Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие “, Оперативна програма „Региони в растеж “2014-2020.

Информация се получава и на място в общинска администрация – ПАРТЕР, СТАЯ № 1.
 

Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Общата цел на проекта и проектните дейности са насочени към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с тях се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Планираните дейности по инвестиционния приoритет ще допринесат за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийната ефективност, а именно – достигане на 25% по-висока енергийна ефективност към 2020 г., и косвено за намаляване на емисите на парникови газове в атмосферата.
 

Специфичната цел на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 е повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор.

Крайните потребители на помощта са Сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради, регистрирани по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС, отговарящи на следните критерии:

• многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

• многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

• При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.

• При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

По-високо ниво на енергийната ефективност за многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

 
ОДОБРЕНИТЕ СГРАДИ ЩЕ ПОЛУЧАТ ДО 100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ.

В рамките на програмата, Община Стара Загора разполага с определен финансов ресурс в размер на 2 400 000 лв. за реализация на Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.


Допустимите дейности за финансиране са:

1. Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

2. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

- По външните сградни ограждащи елементи:

- По системите за поддържане на микроклимата:

- Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

3. Извършване на обследвания за енергийна ефективност, вкл. оценка на разходната ефективност за инвестицията и технически обследвания на многофамилни жилищни сгради;

4. Подобряване достъпа за лица с увреждания.

ВАЖНО!

СМР по общите части на многофамилните жилищни сгради, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори; ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори, могат да бъдат финансирани само ако сградата постигне най-малко клас на енергопотребление „С“ и минимум 60% енергийни спестявания. Изискването за минимум 60% енергийни спестявания следва задължително да се спазва, когато описаните СМР не са пряко свързани с изпълнението на задължителните мерки за енергийна ефективност, но тези СМР са предписани в техническото обследване.

СС заявяват интерес пред общината чрез заявление за кандидатстване/заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (приложение № 6 - образец) за участие в проекта на базата на постигнато 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС). ЗИФП се комплектуват и подават в общината.

След получено ЗИФП общината проверява подадените документи и извършва оценка на всеки кандидат. За отстраняване на пропуски може да бъде изисквана допълнителна информация и/или документи. СС, подали ЗИФП, съдържащо пълния изискуем пакет от документи, и отговарящи на изискванията, получават положителна оценка.

Помощ и подкрепа ще получат СС, чиито сгради са в съответствие с определените критерии за допустимост. Онези, които отговарят на изискванията, по реда на подаване и одобрение на заявленията за кандидатстване ще получат безвъзмездна финансова помощ в определените размери и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност до изчерпване на финансовия ресурс, определен по програмата.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - 1.18 MB

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали