Постъпили материали за Заседание 45, което ще се проведе на 27.06.2019г.

Размер на шрифта: A A A

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора на първо четене.

Вносител: Николай Диков – Общински съветник

Предложение

Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани

промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната  програма за 2019 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 1   Приложение 2    Приложение 3

 

Дарение на имоти общинска собственост, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, позиция 5 „ Модернизация на пътен участък Оризово – Михайлово“.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие Община Стара Загора с  партньор  „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД – Стара Загора да кандидатства с проектно предложение по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” за доставка на подвижен състав- електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт на Община Стара Загора и зарядни станции.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Поемане на задължение до 18 000 000.00 лева (осемнадесет милиона) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по Национална програма ,,ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение  Приложение 1   Приложение 2   Приложение 3

 

Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд Стара Загора за мандат 2020 – 2024 г., определяне правила за неговото провеждане и създаване временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели.

Вносител: Таньо Брайков – Председател на ОбС

Предложение

 

Удължаване срока на договор за наем на наемател на търговска маса № 9 дясно на Централен зеленчуков пазар.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху ПИ 04738.7.4 в землището на с. Богомилово на НЧ „Иванка Терзиева 1927“ с. Богомилово

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ II766.767, кв. 714 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII167  в кв. 34 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ81  в кв. 41 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ44  в кв. 11 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ XII478 в кв. 43 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII16 в кв. 1 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –          Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Прекратяване на съсобственост в УПИ X76 в кв. 15 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул.“Малина № 3“, апартамент 12 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора,  кв. „Казански“ бл. 26, апартамент № 101 на настанен в него наемател.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.“Иван Киров Вазов“ бл. 5, апартамент № 91 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 26, апартамент № 87 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.“Старозагорско въстание“ бл. 8, ап. 9 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 104 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 111 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на Урегулиран поземлен имот X673 в кв. 38 – „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на УПИ VIII29, УПИ IX30, УПИ X37  и УПИ XXIV46  от кадастрален район 70 по КККР на с. Памукчии, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Продажба на застроен УПИ VІІІ20  в кв. 4  по ПУП на с. Еленино, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2092/15.11.1999 г. на Кмета на Община Стара Загора, в обхват: УПИ І – 667 и УПИ ІX – 675 в кв.496 и улица с о. т. 287 – о.т. 289 –о .т. 290  по плана на гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.171.461 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ от местност “Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.171.10,  във връзка  със  Заявление  с  вх. № 10-02-4483 от 04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.52  от местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-165 от 28.05.2019 г.

 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.14.52, местност “Бялата пръст“, землище гр. Стара  Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.69.13 и 77476.69.14 от местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-162 от 28.05.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.69.13 и 77476.69.14 от местност „Корнаците“  по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, връзка със Заявление № 19-06-162 от 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.257.150 в местност “Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-171 от 04.06.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.257.150 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във  връзка със Заявление вх. № 19-06-171 от 04.06.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.75 в местност “Джената“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-176 от 04.06.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.75 в местност “Джената“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-176 от 04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 04738.53.33 от местност „Дюлите“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-174 от 04.06.2019 г. 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ 04738.53.33 от местност „Дюлите“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-174 от 04.06.2019 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.30 в местност “Джената“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-175 от 04.06.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.30 в местност “Джената“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-175 от 04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.220.16, местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-168 от 31.05.2019 год.

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.220.16, местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-168 от 31.05.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.109.29 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-179  от  04.06.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.109.29 в местност “Вадата“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-179  от  04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 46417.50.12 по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-173 от  04.06.2018 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване проект за изменение на действаща план - схема за режима на застрояване на извън селищните територии на населените места в община Стара Загора, елемент от действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта и за ПИ с идентификатор 07199.47.1,  07199.47.2,  07199.47.3,  07199.47.4, 07199.47.5,  07199.47.12,  07199.47.13,  07199.47.14,  07199.47.15 и 07199.47.16 от местност “До село“ по КККР на с. Бъдеще, община Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-125 от 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.110.2 от местност “Герена“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора,  във връзка със Заявление № 19-11-161 от 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.18.831 в местност “Ново село“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-11-160 от 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.184.3 от местност “Киврица“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора,  във връзка със Заявление № 19-11-169 от 04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 77476.33.3 от местност “Баченик“по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-150 от 14.05.2019 г.;

 Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на пътното трасе до ПИ 77476.33.3 през ПИ 77476.35.15, ПИ 77476.35.16 и ПИ 77476.33.18 - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 77476.33.23 - „друг вид поземлен имот, без определено стопанско предназначение“ –  публична общинска собственост, във връзка със Заявление вх. № 10-02-3887 от 14.05.2019 г.;

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 77476.35.15, ПИ 77476.35.16 и ПИ 77476.33.18 - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ от местност “Баченик“– публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  77476.33.3 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-3887 от 14.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.254.1 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-153 от 21.05.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.127.2 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-172 от 04.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.46.953 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-156 от 21.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ 207.201 от местност „Пазарски път“ по ПНО на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-155 от 21.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.121.443 от местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-180 от 05.06.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.14.845, 68850.14.854, 68850.14.855 и 68850.14.856 в местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, Заявление № 19-06-166/ 28.05.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326 в кв. „Казански“,  по плана на гр. Стара Загора и даване съгласие след влизане в сила на План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора придобиването му чрез замяна

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на проект за ПУП – изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване за територията на парк/квартал «Бедечка» по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора, Заявление № 10-33-252 от 09.10.2018 г.

Вносител: Живко Тодоров –  Кмет на Община Стара Загора

Предложение, ПР, ПЗ

Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-25/17.06.2019 г.

Вносител: Таньо Брайков -  Председател на ОбС

Предложение

Становища на Постоянните комиисии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали