

   

11.Даване съгласие на „Мересев“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на метален павилион  /Автомивка/  с прилежащи помещения

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

12. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот и сгради,находящи се на бул. „Руски” 54, за дейността на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ”            

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

13. Предоставяне за безвъзмездно  ползване на СНЦ „КЛУБ СКОКОВЕ БАТУТ ДОБРИ КОСТИН“ на част от имот – публична общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

14. Предоставяне за безвъзмездно  ползване на СНЦ „Тежкоатлетически спортен клуб Аполон“ гр. Стара Загора на част от имот – публична общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

15. Предоставяне за безвъзмездно  ползване на СНЦ “СПОРТЕН КЛУБ - СЕЗАН“ и СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ КИОКУШИН КАРАТЕ - ДО КИКБОКС – АСКЕН“ на част от имот – публична общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

16. Предоставяне на имот  - частна общинска собственост, находящ се на ул.„Кольо Ганчев“ № 62-64  в гр. Стара Загора на СНЦ „Пътуващите книги на Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

17. Предоставяне безвъзмездно за управление на  част от имот публична общинска собственост в кв. „Железник“ на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18. Предоставяне на Обединен спортен клуб ”Стара Загора”гр.Стара Загора безвъзмездно право на ползване или преотстъпено право на строеж на 15точки ,за изграждане на билбордове тип „Пиза-Спорт,Стара Загора 4х3м”по проект изготвен и одобрен от Общинските власти.

Вносител: Мирослав Райков – Общински съветник

Предложение

 

19. Сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот в кв. 53а по ПУП на с. Оряховица, общ. Стара Загора, обявяване на част от улица с о.т. 157-208 за частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

20. Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ VIIобщ  в кв. 71 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

21. Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ Iсонс  в кв. 44 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

22. Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот – публична общинска собственост,  с площ 37.58 кв.м., представляващ: Едноетажна масивна сграда за закуски в с. Горно Ботево, Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

23. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V52 в кв. 34 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

24. Прекратяване на съсобственост в УПИ XХIII4755 в кв. 438 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

25. Прекратяване на съсобственост в УПИ V1656 в кв. 8 – „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

26. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІІ4754 в кв. 438 по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

27. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV25 в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

28. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІХ845 в кв. 61 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

29. Прекратяване на съсобственост в УПИ IX350 в кв. 29 по ПУП на с. Яворово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

30. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV221 в кв. 13 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

31. Прекратяване на съсобственост в УПИ XIX7 в кв. 4 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

32. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІ221 в кв. 13 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

33. Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка”, № 25, вх. А, ет. 1, апартамент № 51 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

34. Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Дълбоки, община Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев“ № 15, апартамент № 3 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

35. Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода”, бл. 1, вх. 0, ет. 1, апартамент № 3 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

36. Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Три чучура - юг”, бл. 56, вх. 0, апартамент № 13  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

37. Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 45, ет. 7, ап. 33 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

38.Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ № 24, апартамент № 89 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

39. Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“, бл. 82, вх. 0, ет. 12, апартамент № 53 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

40. Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 24, вх. А, ет. 3, апартамент № 54  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора          

Предложение

 

41. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, вх. Б, ап. 87 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

42. Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Казански”, бл. 24, вх. А, ет. 8, апартамент № 74  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

43. Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара - 3“,  бл. 9, ет. 9, апартамент № 68 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

44. Продажба на застроен УПИ LV6067 в кв. 4- „Индустриален“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора        

Предложение

 

45.Продажба на застроен УПИ IV35, кв. 26 по ПУП на с. Лясково, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

46. Продажба на застроен УПИ Х285  в кв. 40 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

47. Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 85 – „Лозенец-разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

48. Продажба на УПИ IX285 в кв. 40 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

49. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х501, находящ се в кв. 551 -„Лозенец-разширение“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

50. Продажба на Урегулиран поземлен имот Iза фурна в кв. 31 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

51. Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХIV377, находящ се в кв. 77 -„Лозенец-разширение“ по ПУП на град Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора          

Предложение

 

52.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор 68850.32.33, с начин на трайно ползване – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ – общинска публична собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.32.2, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

53.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор 68850.32.897, с начин на трайно ползване – „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ – общинска публична собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ 68850.33.926, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

54.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.108.16, местност „Атюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 19-06-188 от 12.05.2022 г.

