Постъпили материали за Заседание 7, което ще се проведе на 13.02.2020г

Размер на шрифта: A A A

Приемане на бюджета за 2020 година на Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложения 1-43, Доклад

Приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование-второ четене

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

ПредложениеПриложение

Изваждане на дълготрайни материални активи от общинското търговско дружество «Обредни дейности» ЕООД

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Промяна на договора за управление на управителя на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит и заверка на годишните финансови отчети за 2020г. на  общински търговски дружества със сто процента общинско участие

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора в Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия

Вносител: Мария Динева –Председател на ОбС

Предложение

Прекратяване на съсобственост чрез делба

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Изменение на Решение № 2447 по протокол № 46 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 25.07.2019 г., в частта му, с която Общински съвет Стара Загора дава съгласие за продажба на УПИ III 5555, в кв. 35 по плана на гр. Стара Загора.

Вносител: Мария Динева –Председател на ОбС

Предложение

Именуване на улица на територията на село Богомилово, Община Стара Загора

Вносител: Дарин Петков – Предеседател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

Прекратяване на съсобственост в УПИ XV151 в кв. 56 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Граф Николай Игнатиев“ № 17, вх. Б, ап. 23 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Арх. Христо Димов“, № 22, апартамент 2 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Единство“ № 25, апартамент № 8 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ I  в кв. 56 по ПУП на с. Богомилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ VIIобщ и УПИ Xобщ в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ Vобщ, УПИ VIобщ, УПИ VIIобщ,  УПИ VIIIобщ и УПИ IXобщ  в кв. 38 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на Проектен имот с идентификатор 68850.518.572, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ V-27за паркинг, кв. 656а по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ II79  в кв. 48 по ПУП на с. Богомилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на урегулиран поземлен имот XIІІ13, кв. 2 по ПУП на  с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ IV90  в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на  УПИ XVIII19  в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Продажба на УПИ VI107  в кв. 18  по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.171.10, местност “Берекет могила“,  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-428 от 10.12.2019 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.171.10, през ПИ № 68850.171.461 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-10318 от 10.12.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработване  на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ 05431.95.18 и ПИ 05431.95.19 в местност “Гробищата“ от с. Борилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-434 от 12.12.2019 год. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ 05431.16.90 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична  общинска  собственост.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на обект: “Присъединяване към ел. мрежа от „Напорен водоем Средна зона – нов“ до трафопост при „Главен разпределителен водоем  11 000 м3“ на водоснабдителната система на гр. Стара Загора“ през ПИ с идентификатори 68850.508.14, 68850.508.17,  68850.508.19, 68850.508.20  и ПИ 68850.529.2 - „обществен селищен парк, градина“; ПИ с идентификатори 68850.508.16 и 68850.508.22 - „за съоражение на водопровод“, ПИ с идентификатор 68850.508.63 - „за селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.508.61 - „за алея“ по КККР на гр. Стара Загора – публична общинска  собственост, във връзка със Заявление с рег. № 10-01-6230 от 28.11.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.137.292, с нтп - „селскостопански път“ от местност “Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.137.3,  във връзка със Заявление  № 10-02-10133 от 03.12.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Разрешение за изработването на проект за ПУП – изменение на План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.59.4 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление рег. № 19-06-396 от 19.11.2019 год.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –Парцеларен план  и ел. – схема за захранване на ПИ с идентификатори 68850.47.26,  68850.47.27 и 68850.47.42 в местност „Каймака“ по КККР на  гр. Стара Загора, Заявление 19-11-352 от 29.10.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –Парцеларен план и ел.  схеми /10 бр./ за външно ел. захранване на поземлени имоти /ПИ/ №№ 296.53, 296.59, 296.60, 296.64, 296.106, 296.111, 296.162, 296.253, 296.290 и 298.46 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-11-10 от 13.01.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Одобряване на Подробен устройствен план –Парцеларен план  и ел.  схема за захранване на ПИ с идентификатор 68850.47.3  в местност „Каймака“ по КККР  на  гр. Стара Загора, Заявление  № 19-11-353 от 29.10.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора

Вносители: Диян Димитров, Методи Пенчев, Антон Андонов - общински съветници

Предложение Приложение

 

Становища на Постоянните комисии

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали