Учредяване на настойничество и попечителство

Необходими документи:- Заявление- Документ за самоличност- Съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение Срок за предоставяне на услугата:  След учредяване на настойническото или попечителското дело Такса: няма    

Промяна на имена след съдебно решение

Необходими документи:- Съдебно решение- Документ за самоличност- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник- При необходимост: други документи Срок за предоставяне на услугата: 1 ден (8 работни часа) Такса: няма  Подаване на гише Услугата може да бъде заявена на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги…

Издаване на Удостоверение за постоянен адрес - към датата на заявяване

Описание на услугата Удостоверение за постоянен адрессе издава и когато е необходимо да бъде удостоверен последният заявен постоянен адрес от едно лице. Искане598.46 KB Документи, които се прилагат към искането: - Документ за самоличност -когато се подава на гише - Документ за платена такса - Изрично пълномощно - в случаите,…

Издаване на Удостоверение за настоящ адрес - към датата на заявяване

Описание на услугата Удостоверение за настоящ адрессе издава и когато е необходимо да бъде удостоверен последният заявен настоящ адрес от едно лице. Искане598.46 KB Документи, които се прилагат към искането: - Документ за самоличност -когато се подава на гише - Документ за платена такса - Изрично пълномощно - в случаите,…

Издаване на Удостоверение за промени на постоянен адрес

Описание на услугата Удостоверението се издава за удостоверяване на постоянните адреси, които едно лице е имало от 1 януари 2000 г. Искане598.46 KB Документи, които се прилагат към искането: - Документ за самоличност -когато се подава на гише - Документ за платена такса - Изрично пълномощно - в случаите, когато…

Установяване наличието на българско гражданство

Описание на услугата58.85 KB Молба227.37 KB Документи, които се прилагат към молбата:- Документ за самоличност на титуляра, на родител/настойник (за малолетни и непълнолетни деца) или нотариално заверено пълномощно (когато документите не се подават от заинтересованото лице)- Актуална снимка паспортен формат - 2 бр.- Заверено копие от акт за раждане и…

Издаване на Удостоверение за промени на настоящ адрес

Описание на услугата Удостоверението се издава за удостоверяване на настоящите адреси, които едно лице е имало от 1 януари 2000 г. Искане598.46 KB Документи, които се прилагат към искането: - Документ за самоличност -когато се подава на гише - Документ за платена такса - Изрично пълномощно - в случаите, когато…

Горещ телефон
за сигнали