Предварително съгласие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 46417.107.121, с НТП - „Напоителен канал“ – публична, общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

55.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.217.32, местност „Костена поляна“, ПИ с идентификатор № 68850.218.6 и ПИ с идентификатор № 68850.218.4, местност „Пясъчника“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-199 от 17.05.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор № 68850.217.32, местност „Костена поляна“, ПИ с идентификатор № 68850.218.6 и ПИ с идентификатор № 68850.218.4, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор № 68850.216.53 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.217.40 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 68850.218.714 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор № 68850.218.53 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, във връзка със заявление с Вх.№ 10-02-5682 от 02.08.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

56.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и Ел. схема за външно електрозахранване за УПИ II 26, КР 94, местност „Казлера“, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-196 от 17.05.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване за УПИ II 26, КР 94, местност „Казлера“, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор № 04738.5.10 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 04738.5.14 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор № 04738.94.19 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

57.Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46591.26.15 в землището на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 19-06-210 от 25.05.2022 г.

Предварително съгласие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 46591.26.6, с НТП - „Пасище“ с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор № 46591.26.15 в землището на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора – публична, общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

58.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за ПИ с идентификатор 77476.54.43, местност „Змейски проход“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-229/03.06.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за ПИ с идентификатор 77476.54.43, местност „Змейски проход“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 77476.37.36 с НТП „За  друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, ПИ с идентификатор 77476.38.15 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 77476.54.59 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 77476.54.61 с НТП „Пасище“, ПИ с идентификатор 77476.54.62 с НТП „За  друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ и ПИ с идентификатор 77476.54.63 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“- публична общинска собственост.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

59.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.58 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-183 от 11.05.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

60.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.381, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-178 от 09.05.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

61.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.135.9, местност „До селото“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-227 от 02.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

62.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 35515.2.56 в землището на с. Калояновец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-235 от 06.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

63.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.25.2, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-205 от 19.05.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

64.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.206.4, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-179 от 10.05.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора          

Предложение

 

65.Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 58743.25.7, местност „Магарешка поляна“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-206 от 19.05.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

66.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и Ел. схема за външно електрозахранване за УПИ XXI 503, кв. 26 по плана на с. Кирилово общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-218 от 31.05.2022г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

67.Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.98.15 и ПИ с идентификатор ПИ 68850.98.16, местност „Смокините“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-232 от 03.06.2022 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

68.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 77476.57.11 (стар идентификатор 77476.57.10) землище на с. Хрищени, община Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-234 от 07.06.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

69.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод  за УПИ I 67, УПИ II 34, УПИ III 35 и УПИ IV 36 в КР 86, местност „Клюнка“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-236 от 07.06.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

70.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за УПИ I 17, КР 136 и УПИ I 11, КР 57 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-235 от 07.06.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

71.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.11.29, ПИ с идентификатор  68850.11.33, ПИ с идентификатор 68850.11.36, ПИ с идентификатор 68850.11.38 и ПИ с идентификатор 68850.11.42,  местност „Братовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-237 от 04.06.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора          

Предложение

 

72.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ с идентификатор  68850.35.897, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-228 от 03.06.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

73.Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.219.51, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-210 от 23.05.2022 год. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение

 

74.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1700 по Протокол № 37 от 20 април 2022 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора     

Предложение

75. Освобождаване на търговци от заплащане на пълния размер местни такси за ползване на общински площи.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора         

Предложение 

76.Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСДФСЖПРП, съгласно решение 9/28.11.2019 г. на Общински съвет Стара Загора за 2022 година

Вносител: Емил Енчев – Председател на Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСДФСЖПРП

Предложение

77. Продължаване дейността на Триажен – COVID кабинет   в  „ДКЦ-I“ ЕООД гр.Стара Загора

Вносител: Емил Славов – Председател на ПК по здравеопазване

Предложение

Становища на Постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали