Издаване на Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата67.86 KB

Искане598.46 KB

Документи, които се прилагат към искането:
- Документ за самоличност -когато се подава на гише
-Официален документ за чуждия гражданин, от който да е видно името, датата на раждане, пол, семейно положение и писменото му съгласие в свободен текст, придружени с превод на български език
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата:7 дни
бърза услуга - в рамките на 3 работни дни
експресна услуга - в рамките на 1 работен ден(8 работни часа)

Такса:5.00 лв.
бърза услуга - 10.00 лв.
експресна услуга - 15.00 лв.
заверка на документ по гражданско състояние за чужбина- 5.00 лв.
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена наРаботни места № 1, 2, 3 и 4в Центъра за услуги и информация, в сградата наОбщина Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
Подаване по електронен път
Услугата може да бъде заявена и по електронен път, ноготовия документ се получава само на Работни места № 1, 2, 3 и 4 в Центъра за услуги и информация срещу документ за самоличност.
При подаване по електронен път задължително се прилага:
- попълнено, подписано и сканиранозаявление за конкретната услуга
- копие от документ за платена такса, в който e посочен избрания срок за предоставяне на услугата /обикновена, бърза, експресна/, както и дали е необходима заверка на документа за чужбина.
- други документи, коитосе изискват в описанието на услугата.
Банкова сметка от 01 април 2015 г.
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 07

Горещ телефон
за сигнали