Постъпили материали за Заседание 8, което ще се проведе на 30.03.2020

Размер на шрифта: A A A

 

1.Проект на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора – второ четене

Вносители: общински съветници от Общински съвет Стар Загора

Предложение    Приложение

 

2. Наредба за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложение

3. Наредба за изменение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора – първо четене

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

4. Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2021 - 2023 година

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

ПредложениеПриложение 1Приложение 2

5. Утвърждаване на ценова тарифа на превозни документи издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД във връзка с въвеждането в експлоатация на АСТ /автоматична система за таксуване/

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение   Приложение 1-2

6. Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2020г. на общински търговски дружества със сто процента общинско участие

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

7. Откриване на процедура  за провеждане на конкурс за избор на  управител на  „Център за психично здраве - Стара Загора”  ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

8. Откриване на процедура  за провеждане на конкурс за избор на  управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора”  ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

9. Подновяване на договора за управление на управителя на       „Комплексен онкологичен център - Стара Загора”  ЕООД

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

10. Подновяване на договора за управление на управителя на „Медицински център-I – Стара Загора“ ЕООД

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

11. Подновяване на договора за управление на управителя на „Диагностично-консултативен център-I” ЕООД гр.Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

12. Откриване на общинска  целодневна детска градина, находяща се в  гр. Стара Загора, УПИ-I-3349, кв. 7502 по ПУП на Стара Загора, представляващ ПИ с идентификатор 68850.503.988.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

13. Откриване на Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

14. Преобразуване  на Център за подкрепа за личностно развитие от общинска местна дейност в държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2021година.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

15. Даване на съгласие за сключване на споразумение за партньорство с училище «Глемен», гр. Фредрикщат, Норвегия за изпълнение на проектно предложение   «Международен младежки център – мисли локално, действай глобално» по процедура «Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие», код на процедурата BGLD-1.003, по програма «Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи», финансирано по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство /ФМ на ЕИП/

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

 

16. Програма за управление на Община Стара Загора за мандат 2019-2023 година. 

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1

 

17. Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

18. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2020 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2019 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

19. Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2020 година            

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

20. Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2019 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение, Приложение 1, Приложение 2

 

21. Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2019 година

Вносител: Иванка Сотирова – Председател на МКБСППМН

Предложение, Доклад

 

22. Отпускане еднократна парична помощ на М.Е. Георгиева

Вносител: Явор Гънчев –Председател на ПК по социална политика

Предложение

 

23. Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, и предложение, относно вземане на решение по чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, с което да се предложат на общото събрание на съдиите от Окръжен съд град Стара Загора, кандидати за съдебни заседатели при Районен съд Стара Загора /мандат 2020-2024 г./.

Вносители: Комисията по чл. 68, ал. 1 от ЗСВ, при Общински съвет Стара Загора

Предложение 

 

24. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора на СНЦ „Гражданско сдружение Алтернатива 55“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

25. Предоставяне за безвъзмездноно ползване на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора на СНЦ „Спортен клуб Хара СЗ“

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

26. Предоставяне за безвъзмездно  ползване на  имоти общинска собственост на СНЦ “ТЕНИС КЛУБ - БЕРОЕ“ гр. Стара Загора 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

27. Предоставяне за безвъзмездно  ползване на част от имот – публична общинска собственост на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ЗАГОРСКИ СТРЕЛЕЦ“ гр. Стара Загора 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

28. Предоставяне за безвъзмездно  ползване на  имоти общинска собственост на СНЦ “КЛУБ ЛЕКА АТЛЕТИКА БЕРОЕ“ гр. Стара Загора    

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

29. Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от поземлен имот с идентификатор 16701.105.52 в землището на с. Горно Ботево, община и област Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

30. Учредяване право на пристрояване за изграждане на асансьор и фоайе към съществуваща сграда в имот с идент. № 68850.518.407 по КККР на гр. Стара Загора (УПИ ХV, кв. 119 по ПУП на гр. Стара Загора)

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

31. Отдаване под наем на обект частна общинска собственост -  Билетна каса № 2, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

32. Отдаване под наем на обект частна общинска собственост - Билетна каса № 3, находяща се в сграда – Автогара, гр. Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

33. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ III774, УПИ IV775, УПИ V776 и УПИ VІ777 в кв. 511 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

34. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ I211 в кв. 58 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

35. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ33 в кв. 5 по ПУП на с. Памукчии, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

36. Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ425  в кв. 25 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

37. Прекратяване на съсобственост в УПИ XIX419 в кв. 36 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

38. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІІ63  в кв. 34 по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

39. Прекратяване на съсобственост в УПИ I14 в кв. 5 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

40. Прекратяване на съсобственост в УПИ IX491 в кв. 9 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

41. Прекратяване на съсобственост в УПИ XV189 в кв. 32 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

42. Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV310  в кв. 44 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

43. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Мусала“ № 22, апартамент 72  на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

44. Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 43 на настанен в него наемател

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

45. Продажба на УПИ Vобщ и УПИ VIII – частна общинска собственост в кв. „Три чучура – север“, гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

46.  Продажба на УПИ ІVобщ в кв.502а – кв. „Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

47. Продажба на  УПИ ІV625 в кв. 6 – кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

48. Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 86 – „Лозенец-разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

49. Продажба на  УПИ І625 в кв. 4 – кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

50. Продажба на УПИ XIII47 в кв. 58 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

51. Продажба на имоти с идентификатори 35515.56.3 /номер по предходен план: 056003/; 35515.56.8 /номер по предходен план: 056008/; 35515.61.3 /номер по предходен план 061003/; 35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

52. Продажба на  УПИ І656 в кв. 13 – кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

53. Продажба на УПИ VIIобщ и УПИ VIIIобщ в кв. 38 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

54. Продажба на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

55. Продажба на УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X и УПИ XI в кв. 25 по ПУП на с. Козаревец, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

56. Продажба на  УПИ IV438 в кв. 36a по ПУП на с. Кирилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

57. Продажба на УПИ XIXобщ  в кв. 18 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

58. Продажба на УПИ IVобщ  в кв. 58 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

59. Продажба на УПИ IIобщ,УПИ IIIобщ,УПИ VIIобщ, УПИ VIIIобщ и УПИ IХобщ в кв. 48 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

60. Продажба на  УПИ І1030 в кв. 31 – кв. „Голиш“ по ПУП на  гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

61. Продажба на имоти с идентификатори 55289.1.2 /номер по предходен план: 001002/; 55289.2.2 /номер по предходен план: 002002/; 55289.26.1 /номер по предходен план: 026001/; 55289.26.2 /номер по предходен план: 026002/;  55289.73.6 /номер по предходен план: 073006/ и 55289.94.7 /номер по предходен план: 094007/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

62. Продажба на УПИ ХХХVІ1609, УПИ ХХХVІІ1610, УПИ ХХХVІІІ1611, УПИ ХХХІХ1612  в кв.4870 – кв. „Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

63. Продажба на УПИ IIобщ в кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

64. Продажба на УПИ Iобщ и УПИ VIобщ в кв. 74 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

65. Продажба на УПИ за комбинирано детско учреждение в кв. 49 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

66. Продажба на имоти с идентификатори 00655.21.5 /номер по предходен план: 021005/; 00655.70.17  /номер по предходен план 070017/ и 00655.71.16  /номер по предходен план 071016/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на      с. Арнаутито, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

67. Продажба на УПИ XVIобщ в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

68. Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.17 /номер по предходен план: 013017/; 77431.14.35 /номер по предходен план 014035/; 77431.28.50 /номер по предходен план 028050/, 77431.45.10 /номер по предходен план 045010/ и 77431.47.25 /номер по предходен план 047025/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

69. Продажба на имоти с идентификатори 65317.29.3 /номер по предходен план: 029003/ и 65317.32.39 /номер по предходен план 032039/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, Община Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

70. Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 85 – „Лозенец-разширение“ по ПУП на гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

71. Предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ с идентификатори 6850.513.49, 68850.513.52, 68850.513.55, 68850.513.57, 68850.513.62, 68850.513.69, 68850.513.77, 68850.513.78, 688850.513.89, 68850.513.92, 68850.513.97, 8850.513.99, 688850.513.100, 688850.513.110, 688850.513.111, 688850.513.112, 68850.513.113, 68850.513.390, 68850.513.391, 68850.513.6194, 68850.513.6749, 68850.513.7041 и 68850.513.7048  по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните  урегулирани  поземлени  имоти: УПИ №№ I – 7128, II – 7129, III – 7133, IV – 7134, V -78, VI – 7132, VII – 7135, VIII – 111, IX – 7136, X – 7137, XI – 7138, XII – 7139, XIII -7140,  XIV -390 в нов квартал 832 по плана на гр. Стара Загора и изменение на ПУП – План за регулация, одобрен със Заповед № 443 от 28.04.1960 г. на Окръжен съвет Стара Загора по Заявление вх.№ 10-33-33 от 04.03.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение Приложение

72. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 117 по Протокол № 6 от 30 януари 2020 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

73. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 70 по Протокол № 4 от 19 декември 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

74. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 123 по Протокол № 6 от 30 януари 2020 год. на Общински съвет Стара Загора.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

75. Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатори № 68850.243.8 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ № 68850.14.16, ПИ № 68850.25.40 и ПИ № 68850.26.10, землището на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-54 от 26.02.2020 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатори № 68850.243.8 по КККР на гр. Стара Загора и ПИ № 68850.14.16, ПИ № 68850.25.40 и ПИ № 68850.26.10, землището на с. Загоре, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-54 от 26.02.2020 г.  

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

76. Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.121.250, с нтп - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ от местност “Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.121.442,  Заявление   вх. № 10-02-6507 от 15.08.2019 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

77. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.117.15, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 19-06-16 от 28.01.2020 г. 

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.117.232 – селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“, ПИ с идентификатор № 68850.118.443 - селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“ и ПИ с идентификатор № 68850.118.442 – селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“, Заявление  Вх.№10-02-736 от 28.01.2020г.  

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

78. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 31276.107.12, местност „Старата река“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 19-06-17 от 28.01.2020 г. 

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 31276.106.44 – селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“, ПИ с идентификатор № 31276.107.136 - селскостопански горски, ведомствен път - „земеделска територия“ и ПИ с идентификатор № 31276.102.130 – местен път „територия на транспорта“, Заявление  Вх.№10-02-737 от 28.01.2020г.  

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

79. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване и изменение на ел. схема за ПИ с идентификатор № 44851.308.150, местност „Гробищата“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със  Заявление Вх. № 19-06-13 от 28.01.2020 г. 

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ № 308.501 – „улица – земеделска територия“ и улица с о.т. 24 и о.т. 25 – „урбанизирана територия“, Заявление  Вх.№10-02-8668 от 30.10.2019г.  

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

80. Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.258.9530, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 19-06-27 от 04.02.2020 г. 

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през имоти „общинска публична“ територия - ПИ с идентификатор № 68850.258.593 – „За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум“ и ПИ с идентификатор № 68850.258.9520 – „За второстепенна улица“, Заявление с Вх.№10-02-1890 от 02.03.2020г. 

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

81.Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен План за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор № 68850.41.11, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 19-06-43 от 18.02.2020 г.   

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелното трасе на цитирания обект през ПИ с идентификатор № 68850.41.909, с нтп - „за селскостопански, горски, ведомствен път“, местност “Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление   вх. № 10-02-1426 от 18.02.2020 г.   

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

82. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 77476.67.8, местност „Корнаците“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-44 от 18.02.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

83. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор № 301.274, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-34 от 11.02.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров –Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

84. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 44851.68.1, местност „Градината“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-18 от 28.01.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

85. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.74.19, местност „Грамадите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-38 от 13.02.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

86. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.116.21, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-42 от 18.02.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

 

87. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 46417.74.20, местност „Грамадите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с рег. № 19-06-37 от 13.02.2020 г.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

88. Съгласие за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения за два броя тръбни кладенеца в поземлен имот с идентификатор 69794.19.8 в с. Стрелец – публична общинска собственост

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

89. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора“ гр. Стара Загора

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

90. Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, касаещо възможността за провеждане заседанията на комисиите при съвета, чрез осъществяване между членовете на комисиите на електронна комуникация в реално време, осигуряваща им аудио или видеоконферентна връзка, или текстова връзка чрез размяна на електронни изявления.

Вносители: Николай Диков и Стефан Анков – общински съветници

Предложение

91. Именуване на улица на територията  на град Стара Загора, квартал К.Ганчев

Вносител: Дарин Петков – Председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания

Предложение

92. Отпускане еднократна парична помощ на Веселин Н. Вътев

Вносител: Явор Гънчев - Председател на ПК по социална политика

Предложение

93. Отпускане еднократна парична помощ на Рашо П. Папазов

Вносител: Явор Гънчев – Председател на ПК по социална политика

Предложение

94. Освобождаване на търговци от заплащане на определени видове такси, цени и задължения за плащане на наем.

Вносител: Живко Тодоров – Кмет на Община Стара Загора

Предложение

Становища на Постоянната комисия

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали