Размер на шрифта: A A A

I. На основание чл. 37, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора :

 
1.Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед №264/27.02.1997г. за улица – тупик о.т.215а – о.т. 215б –215в –216а –216б –216в –216г и заповед № 19-12-119/01.08.2014г. за УПИ ІІІ-16 в кв.12"Индустриален", гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.1 с вх.№ 10-61-58-08.02.2016г. 322.69 KB

2.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.457 по КККР на местност „Под с. Дъбрава", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-366/ 18.12.2015 г.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.2 с вх.№ 10-61-59-08.02.2016г. 321.13 KB

3.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на обект: Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.48.8 от КККР на местност "Каймака", в землището на гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.3 с вх.№ 10-61-60-08.02.2016г. 324.56 KB

4.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 047057 по КВС на местност „Братоев трап", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-12 от 12.01.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.4 с вх.№ 10-61-61-08.02.2016г. 324.51 KB

5.Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед 118/26.01.1996г в частта му за УПИ ІІ - детско заведение в кв. 327 и улици с осови точки 8183- 8182- 4661, гр. Стара Загора
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.5 с вх.№ 10-61-62-08.02.2016г. 321.06 KB

6.Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 от КККР на местност "Берекет могила", в землището на гр. Стара Загора.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.6 с вх.№ 10-61-63-08.02.2016г. 324.51 KB

7.Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.172 по КККР на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-30 от 02.02.2016 год.
Вносител:Живко Тодоров- Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.7 с вх.№ 10-61-64-08.02.2016г. 322.33 KB

 8.Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идент. 68850.258.459 в местността „Съборената кюприя", гр. Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.8 с вх.№ 10-61-66-10.02.2016г. 226.15 KB

9.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ154, кв. 35 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.9 с вх.№ 10-61-67-10.02.2016г. 187.63 KB

10.Продажба на Поземлен имот – частна общинска собственост с №68850.9.828, находящ се в землището на град Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.10 с вх.№ 10-61-68-10.02.2016г. 241.34 KB

11.Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV239, кв. 49 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.11 с вх.№ 10-61-69-10.02.2016г. 188.46 KB

12.Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на с. Хрищени, община Стара Загора, одобрен със заповед №10-00-2076/17.09.2013г. в частта му за УПИ ІX-643 в кв.37 и улица о.т.188 – о.т. 193 – о.т.196
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.12 с вх.№ 10-61-71-10.02.2016г. 313.26 KB

13.Обявяване на имот за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.13 с вх.№ 10-61-74-10.02.2016г. 183.72 KB

14.Обявяване на имот за частна общинска собственост
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.14 с вх.№ 10-61-75-10.02.2016г. 183.41 KB

15.Продажба на Търговски обект – аптека в с. Дълбоки, община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.15 с вх.№ 10-61-77-10.02.2016г. 235.16 KB

16.Продажба на застроен урегулиран поземлен имот ХІV6,общ., кв. 57 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.16 с вх.№ 10-61-78-10.02.2016г. 190.23 KB

17.Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ56 в кв. 7 по ПУП на село Казанка, община и област Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.17 с вх.№ 10-61-79-10.02.2016г. 187.96 KB

18.Провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по водоснобдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД – Стара Загора.
Вносител: Емил Христов - Председател на Общински съвет

Предложение по т.18 с вх.№ 10-61-65-10.02.2016г. 203.74 KB

19. Именуване на улици на територията на индустриална и складова зона „Голиш"
Вносител: Милена Желева -Председател на ПК по Култура, туризъм и вероизповедания

Предложение по т.19 с вх.№ 10-61-70-10.02.2016г. 215.94 KB

20.Избор на пълномощни представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Асоциация общински гори
Вносител: Емил Христов - Председател на Общински съвет

 Предложение по т.20 с вх.№10-61-72-10.02.2016г. 246.68 KB

 

 II. На основание чл. 58 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора :

 

21.Приемане на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.21 с вх.№10-61-73-15.02.2016г. 309.91 KB

Приложение към т.21 1.63 MB

22.Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация на кв."Зора", гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1512/ 12.09.1997 год. на кмета на община Стара Загора, в частта му за улица с осови точки 102 – 103 – 104 – 110 – 111– 112 и План за застрояване на новообразувания УПИ I 1570, в новообразуван квартал 31, по плана на кв. "Зора", гр. Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.22 с вх.№10-61-76-15.02.2016г. 201.33 KB

23. Приемане на вариант по договор „Разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза."
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.23 с вх.№ 10-61-80-15.02.2016г. 224.19 KB

Приложение по т.23 712.11 KB

24.Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.24 с вх.№ 10-61-81-15.02.2016г. 752.54 KB

25.Даване съгласие за приемане на дарение на имот в гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев" № 20
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.25 с вх.№ 10-61-82-15.02.2016г. 141.44 KB

26. Обособяване на имот с идентификатор 68850.78.890 по КККР на гр. Стара Загора, публична общинска собственост за частна общинска собственост.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.26 с вх.№ 10-61-83-15.02.2016г. 312.92 KB

 27. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – идент. 68850.501.528 с площ 2429 кв. м., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Железник, кв. 673 по плана на града, част от УПИ III паркинг.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

 Предложение по т.27 с вх.№ 10-61-84-15.02.2016г. 242.45 KB

28.Oпределяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2016-2017 година.
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.28 с вх.№ 10-61-85-15.02.2016г. 246.81 KB

Приложение 1 към т.28 3.09 MB

Приложение 2 към т.28 253.78 KB

 Приложение 3 към т.28 177.14 KB

29.Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Областен отдел Автомобилна администрация – Стара Загора
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора Загора

Предложение по т.29 с вх.№ 10-61-86-17.02.2016г. 317.6 KB

30.Даване съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за продажба на 18 броя бракувани тролейбуси
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.30 с вх.№ 10-61-87-17.02.2016г. 300.24 KB

Приложение към т.30 191.88 KB

31.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на диспечерските пунктове в кв."Железник" и кв."Зора" на „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД
Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение по т.31 с вх.№ 10-61-88-17.02.2016г. 304.36 KB

 32.Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, свикано за 22 март 2016 г. и определяне на становището на община Стара Загора по проекто-решението по дневния ред.Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, свикано за 22 март 2016 г. и определяне на становището на община Стара Загора по проекто-решението по дневния ред.

 Вносител: Емил Христов - Председател на Общински съветВносител: Емил Христов - Председател на Общински съвет

 Предложение по т.32 с вх. N 10-61-89/18.02.2016г. 208.68 KB

Приложение по т.32 1.09 MB

 

Горещ телефон
за сигнали