Издаване на Многоезично извлечение от актове за гражданско състояние (раждане, граждански брак, смърт)

Размер на шрифта: A A A

Заявление за издаване на многоезично извлечение за раждане
Заявление за издаване на многоезично извлечение за сключен граждански брак
Заявление заиздаване на многоезично извлечение от акт за смърт

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Документ за самоличност - когато се подава на гише
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник
- При необходимост: други документи (за промяна на имена)

Срок за предоставяне на услугата: 7 дни

Такса: 8.00 лв. (издаване на извлечение – 3.00 лв. и заверка на документ по гражданско състояние за чужбина – 5.00 лв.)

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена наРаботни места № 1, 2, 3 и 4в Центъра за услуги и информация, в сградата наОбщина Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
Подаване по електронен път
Услугата може да бъде заявена и по електронен път,ноготовия документ се получава само на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация срещу документ за самоличност - лично или с пълномощно.
При подаване по електронен път задължително се прилага:
- попълнено, подписано и сканиранозаявление за конкретната услуга
- копие от документ за платена такса, в който e посочен избрания срок за предоставяне на услугата /обикновена, бърза, експресна/, както и дали е необходима заверка на документа за чужбина.
- други документи, коитосе изискват в описанието на услугата.
Банкова сметка от 01 април 2015 г.
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 07

Горещ телефон
за сигнали